33/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 6ης /22.3.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   33/2022

Περίληψη: Έγκριση του αριθ. 1/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Σικυωνίων για ακίνητο ιδιοκτησίας Σμαράγδας Μηλιώτη  ευρισκόμενο στην Κοινότητα Μικ. Βάλτου .

  

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η  του μηνός Μαρτίου  έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3763/18-3-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Θελερίτης Γεώργιος  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μυττάς Ιωάννης    8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Λέγγας Μάρκος 14 Γκούμας Σταμάτιος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Κατσιμπούλας Αντώνιος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Μαστοράκης Δημήτριος

 

19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης 
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22. Νανοπουλος Βασιλειος    
       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β

 

2. Φιακάς Παναγιώτης 

 

3. Γαλάνης Βασίλειος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Συριάνος Κων/νος                             
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:    1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  3. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)
4. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
8. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 9. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)
       
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1.  Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  2. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 3. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5.  Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 9. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου)
12. Κοτσίρης Β. (Στενού) 13.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 14. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 15. Καλαντζής Π. (Γονούσας)
16. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 17.  Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 18. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 19. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης)
20. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 21. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 22. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 23. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
24. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 25. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) . .
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

3ο   Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)  

 

Στο 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του αριθ. 1/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Σικυωνίων για ακίνητο ιδιοκτησίας Σμαράγδας Μηλιώτη  ευρισκόμενο στην Κοινότητα Μικ. Βάλτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 1/2022 Πρακτικό  της εν λόγω επιτροπής το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο Κιάτο Κορινθίας, σήμερα την 16η Μαρτίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή Καταλληλότητας & Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Σικυωνίων, όπως αυτή συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 43/2022 Απόφασης του Δημάρχου Σικυωνίων, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη, στο Δημοτικό Κατάστημα, που ευρίσκεται επί της οδού Γεωργίου Γεννηματά, αριθμός 2, προκειμένου να συνεδριάσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα: «Διαπίστωση Καταλληλόλητας & Εκτίμηση Ακινήτου Ιδιοκτησίας Σμαράγδας Μηλιώτη». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η προβλεπόμενη εκ του νόμου απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών παρευρέθηκαν και τα τρία (3), ήτοι:

1.Γεώργιος Τσολάκος (Πρόεδρος)

2.Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)

3.Νικόλαος Στούκας (Μέλος).

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γεώργιος Λαλιώτης, για την τήρηση των πρακτικών.

      Θέμα: «Διαπίστωση Καταλληλόλητας & Εκτίμηση Ακινήτου Ιδιοκτησίας Σμαράγδας Μηλιώτη».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος του θέματος ανέφερε πως:

Α)Η Σμαράγδα Μηλιώτη, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 9527/2002 συμβολαιογραφικής πράξης γονικής παροχής της συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείο Αθηνών, Λεμονής Καλαματιανού-Μπιστικέα, νομίμως μεταγεγραμμένης, τυγχάνει αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος ενός οικοπέδου εμβαδού επτακοσίων δέκα εννέα και πενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (719,54), ευρισκόμενο στην κοινότητα Μικρού Βάλτου του Δήμου Σικυωνίων και συνορεύοντος βόρεια με κοινοτική οδό, ανατολικά με επαρχιακή οδό, νότια με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Δρίτσα και δυτικά με αγροτικό δρόμο και πέραν αυτού με δημοτικό σχολείο Μικρού Βάλτου.

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ανέφερε πως στην κοινότητα Μικρού Βάλτου επικρατεί συμφόρηση, καθ’ ότι σε αυτή συγκεντρώνεται κόσμος προκειμένου ν’ αποκτήσει αγαθά, να εκκλησιαστεί και να ψυχαγωγηθεί. Για το λόγο αυτό απαιτείται η δημιουργία χώρου στάθμευσης.

 

Το μοναδικό διαθέσιμο και κατάλληλο ακίνητο για το σκοπό αυτό τυγχάνει το ως άνω περιγραφόμενο καθ’ ότι φέρει ικανό εμβαδό και θέση που εξυπηρετεί.

 

Η αξία του εν λόγω ακινήτου, λαμβανομένων υπ’ όψιν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, από έρευνα που διενεργήθηκε ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€).

 

Τα μέλη της Επιτροπής, κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους:

α)την τοποθέτηση του Προέδρου,

β)τους τίτλους κτήσης του ακινήτου,

γ)την διενεργηθείσα κατά την ίδια μέρα αυτοψία,

δ)τη διενεργηθείσα έρευνα που αφορούσε στην αξία του ακινήτου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Πως η ιδιοκτησία Σμαράγδας Μηλιώτη, ήτοι οικόπεδο εμβαδού επτακοσίων δέκα εννέα και πενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (719,54), ευρισκόμενο στην κοινότητα Μικρού Βάλτου του Δήμου Σικυωνίων και συνορεύον βόρεια με κοινοτική οδό, ανατολικά με επαρχιακή οδό, νότια με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Δρίτσα και δυτικά με αγροτικό δρόμο και πέραν αυτού με δημοτικό σχολείο Μικρού Βάλτου τυγχάνει το μοναδικό κατάλληλο και διαθέσιμο στην ως άνω κοινότητα ακίνητο για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης, αφού φέρει κατάλληλο εμβαδό και θέση.

Η αξία του ως άνω ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€).

 

Κιάτο 16.03.2022

Τα Μέλη της Επιτροπής

 

Γεώργιος Τσολάκος                                 Παναγιώτης Μπακόλιας                               Νικόλαος Στούκας

 

 

   Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • το από 14/2/2022 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Μικ. Βάλτου
  • την αριθ. 5/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
  • τα παραπάνω αναφερθέντα,   – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,   Ομόφωνα  

Με την θετική ψήφο του Προέδρου της Κοινότητας Μικρού Βάλτου κ. Γ. Μηλιώτη

 

Α.  Εγκρίνει,  το αριθ. 1/2022 Πρακτικό της  Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Σικυωνίων, και συγκεκριμένα την αγορά ακινήτου (οικοπέδου)  ιδιοκτησίας Σμαράγδας Μηλιώτη, εμβαδού , επτακοσίων δέκα εννέα και πενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (719,54), ευρισκόμενο στην κοινότητα Μικρού Βάλτου του Δήμου Σικυωνίων .

     

      Β.  Το  εν λόγω ακίνητο  τυγχάνει το μοναδικό κατάλληλο και διαθέσιμο  στην ως άνω κοινότητα εφόσον

φέρει την κατάλληλη θέση και το απαιτούμενο εμβαδόν για  την δημιουργία χώρου στάθμευσης.

Ως εκ τούτου η αγορά του  συντελεί στην επίτευξη της δημόσιας ωφέλειας και αποτελεί  αναπόδραστη

ανάγκη καθώς θα ωφελήσει τα μέγιστα τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες αυτής, εξυπηρε

τώντας  άμεσες ανάγκες τους, μη δυνάμενες να αναβληθούν για χρόνο  μέλλοντα και αβέβαιο.

 

      Γ.  Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι , την απευθείας αγορά του  παραπάνω ακινήτου στο  ποσό των  δέκα πέντε  χιλιάδων 

       ευρώ , (15.000,00) € .

 

 

 

 

 

    Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή κάθε

σχετικού εγγράφου που θα  απαιτηθεί.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 33/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22.03.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email