33/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  9 / 27-8-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   33 / 2019

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση αρχικού αιτήματος  για την  προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, για το 1ο Εργαστηριακό Κέντρo

                    Κιάτου».

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  27ην Αυγούστου  του έτους  2019   ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 223/22-08-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                         1.-  Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                              2.- Β.   Kελλάρης

3.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                                   3.- Αι.  Λούτα

4.- Δ.  Ασβεστόπουλος          «                                                   4.- Ι.    Μπέκα  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Γ.   Κουκουμέλης              «

 

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

ΘΕΜΑ  1ο

 

Ο  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  1ο

θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση αρχικού αιτήματος  για την  προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, για το 1ο  Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου». έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

Ο Διευθυντής του 1ου  Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου, κ.  Παλαιολόγος  Δούρος, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 23/13-2-2019  σχετικό έγγραφό του, όπου μεταξύ άλλων,  μας γνωρίζει ότι το προηγούμενο διάστημα είχανε  συνεχείς ανεξιχνίαστες κλοπές στο σχολικό συγκρότημα, με αποτέλεσμα  να κλαπεί μεγάλο μέρος του εξοπλισμού του.

Προκειμένου  η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να προβεί  σε κάλυψη  του εξοπλισμού  μερικώς, προτείνω την προμήθεια   «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», για τις ανάγκες του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου, στη  συνέχεια  η Σχολική Επιτροπή προέβη  σε αρχικό αίτημα  με το  αριθ. 215/1-8-2019 σχετικό έγγραφό μας, όπου αναρτήθηκε στο μητρώο δημοσίων συμβάσεων και πήρε ΑΔΑΜ: 19REQ005477392  2019-08-27, με  τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΑΤΟΥ» ποσού 2.016,12€ και Φ.Π.Α. 24% 483,88€= 2.500,00€  και επειδή  η δαπάνη  υπερβαίνει  το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ κρίνεται αναγκαία η έγκριση της εν λόγω προμήθειας, από την Σχολική Επιτροπή.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του  προέδρου  και είδε  τα σχετικά έγγραφα που αναφέραμε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

     Γνωμοδοτεί θετικά και εγκρίνει  το αρχικό αίτημα  για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου, με  ΑΔΑΜ: 19REQ005477392  2019-08-27, ποσού 2.016,12€ και Φ.Π.Α. 24% 483,88€= 2.500,00€   και εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής  κ. Ζάρκο Δημήτριο,  όπως προβεί άμεσα  στην εν λόγω προμήθεια των «ηλεκτρονικών υπολογιστών»  για τις ανάγκες του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου πριν από την

έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020.

 

 

 

 

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     33 / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  27-08-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email