33/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

4/04.03.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

33/2020

  Θέμα: Κατακύρωση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»                   (11/2018 μελέτη) συνολικού π/υ 920.000,00€ (CPV:45233222-1).

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 4η Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1933/28.02.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Λέγγας Μάρκος
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Μυττάς Ιωάννης    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
6.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

3ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Κατακύρωση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ &

ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (11/2018 μελέτη)

συνολικού π/υ 920.000,00€ (CPV:45233222-1).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το 2ο/19.02.2020 σχετικό πρακτικό που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 19/02/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 14816/05.12.2019

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005969805 2019-12-05

 

2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Σχετ:      (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 14816/05.12.2019 διακήρυξη του έργου του θέματος.

(4) Η υπ’ αριθμ. 255/2019 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

(5) Η υπ’ αριθμ. 6/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΩΦ2Ω1Θ-8ΦΚ) περί έγκρισης πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

(6) Το υπ’ αριθμ. 832/3-2-2020 έγγραφο του Δήμου μας, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος να υποβάλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(7) Η υπ’ αριθμ. 1292/13.02.2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 19η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Ο προσωρινός ανάδοχος «Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

 

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή).

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης & άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016], Ως προς το χρόνο έκδοσής τους ή ισχύος τους [άρθρο 23.2 της Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 1383/06.02.2020 (01/01)

(ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης
Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 67804374/10.12.19 &

68091462/03.02.2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 721/23.12.2019

«Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 185/24.10.2019

(ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων
  184/24.10.2019

(ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

  13963/30.08.2019

(ΚΛΕΙΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 154/13.08.2019 &

20/06.02.2020

Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης
162/05.09.2019
47/06.02.2020
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 727/07.02.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 728/07.02.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε εκκαθάριση με δικαστική απόφαση,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 727/07.02.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 729/07.02.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 999925.1459601/06.02.2020

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 163/98647/04.02.2020

(ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

Τ.Ε.Ε.
165/57845/04.02.2020

(ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

161/78167/04.02.2020

(ΚΛΕΙΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 12.02.2020 ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης & άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/2016]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ15/4351/07.03.2017

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 06/03/2020)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 999925.1459601/06.02.2020 & το από 02.01.2017 καταστατικό σύστασης ετερορρύθμου εταιρείας.

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 999925.1459601/06.02.2020 & το από 02.01.2017 καταστατικό σύστασης ετερορρύθμου εταιρείας.
Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  
Υπεύθυνες Δηλώσεις
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης ΝΑΙ Υ.Δ. 12.02.2020

 

ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης ΝΑΙ Υ.Δ. 12.02.2020

 

ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ανεκτέλεστο Έργων [παρ. α του άρ. 23.5 της διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 12.02.2020

 

ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Καταβολή φόρων / εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. Α.2 του άρ. 22] ΝΑΙ Υ.Δ. 12.02.2020

 

ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της Διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος είχε τη δυνατότητα να υποβάλλει, εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α), του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, προκειμένου να συμπληρώσει/ προσκομίσει τα δικαιολογητικά.

 

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεδομένου ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν υπέβαλλε αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και αποστέλλει αυτό στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων για την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 53,45%.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Τυρλής Κωνσταντίνος

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Νιάρρου Γεωργία 2. Παπαδημητρόπουλος Μιλτιάδης
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την 11/2018 μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 920.000,00€ με ΦΠΑ 24%. (CPV:45233222-1)
 • την 310/2018 (Ψ4ΡΕΩ1Θ-8ΟΓ) Απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε  η ανωτέρω μελέτη.
 • την 311/2018 (Ω3ΞΑΩ1Θ-2ΔΗ) απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 920.000,00 € (741.935,48€ + 178.064,52 € ΦΠΑ), στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας». Δεσμεύτηκε για την κάλυψη από ιδίους πόρους του Δήμου του επιπλέον ποσού του συνολικού προϋπολογισμού 920.000,00€ (741.935,48€ + 178.064,52€ ΦΠΑ) για την υλοποίηση του έργου, το οποίο ανέρχεται σε 52.000,00€ (41.935,48€ + 10.064,52€ ΦΠΑ) και υπερβαίνει τον ανώτατο προϋπολογισμό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, ήτοι 868.000,00€ (700.00,00€ + 168.000,00€). Βεβαιώνει για τη μη απαίτηση απαλλοτριώσεων ιδιωτικών εκτάσεων για την κατασκευή του έργου καθώς οι προτεινόμενοι προς βελτίωση αγροτικοί οδοί είναι υφιστάμενοι και η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνουν είναι ιδιοκτησίας του Δήμου και επιπλέον ότι δεν εξυπηρετούν την γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.
 • την 413/2018 (ΨΠΒΙΩ1Θ-ΜΑΒ) απόφαση ΔΣ αποδοχή της με Α.Π.: 60072/30.10.2018 (ΑΔΑ:780Χ465ΧΘ7-ΧΝΧ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί Ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I”, καθώς και των Ειδικών Όρων αυτής.
 • την 69/2019 (Ω5ΠΣΩ1Θ-4Θ2) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης Π/Υ τρέχοντος έτους.
 • την 124/2019 (ΩΥ18Ω1Θ-ΓΦ4) απόφαση ΔΣ περί εγκρίσεως της ανωτέρω απόφασης ΟΕ.
 • την 73663/16.04.2019 (6ΣΔΒΟΡ1Φ-ΓΣΘ) απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία νομιμοποιήθηκε η ανωτέρω απόφαση ΔΣ.
 • το γεγονός ότι στο Π/Υ τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 64.7323.002 των εξόδων με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση  ποσού 868.000,00€  προερχόμενη από {Επενδυτικά δάνεια του άρθρου 69 του Ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι)}.
 • το 19REQ005947521 2019-12-02 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 479/14694/02.12.2019 (Ψ6Α0Ω1Θ-ΚΦΙ)(19REQ005948423) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Σικυωνίων.
 • την 255/2019 (6ΘΟΥΩ1Θ-ΔΘ5) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,
 • την 14816/05.12.2019 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 19PROC005969805 2019-12-05,
 • την 14817/05.12.2019 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:19PROC005970092 2019-12-05,
 • την 14818/05.12.2019 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ:6ΒΔ6Ω1Θ-ΜΟΔ,
 • τo 1ο/10.01.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • την 6/2020 (ΩΩΦ2Ω1Θ-8ΦΚ) απόφαση ΟΕ περί έγκρισης του ως άνω πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου,
 • το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 6/2020 απόφασης ΟΕ,
 • την 832/03.02.2020 πρόσκληση υποβολής δικ/κών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου,
 • τον 1292/13.02.2020 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
 • το 2ο/19.02.2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.Εγκρίνει το 2ο/19.02.2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» σύμφωνα με την 11/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ 920.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) (CPV:45233222-1)

 

2.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρου έργου στο μειοδότη οικονομικό φορέα  «Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 53,45%.

 

 1. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

 1. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

 1. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email