33/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 2ης/23-02-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  33/2021

Περίληψη:  Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2021».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η  του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021 ημέρα Τρίτη   και ώρα 16:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.1590/18-02-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης   
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

10. Φιακάς Παναγιώτης  11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Aλεξόπουλος Βασίλειος 14.Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

15. Λέγγας Μάρκος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Μαστοράκης Δημήτριος
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22.  Νανοπουλος Βασιλειος    
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:   1. Θελερίτης Γεώργιος  2. Συριάνος Κων/νος                          3.  Ρουμπέκας Γεώργιος
  4. Γκούμας Σταμάτιος 5. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
35. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς  

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 15ο  Θέμα ημερήσιας διάταξης

 

Στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2021».ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαοςεισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ.  184/11-1-2021 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωή η οποία  έχει ως ακολούθως:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

              Αρ. Πρωτ.: 184         

Κιάτο 11/1/2021

               ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα:  «Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2021».

 

Με την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο νέος Δήμος Σικυωνίων καλείται να παρέχει υπηρεσίες σε μια πολύ μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια που συγκροτείται από τις Δημοτικές Ενότητες του Φενεού και Στυμφαλίας.

Η έλευση του προαστιακού στο Κιάτο προκάλεσε μεγάλη ανοικοδόμηση και αύξηση του πληθυσμού, καθώς και προσέλευση πολλών παραθεριστών κατά τους θερινούς μήνες, αλλά και πολυάριθμων επισκεπτών κατά τις εορτές και αργίες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τεράστιου φόρτου εργασίας στη Δ/νση Περιβάλλοντος, που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί από το υπάρχον προσωπικό, το οποίο τελευταία μειώθηκε δραματικά, λόγω συνταξιοδοτήσεων και μετατάξεων.

Δεδομένου ότι εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος μετάδοσης του κορονοϊού με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιβάρυνση των υπηρεσιών μας, καθώς επίσης και ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να χορηγηθούν άδειες ειδικού σκοπού (COVID) στο προσωπικό και για την αντιμετώπιση του φόρτου εργασίας, θεωρείται απαραίτητη η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής όλες τις ημέρες του μήνα ή και σε απογευματινή ή και νυχτερινή βάρδια για το 2021.

Η εργασία θα προσφέρεται εκ περιτροπής από το προσωπικό. Στο προσωπικό που θα απασχολείται Σάββατο ή Κυριακή ή αργίες θα χορηγείται άλλη ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας καθώς και οι όποιες  προσαυξήσεις, σύμφωνα με την  ισχύουσα Νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, στο προσωπικό που θα απασχολείται Σάββατο θα χορηγείται ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και συγκεκριμένα την Τετάρτη. Στην περίπτωση που η Τετάρτη συμπίπτει με αργία, ή υπάρχουν άλλες ειδικές συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν τη χορήγηση ημέρας ανάπαυσης την Τετάρτη, θα χορηγείται την επόμενη εργάσιμη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 3 και 6 του Ν. 1188/1981 «περί κυρώσεως του Κώδικα Καταστάσεως Προσωπικού των Ο.Τ.Α.», έτσι όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/07, είναι δυνατό ύστερα από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθημέρου εργασίας για όλο, ή μέρος του Προσωπικού, κατά υπηρεσία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό υπαλλήλων καθώς και διακεκομμένες ώρες εργασίας, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους ή της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας,  με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, (αρμοδιότητα που μεταβιβάσθηκε στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

 

Αναλυτικά:

 

Για τις υπηρεσίες του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:

Το προσωπικό που απασχολείται στην καθαριότητα κατά κλάδο, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Κλάδος Αριθμός υπαλλήλων
ΔΕ 29 Οδηγών 14
ΔΕ 28 Χειριστές Μ.Ε. 5
ΥΕ 16 Εργατών καθαριότητας 26
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 1

 

Για τις υπηρεσίες του Τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας:

Το προσωπικό που απασχολείται στο Τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας κατά κλάδο, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

Κλάδος Αριθμός υπαλλήλων
ΥΕ 16 Εργατών κήπων 2
ΠΕ9 Γεωπόνων 1
ΤΕ Τεχν. Γεωπ. 1

 

Η υπηρεσία είναι στελεχωμένη με 2 εργάτες πρασίνου, οι οποίοι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων. Ο Δήμος αποτελείται από την έδρα του Δήμου (το Κιάτο) και 35 Τοπικές Κοινότητες και η έκτασή του είναι περίπου 600 τ.χλμ. Οι εργασίες που πρέπει να εκτελούνται είναι οι εξής: κλάδεμα δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους, κοπή χορταριών τόσο σε κοινόχρηστους χώρους όσο και σε ακαθάριστα οικόπεδα στα πλαίσια της προστασίας από πυρκαγιές κατά την περίοδο από 1/5/2021 έως 31/10/2021 όπως προβλέπεται από την πυροσβεστική διάταξη και τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου, περιποίηση πρασίνου σε όλα τα σχολεία και παιδικούς σταθμούς του Δήμου σε τακτά χρονικά διαστήματα, άρδευση με βυτίο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που δεν έχουν αρδευτικό σύστημα σε όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Τέλος, επειδή δεν υπηρετεί στο Δήμο Συκιωνίων κανένας εργάτης κοιμητηρίου, η υπηρεσία έχει αναλάβει την περιποίηση πρασίνου και κυρίως την κοπή βλάστησης, σε όλα τα κοιμητήρια του Δήμου.

