330/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 32ης /26.11.2019  ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  330/2019

 

Περίληψη:

Αποδοχή της Α.Π.:83448/22.11.2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία επιχορηγείται ο Δήμος Σικυωνίων με το ποσό των 150.000,00€, (ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δήμο) στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του  Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για την  «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η  Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:30’ συνήλθε σε έκτακτη& κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ.14406/26.11.2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27  μέλη δηλαδή:

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Θελερίτης Γεώργιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Λέγγας Μάρκος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Τσιόγκας Νικόλαος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργ  
21. Μαστοράκης Δημήτριος 22. Κατσιμπούλας Αντώνιος  23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης  
25. Παπαβασιλείου Νικόλαος 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
         
Α π ό ν τ ε ς:   Ουδείς
 

Πρόεδροι  Κοινοτήτων

Παρόντες: ουδεις      
Απόντες :  1. Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου)

 

2. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
12. Παναγόπουλος (Πανοράματος 13. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

14. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 17. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 22.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 23. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
28. Κοτσίρης Β. (Στενού) 29. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 30.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 31. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
32. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 33. Σκούπας Α. (Μποζικών) 34. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 35. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
36. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

     
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 Θέμα 2ο

 • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος  Σκαρμούτσος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη του Συμβουλίου, για το έκτακτο & κατεπείγων της παρούσας συνεδρίασης και του

3ου θέματος αυτής με τίτλο: «Αποδοχή της Α.Π.:83448/22.11.2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία επιχορηγείται ο Δήμος Σικυωνίων με το ποσό των 150.000,00€, (ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δήμο) στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του  Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για την  «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγων του θέματος .

 • Το Συμβούλιο ο μ ό φ ω ν α αποφασίζει για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του 1ου  θέματος  αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 §5 του ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 74 § 5 του ν. 4555/2018.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 26-11-2019 εισήγηση του τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 26.11.2019

 

Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγήτρια: Α. Χήτα

Προς :

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ:       «Αποδοχή της Α.Π.:83448/22.11.2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία επιχορηγείται ο Δήμος Σικυωνίων με το ποσό των 150.000,00€, (ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δήμο) στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του  Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για την  «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

 

Με την με Α.Π.:83448/22.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία κατανέμεται ποσό ύψους 40.000.000,00€ από το  Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, ως επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας με μόνιμο πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού της χώρας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, για την  «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος.

Σύμφωνα με το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δήμο, ο Δήμος Σικυωνίων επιχορηγείται με 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την υλοποίηση δράσεων σύμφωνα με τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες:

 1. Αγορά νέων απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων

υλικών.

 1. Αγορά μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Να μην έχουν παρέλθει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο-προμηθευτή πέντε(5) πλήρη έτη από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Να υπάρχει Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος να βεβαιώνει για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του μηχανήματος.

Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, η διαφορά θα καλυφθεί από τον  δικαιούχο, είτε με ιδίους πόρους είτε από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της προαναφερθείσας απόφασης επιχορήγησης, ενώ το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η.12.2020 με δυνατότητα παράτασης κατόπιν υπουργικής απόφασης.

Σε απόρροια των ανωτέρω και καθώς η εν λόγω επιχορήγηση είναι απολύτως αναγκαία  για  την εύρυθμη διαχείριση των απορριμμάτων, με συνεπακόλουθα οφέλη για την τη δημόσια υγεία και  την εν γένει προστασία του περιβάλλοντος,

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για :

 1. την αποδοχή της Α.Π.:83448/22.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία επιχορηγείται ο Δήμος Σικυωνίων με το ποσό των 150.000,00€, (ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δήμο) στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του  Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για την  «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».
 2. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, κου Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την λήψη της παρούσας επιχορήγησης και την υλοποίηση της δράσης-προμήθειας.

 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Με βάσει τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • την με Α.Π.:83448/22.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
 • την 25-11-2019 εισήγηση του τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Σικυωνίων,    –  και
 • τη διαλογική συζήτηση ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 • Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα
 • Α. Αποδέχεται το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 5 του ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 §5 του ν. 4555/2018.

 

Β.  Εγκρίνει και αποδέχεται,την  αριθ. 83448/22.11.2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία επιχορηγείται ο Δήμος Σικυωνίων με το ποσό των 150.000,00€, (ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δήμο) στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του  Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για την  «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

 

Γ. Ε ξ ο υ σ ο δ ο τ ε ι,   τον  Δήμαρχο Σικυωνίων  κ.  Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την λήψη της παρούσας επιχορήγησης και την υλοποίηση της δράσης -προμήθειας.

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  330/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26.11.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email