33/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 4ης /8. 2. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   33/2023

Περίληψη: Χορήγηση  δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση «Οπτικών Ινών»  της εταιρείας  «OPEN FIBER». 

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η   του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.2900/3-2-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Θελερίτης Γεώργιος  4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης 
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                          15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16.Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κων/νος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης  20. Παπαβασιλείου Νικόλαος
21.  Χουσελάς  Ευάγγελος      
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Τσολάκος Γεώργιος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Κατσιμπούλας Αντώνιος 6. Νανόπουλος Βασίλειος  
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)    
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)      

    

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση των πρακτικών.

 

10ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 10ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Χορήγηση  δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση «Οπτικών Ινών»  της εταιρείας  «OPEN FIBER», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος  το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

  1. Την από 6-2-2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων , η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πληροφορίες: Στούκας Νικόλαος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

ΣΧΕΤ   : 1)  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΑΤΟΥ                   

2)  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΘΕΜΑ : «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ   ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΕ  ΧΑΝΤΑΚΙΑ , ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «OPEN FIBER» 

 

ΣΧΕΤ: 1) ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ  «OPEN FIBER” ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.12249/08-08-2022

2) ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ) ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13963/08-09-2022

 

Λαμβάνοντας υπόψη :

 

Το ν.3431/2006(Α’/13) όπως ισχύει & ιδίως το άρθρο 29 αυτού (δικαιώματα διέλευσης ) παρ. 4 – 6,το άρθρο 65,το άρθρο 69 παρ.12 καθώς & το άρθρο 69Α αυτού όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν.3534/2007 (Α’/40/23-02-2007) όπως ισχύει

Την ΚΥΑ: 725/23/2012 (ΦΕΚ 5 Β’/5-01-2012) για καθορισμό των διαδικασιών χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης & την ρύθμιση συναφών θεμάτων.

Το Νόμο 4070/2012,τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 11 και του παραρτήματος Χ του Νόμου 4463/2017 καθώς και της 528/075/23.06.2009 ( ΦΕΚ Β1375/10.07.2009 ).

Τις από 12249/08-08-2022 και 13963/08-09-2022 αιτήσεις της “OPEN FIBER” με συνημμένες τις απαιτούμενες εγκρίσεις ,έγγραφα & δικαιολογητικά ,όπως αυτά αναλυτικά προβλέπονται στην ΚΥΑ 725/23/2012.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

 

Στην  HELLENIC OPENFIBER M.A.E.  ( Πάροχος )  και  στην Telcoserv  Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ( Εργολάβος )

 

Το προβλεπόμενο από το άρθρο 29 του ν.3431/2006,όπως ισχύει & την υπ΄αριθ.725/23/2012 ΚΥΑ δικαίωμα διέλευσης ,για την εγκατάσταση του ιδιωτικού δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών & την έναρξη εργασιών εκσκαφής εντός των ορίων αρμοδιότητάς του.

Την άδεια εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για την εγκατάσταση συντήρηση &  αποκατάσταση βλαβών των προβλεπόμενων στην παρούσα στοιχείων του περιγραφέντος δικτύου , με βάση τους όρους & τις προϋποθέσεις που ορίζονται με την παρούσα & την υπ’ αριθ 725/23/2012 ΚΥΑ ως εξής:

 

  1. Ορισμός Αναδόχου & Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Ανάδοχος :  ΖΕΥΞΙΣ ΤΕΛ ΙΚΕ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ & ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ( Εργολάβος )

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Έργου:  Μόσχος Ανδρέας

Τηλ: 6978382508 2610-910007

Εmail: info@zefxis.net

 

Πάροχος :  HELLENIC OPENFIBER M.A.E.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Έργου: Κακογιάννη Ειρήνη

Ταχ.Δ/νση :  Λ.ΑΘΗΝΩΝ 106, ΑΘΗΝΑ 10442

Τηλ: 2111903835,6983707277

Φαξ: 2114128929

 

2.Περιγραφή του χορηγηθέντος Δικαιώματος Διέλευσης – Διαδρομή όδευσης.

 

Τα χορηγηθέντα από την παρούσα Δικαιώματα Διέλευσης αφορούν τα ακόλουθα :

Εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τομή ως εξής :

 

Οδοί εκσκαφής :

ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΑΤΟΥ , ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ.

Συνολικό μήκος τάφρου : 11.764,00Μ.

Εγκατάσταση φρεατίων  ως εξής :

ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΑΤΟΥ , ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ.

Συνολικά φρεάτια : 24τεμ.

 

Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών καμπινών ως εξής :

ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΑΤΟΥ , ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ.

Συνολικές καμπίνες : 13τεμ.

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει το Α. Τ. ΚΙΑΤΟΥ για την έναρξη των εργασιών , την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ( Δίκτυο MAN), την Δ.Ε.Υ.Α.Σ., Τον Ο.Τ.Ε., Τις εταιρίες οπτικών ινών (CYTA,HOL,vodafone), και τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ( Δ.Ε.Η.) για την αποφυγή ζημιών στα  δίκτυά τους.

3.Οικονομικοί  Όροι

α)     Σύμφωνα με το με αριθμό 1375 ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε ο με αριθμό 528/075 κανονισμός καθορισμού των τελών διέλευσης, των τελών  χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης σε εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006, καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και το ύψος των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών .

β)    Σύμφωνα με την με αριθμό οικ. 725/23/04.01.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ  5/Α/05.01.2012) καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

γ)    Σύμφωνα με το άρθρο 2 του με αριθμό 528/075 κανονισμού, υπόχρεοι στην καταβολή τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης εργασιών, είναι οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι εγκαθιστούν ευκολίες επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο δημόσιο, στους ΟΤΑ ή είναι κοινόχρηστοι.

δ)    Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ως άνω κανονισμού, τα τέλη διέλευσης καταβάλλονται εφάπαξ και οπωσδήποτε πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής και τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης καταβάλλονται σε ετήσια βάση εντός του πρώτου τριμήνου του αμέσως επόμενου από το έτος πραγματικής χρήσης ημερολογιακού έτους. Οι υπόχρεοι καταβάλλουν τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης εντός είκοσι (20) ημερών από την

κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης.

ε)  Σύμφωνα με την  με αριθμό 139/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών  διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων     ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθορισμός του ύψους των εγγυήσεων καλής  εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης, σύμφωνα με το Ν. 3431/2006.

στ) Σύμφωνα με την με αριθ. 397/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα

Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

Τα τέλη διέλευσης υπολογίζονται ως εξής :

 

Εφάπαξ τέλη διέλευσης τομής  :             ( 406,95€ Χ 11.764,00μ ) = 4.787,3598 €

Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας :                 ( 244,17€  Χ 24 )  = 5.860,08 €

Ετήσιο τέλος χρήσης δικαιώματος διέλευσης:    (136,94Χ11,764km) = 1.610,96 €

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών :                                             = 33.175,58 €

 

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΑΡΧΑΝΗΣ

 

  1. Την αριθ. 3/2023 ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος Κιάτου η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα ,   – και
  • τη διαλογική συζήτηση ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

 

Α.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την Χορήγηση άδειας δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δικτύου «Οπτικών Ινών» σε χαντάκια, φρεατίων και καμπινών της εταιρείας  «HELLENIC OPEN FIBERM.A.E. στην περιοχή αγίου Ιωάννη (Σφαγεία) στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις  που αναγράφονται στην από 6-2-2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της  παρούσας .

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση  στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για τις δικές της ενέργειες

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 33/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8 – 2 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email