33/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

7η/28.02.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   15ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

33/2023

  Ορισμός δικηγόρου μετά το 1929/6-2-2023 έγγραφο

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3278/24.2.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μαστοράκης Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ.  1929/8-2-23 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που ακολουθεί,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Κ. Πέππα-Τ. Χασιώτης

Τηλ. 27423-60104-107

 

 

ΠΡΟΣ:

1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

2) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Ο.Υ.)

3) ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου και ανάληψη υποχρέωσης.»

Σχετ.: 1. Το υπ’ αρ. 2303508/27-1-2023 έγγραφο της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

 

Με το ανωτέρω σχετικό το Ελληνικό Κτηματολόγιο ενημέρωσε τον Δήμο Σικυωνίων περί της επικείμενης δημοσιοποίησης εκθέσεων του Γραφείου Κτηματογράφησης. Με τις εκθέσεις αυτές ενημερώνονται όσοι αιτήθηκαν διόρθωση κατά την Ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων, αλλά και όσοι ιδιοκτήτες θίγονται (επηρεάζονται) από τις εκθέσεις.

 

Επειδή από την ημερομηνία δημοσίευσης των εκθέσεων αυτών στο ktimatologio.gov.gr ο Δήμος Σικυωνίων θα έχει στη διάθεσή του μόλις 30 ημέρες προκειμένου να συλλέξει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά στοιχεία για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του επί ακινήτων που τον αφορούν, παρακαλούμε:

 

Α) Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σικυωνίων όπως ορίσει το συντομότερο δυνατόν δικηγόρο, ο οποίος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να θεμελιωθούν τα δικαιώματα του Δήμου Σικυωνίων, με τον τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στο ανωτέρω σχετικό

 

Β) Την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Σικυωνίων όπως προβεί στην απαραίτητη ανάληψη υποχρέωσης για την αμοιβή του δικηγόρου που θα ορισθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 98/2023 ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Ορίζει τη δικηγόρο Ραυτοπούλου Κωνσταντίνα για τις ενέργειες στο Ελληνικό Κτηματολόγιο που απαιτούνται, προκειμένου να θεμελιωθούν τα δικαιώματα του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με το 1929/6-2-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Σικυωνίων.

Για τα ανωτέρω απαιτούνται (8) ώρες εργασίας, με την δαπάνη για την αμοιβή δικηγόρου να ανέρχεται στο ποσό των 793,60€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.02.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email