33/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 3ης /11.02.2020  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ     Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  33/2020

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 31/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Οριοθέτηση πεζοδρόμου,  τμήματος της οδού Παπαβασιλείου από την οδό  Ι. Πολέμη έως την οδό Ποσειδώνος στη Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η  Φεβρουαρίου  του έτους 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθ.1085/

7-02-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και  παρευρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  25 μέλη δηλαδή:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6.  Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15. Συριάνος Κων/νος 16. Μαστοράκης Δημήτριος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20 . Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Παπαβασιλείου Νικ. 22. Γαλάνης Βασίλειος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Κατσιμπούλας Αντώνιος
25. Χουσελάς  Ευάγγελος      
ΑΠΟΝΤΕΣ :
1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 2. Νανόπουλος Βασίλειος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 5. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 6.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
8.Σκούπας Α. (Μποζικών) 9.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 10. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 11.Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
       
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1 Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 7. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
24. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 25. Παναγόπουλος (Πανοράματος)    
 

 

     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  1. Παπαβασιλείου Νικ. (κατά την συζήτηση του 3ου θέματος ) 2. Γαλάνης Βασ. (μετά τη συζήτηση  του 1ουυ θέματος  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   11ο  

Στο 11ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 31/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Οριοθέτηση πεζοδρόμου,  τμήματος της οδού Παπαβασιλείου από την οδό  Ι. Πολέμη έως την οδό Ποσειδώνος στη Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου» ,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την με αριθ. πρωτ. 10357/2-9-2019 αίτησης του  κ. Κωστάκη Παναγιώτη .

 

Β.   Την   από 12-9-2019 εισήγηση της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κιάτο 12/09/2019
Πληροφορίες: Β. Παπαβασιλείου, Γ. Κόλλια

 

ΠΡΟΣ:

1) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

2) Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ:       “Οριοθέτηση πεζοδρόμου Παπαβασιλείου”

ΣΧΕΤ:         α) η αριθμ. 10357/2019 αίτηση του κου Κωτσάκη Παναγιώτη

                   β) το άρθρο 52 του ΚΟΚ

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω (α) σχετικό και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η  οδός Παπαβασιλείου βρίσκεται στο όριο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κιάτου (ΦΕΚ 1345/24-12-1992 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 414/27-04-1993) και της Πολεοδομικής Ενότητας Νεάπολης (ΦΕΚ 684/03-07-2003) μεταξύ των Ο.Τ. 141 και 145Β. Το τμήμα της οδού Παπαβασιλείου από την οδό Ι. Πολέμη έως την οδό Ποσειδώνος είναι χαρακτηρισμένη ως πεζόδρομος, όπως φαίνεται στο απόσπασμα της πινακίδας #09/03# του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου που επισυνάπτουμε, όμως δεν έχει υλοποιηθεί ως σήμερα.

Η άποψη της Υπηρεσίας είναι να υλοποιηθεί η ανωτέρω οδός ως πεζόδρομος για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας, λόγω του μικρού της πλάτους, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που σας επισυνάπτουμε.

Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε να λάβετε απόφαση επί του θέματος.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

 

Γ.  Την αριθ. 31/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   7    /  27-11 – 2019

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    31  /  2019

 

ΘΕΜΑ:  3 ΟΝ   «Οριοθέτηση  πεζοδρόμου Παπαβασιλείου  στο Κιάτο».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την   27ην  Νοεμβρίου έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη   και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ. Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  14268/22-11-2019 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων       Σταματόπουλος  (Πρόεδρος)                       1.-  Νικόλαος     Σκαρμούτσος  (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς                  (Μέλος)                           2.-  Δημήτριος   Σώκος            (Μέλος)

3 .-Βασιλική Μπουζιάνη-Τσαντίλα    (Μέλος)                            3.-  Σταμάτιος   Γκούμας          (Μέλος)

4.- Αντώνιος        Κατσιμπούλας      (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   3ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

   Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 3ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Οριοθέτηση  πεζοδρόμου Παπαβασιλείου  στο Κιάτο» ανέφερε τα εξής:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  από 21-09-2018  εισήγησή της, σχετικά με την οριοθέτηση  πεζοδρόμου  Παπαβασιλείου, η οποία  βρίσκεται στο όριο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κιάτου (ΦΕΚ 1345/24-12-1992) όπως τροποποιήθηκε  με το ΦΕΚ  414/27-04-1993) και της Πολεοδομικής Ενότητας Νεάπολης  (ΦΕΚ 684/3-7-2003) μεταξύ των Ο.Τ. 141 και 145Β. Το Τμήμα της οδού Παπαβασιλείου από την οδό  Ι. Πολέμη έως την οδό Ποσειδώνος είναι χαρακτηρισμένη ως πεζόδρομος, όπου φαίνεται στο απόσπασμα  της πινακίδας #09/03# του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου  που επισυνάπτουμε, όμως  δεν έχει υλοποιηθεί ως σήμερα.   όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από 21-09-2018  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά και  εγκρίνει   την  υλοποίηση της  ανωτέρω  οδού,   ως πεζόδρομο για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας, λόγω του μικρού πλάτους  της.

και

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σπυρίδωνα  Σταματόπουλο, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     31   / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

            Ο Πρόεδρος                                                                                         Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  27  –   11 –  2019

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής           

ΣΠΥΡΙΔΩΝ     ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά,

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία
  • την με αριθ. πρωτ. 10357/2-9-2019 αίτησης του κ. Κωστάκη Παναγιώτη
  • την από 12-9-2019 εισήγηση της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
  • την αριθ. 31/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

 

  1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την οριοθέτηση – υλοποίηση του πεζόδρομου της οδού  Παπαβασιλείου και συγκεκριμένα, το τμήμα της  από την  οδό Ι. Πολέμη έως την συμβολή της με την οδό Ποσειδώνος,  σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,  η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

 

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της  ενέργειες .

Συντάχθηκε και υπογράφεται .

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 33/2020

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11.2.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email