330/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

35ης/09.11.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 330/2021   5ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας

«Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

στο Δήμο Σικυωνίων»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 9η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15345/05.11.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ. -Ζάρκος Δημ.
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Ρουμπέκας Γ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το 1ο/25.10.2021 & 2ο/27.10.2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού υπηρεσιών, το εισηγητικό μέρος των οποίων ακολουθεί,

1ο /25.10.2021

 

· την αποδοχή της προσφοράς της Ένωσης Εταιρειών «TREDIT S.A. – DOTSOFT A.E.» με Αριθμό – Α/Α Συστήματος: 244965, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό.

· Η ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση στις 27-10-2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00 π.μ.

 

2ο/27.10.2021 · Την έγκριση του 2ου Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σικυωνίων».

· Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σικυωνίων», την Ένωση Εταιρειών «TREDIT S.A. – DOTSOFT A.E.», με έδρα στην Θεσσαλονίκη, περιοχή Καλαμαριάς, οδός Βρυούλων 78Γ & Κ. Καραμανλή 40, Τ.Κ. 55135, τηλ.: 2310478370, φαξ: 2310478432, e-mail: tredit@tredit.gr, έναντι συνολικού ποσού 23.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 28.520,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • Την 360/2020 (ΑΔΑ:Ω9ΜΚΩ1Θ-Π6Ξ) απόφαση ΟΕ περί Υποβολής Πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» του Πράσινου Ταμείου.
 • Την με αρ. πρωτ. Πράσινου Ταμείου 2020-008682/06.12.2020 Αίτηση Χρηματοδότησης που υπέβαλε ο Δήμος Σικυωνίων, προς το Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της πρότασης «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού: 39.680,00€ (32.000,00€ + 7.680,00€ Φ.Π.Α. 24%).
 • Την 242/2021 (612ΡΩ1Θ-ΑΣ4) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ με την οποία έγινε η αποδοχή της ως άνω απόφασης χρηματοδότησης και η τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους του Δήμου Σικυωνίων για την εγγραφή των πιστώσεων.
 • Την 157/2021 (ΨΤΡΟΩ1Θ-3ΘΞ) απόφαση ΔΣ περί εγκρίσεως της ως άνω απόφασης ΟΕ.
 • Την υπ’ αριθμ. 23/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 39.680,00€ (32.000,00+7.680,00 ΦΠΑ 24%) με την οποία εισηγείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση της υπηρεσίας.
 • Το από (21REQ009246175 2021-09-22) πρωτογενές αίτημα της ίδιας Δ/νσης.
 • Την υπ’ αριθμ. 375/12114/22.09.2021 (9ΞΧ9Ω1Θ-ΩΛΡ)(21REQ009247027 2021-09-22) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Το γεγονός πως στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση στον ΚΑ 02.30.6117.002 «Παροχή Υπηρεσίας Εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων» ποσού 39.680,00€ προερχόμενη από (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2020 του Πράσινου Ταμείου.
 • Την 243/2021 (Ω06ΥΩ1Θ-Δ86) απόφαση ΟΕ «καθορισμός όρων διακήρυξης»
 • Το 1ο/25.10.2021 & 2ο/27.10.2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού υπηρεσιών.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το 1ο/25.10.2021 & 2ο/27.10.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της  υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων»  (CPV:79415200-8)   της  23/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων και εκτιμώμενη αξία σύμβασης ποσού (32.000,00+7.680,00 ΦΠΑ 24%) 39.680,00€ .

 

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της ως άνω υπηρεσίας, το μειοδότη οικονομικό φορέα της Ένωσης Εταιρειών «TREDIT S.A. – DOTSOFT A.E.» έναντι συνολικού ποσού 23.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 28.520,00€ (με ΦΠΑ 24%).

 

Γ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Δ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017 ΦΕΚ/Β/2710).

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην μειοδότρια εταιρεία, περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 330/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.11.2021

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email