330/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 46ο/23-10-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 330/2018

 

Περίληψη: Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου του κου Μπούρη Παναγιώτη και ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11601/19-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ΟΥΔΕΙΣ
2. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3. Μυττάς Ιωάννης    
4. Ζάρκος Δημήτριος    
5. Μπουζιάνη Βασιλική    
6. Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7. Σπανός Κων/νος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 3ο

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου του κου Μπούρη Παναγιώτη και ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα παρακάτω:

 

  1. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11385/16.10.2018 αίτηση,
  2. το από 30-03-2017 Χάρτη Αναδασμού 2005,
  3. το υπ’ αριθμ. 2707/2017 συμβόλαιο μετά του αρ. 14038/26.04.2017 πιστοποιητικού μεταγραφής
  4. το τοπογραφικό διάγραμμα της ΤΥ,

 

Ο κ. Μπούρης Παναγιώτης του Ιωάννη ως ιδιοκτήτης ακινήτου εμβαδού δύο χιλιάδων εννέα τετραγωνικών μέτρων (2.009,00τμ) που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια ΤΚ Καστανιάς, δηλώνει την πρόθεσή του να δωρίσει προς το Δήμο Σικυωνίων, τμήμα του ως άνω ακινήτου εμβαδού εκατόν ογδόντα εννέα τετραγωνικών μέτρων (189,00τμ), προκειμένου να γίνει ανόρυξη γεώτρησης, με μοναδική προϋπόθεση να αρδεύουν τις καλλιέργειές τους , άνευ ανταλλάγματος, τόσο ο ίδιος όσο τα τέκνα και τα εγγόνια του.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  • όλα τα ανωτέρω
  • τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται τη δωρεά του κου Μπούρη Παναγιώτη του Ιωάννη και συγκεκριμένα αποδέχεται τη δωρεά ανίκητου  εμβαδού εκατόν ογδόντα εννέα τετραγωνικών μέτρων (189,00τμ), ευρισκομένου στην κτηματική περιφέρεια ΤΚ Καστανιάς ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, καθώς και του όρου να αρδεύουν τις καλλιέργειές τους, άνευ ανταλλάγματος, τόσο ο ίδιος όσο τα τέκνα και τα εγγόνια του.

 

Β. Εκφράζει τις ευχαριστίες του Δήμου προς τον κ. Μπούρη Παναγιώτη του Ιωάννη, για τη δωρεά του και εύχεται την ενέργειά του αυτή να τη μιμηθούν και άλλοι.

 

Γ. Ορίζει τη Συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κα Μαρίνα Φίλη, να προβεί στη σύνταξη του απαιτούμενου συμβολαίου δωρεάς εν ζωή.

 

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.002 για «Αμοιβές Συμβολαιογράφων».

 

Ε. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων, κο Σπυρίδωνα Σταματόπουλο, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Δωρεάς Εν Ζωή καθώς και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 330/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.       Κελλάρης Βασίλειος

2.       Μυττάς Ιωάννης

3.       Ζάρκος Δημήτριος

4.       Μπουζιάνη Βασιλική

5.       Αλεξόπουλος Βασίλειος

6.       Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23-10-2018

Print Friendly, PDF & Email