33/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                               ΑΔΑ:ΨΔ26ΟΚ3Ξ-ΕΥ3

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                             

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της  9/10-10-2022  τακτικής  δημόσιας  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης  33/2022

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της μισθώτριας του κυλικείου του4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για διακοπή της σύμβασής της.

 

 Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις  10          Οκτωβρίου του έτους  2022  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:175/04-10-2022 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε μέλος  χωριστά όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                 Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος              Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                            Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα –Βασιλική

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου μας  Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   εισηγούμενος 3ο το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της μισθώτριας του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για διακοπή της σύμβασής της, πρότεινε την αναβολή του θέματος  σε επόμενη συνεδρίαση λόγω έλλειψης  εγγράφων.

 

                                    Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Την αναβολή του παρόντος θέματος σε επόμενη συνεδρίαση  λόγω έλλειψης  εγγράφων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2022 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος  Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  11-10-2022

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email