Όλες αυτές οι εργασίες, πολλές από τις οποίες είναι επιβεβλημένες (πυροπροστασία) είναι αδύνατον να εκτελεστούν μέσα στο κανονικό ωράριο και για το λόγο αυτό η υπηρεσία θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να λειτουργεί όλες τις ημέρες του μήνα και σε απογευματινή ή νυχτερινή βάρδια καθώς και τις ημέρες αργίας.

 

Για τις υπηρεσίες του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού  Εξοπλισμού:

 

Το προσωπικό που απασχολείται στο Τμήμα αυτό κατά κλάδο, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Κλάδος Αριθμός υπαλλήλων
ΤΕ 4 Ηλεκτρολόγων μηχανικών 1
ΤΕ 17 Διοικητικού – Λογιστικού 1
ΔΕ 38 Προσωπικού Η/Υ 1

 

Οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων του Τμήματος αυτού σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου περιγράφονται ως εξής:

«Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για …………………….τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα, (διαταγές πορείας, δελτία κινήσεως, ΚΤΕΟ κ.λπ.)».

2) «…………………..παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την περιοδική προληπτική τους συντήρηση».

3) Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου και μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών.

4) Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων, και ενεργεί για την απόδοση ή διεκδίκηση του αντιτίμου των ζημιών.

5) Είναι αρμόδιο για την καλή λειτουργία του Αμαξοστασίου και του Συνεργείου Επισκευής – Συντήρησης Οχημάτων. «………………….. Μεριμνά για τη λήψη και εφαρμογή των ενδεδειγμένων για τη φύλαξη των αυτοκινήτων μέτρων».

6) «Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου………………………………..».

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι το Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ακολουθώντας το ωράριο της υπηρεσίας καθαριότητας. Επίσης, επειδή είναι υπεύθυνο για όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου και επειδή τόσο κατά τη χειμερινή όσο και τη θερινή περίοδο, υπάρχει ανάγκη κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων λόγω πυρκαγιών, πλημμυρών, βροχοπτώσεων, κατολισθήσεων κτλ., θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να λειτουργεί όλες τις ημέρες του μήνα και σε απογευματινή ή νυχτερινή βάρδια καθώς και τις ημέρες αργίας.

 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Έχει γίνει πρόβλεψη δαπάνης στον υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2021 για υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, με Κ.Α.:  02.20.6012,  02.20.6022, 02.20.6042, 02.35.6012, 02.30.6012, 02.10.6012.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το τρέχον έτος.

Κιάτο 11/01/2021

Ο Δήμαρχος Κ.ε.ε.

Η προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος

και Ποιότητας Ζωής

Πέτρου Βασιλική

ΠΕ9-Γεωπόνος

 

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την αριθ. πρωτ. 184/11-1-2021 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωή , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών  Συμβούλων κ.κ. Ν. Ζαχαρόπουλου,  Ε. Χουσελά Α. Κατσιμπούλα και Β. Νανόπουλου    

 

  1. Καθορίζει το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών, για το έτος 2021, όπως ανά Υπηρεσία και Κλάδο περιγράφεται στην εισήγηση της αρμόδια υπηρεσίας η οποία αναγράφεται στο  σκεπτικό της παρούσης.

 

Καθημερινή απασχόληση των εργαζομένων, όλες τις ημέρες του μήνα  και σε απογευματινή ή  νυχτερινή  βάρδια καθώς και τις ημέρες αργίας.

  • Η εργασία θα προσφέρεται εκ περιτροπής από όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

 

  • Στο προσωπικό που θα απασχοληθεί Σάββατο, Κυριακή ή αργίες θα δοθεί άλλη ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και θα καταβάλλονται οι όποιες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

 

  • Στο προσωπικό που θα απασχολείται Σάββατο θα χορηγείται ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και συγκεκριμένα την Τετάρτη. Στην περίπτωση που η Τετάρτη συμπίπτει με αργία, ή υπάρχουν άλλες ειδικές συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν τη χορήγηση ημέρας ανάπαυσης την Τετάρτη, θα χορηγείται την επόμενη εργάσιμη.

 

  1. Στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2021, έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 33/2021

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email