33/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 11/01-8-2019 έκτακτης και κατεπείγουσας. συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης 33/2019

 

Περίληψη:    Περί  Αποδοχής  αίτησης  παραίτησης πλειοδότριας διαγωνισμού για μίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 01 Αυγούστου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 13:00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:216/01-8-2019 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7-δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος Κουκουμέλης  Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Τσαμαντά Ελένη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων Παπαθανασίου Ελένη
 4. Πανάγου Αθανάσιος Γεώργας  Χρήστος
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Βυτινιώτης Αλέξιος
 7. Ντρίμερης Δημήτριος

 

 

                   

 

       

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Περί  Αποδοχής  αίτησης  παραίτησης πλειοδότριας διαγωνισμού για μίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου», πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω  καταληκτικών  ημερομηνιών.

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 1. Τις διατάξεις Νόμου 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) που αφορά τη σύσταση συγχώνευση Νομικών  Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/0806-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» που αφορά τις Σχολικές Επιτροπές.
 4. Τις υπ αριθ εγκυκλίους26168/Δ4/28-2-2008, 41402/Δ4/3-4-2008 και 44781/4/2008 του ΥΠΕΠΘ με θέμα: «Προκήρυξη διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικών κυλικείων».
 5. Την υπ’αριθμ.8440/24-2-2011 υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
 6. Την υπ’ αριθ. 64321/Δ4/16-5-2008 (1003/30.05.2008 τεύχος Β΄)κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ2646/25.08.2016 τεύχος Β΄) που αφορά τη Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων.
 7. Την λοιπή ισχύουσα «περί κυλικείων», νομοθεσία, Υπουργικές Αποφάσεις, ερμηνευτικές εγκυκλίους, κ.α του ΥΠΕΠΘ και των συναρμοδίων αυτού υπουργείων.
 8. Την αριθ., 8/2019(ΑΔΑ:ΨΩ3ΤΟΚ3Ξ-ΗΕ3) απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της μισθώτριας του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για διακοπή της παράτασης της σύμβασής της.
 9. Την αριθ. 24/2019(ΑΔΑ:ΩΤΖ4ΟΚ3Ξ-ΦΒΕ) απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του6o Δημοτικού Σχολείου Κιάτου
 10. Την αριθμ. πρωτ:168/19-6-2019 με (ΑΔΑ:ΨΥ4ΝΟΚ3Ξ-8ΞΠ) Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού  για μίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 11. Το αριθμ πρωτ: 212/11-07-2018 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ Απόφαση 05/2019(ΑΔΑ:ΨΓΗΚΟΚ3Ξ-ΑΘΤ)  Προέδρου με την οποία  κηρύσσει τη δημοπρασία άγονη αφού δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση.
 12. Την αριθμ. 05/2019(ΑΔΑ:ΨΓΗΚΟΚ3Ξ-ΑΘΤ) Απόφαση Προέδρου Συγκρότηση Επιτροπής για τον διαγωνισμό του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 13. Το αριθμ. πρωτ: 210/23-7-2019 Πρακτικό της επιτροπής ο διαγωνισμός θεωρείται ότι απέτυχε οπότε και θα προβούμε στον επαναληπτικό διαγωνισμό με την οποία κηρύσσει τη δημοπρασία  .
 14. Την αριθμ πρωτ: 209/23-7-2019   Αίτηση της Σαρχάνη Ελένης του Ιωάννη με την οποία δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για την απευθείας ανάθεση της μίσθωσης του  κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 15. Την αριθμ. 32/2019 (ΑΔΑ:ΩΟ54ΟΚ3Ξ-Δ87) Έγκριση πρακτικών διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και απευθείας ανάθεση μίσθωσης του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

και  ανέφερε, ότι η κ. Σαρχάνη Ελένη του Ιωάννη αναδείχθηκε πλειοδότρια του διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου που πραγματοποιήθηκε στις 23/7/2019  κατόπιν υπέβαλε την αριθμ. πρωτ:214/31-7-2019 Υπεύθυνη  Δήλωση παραίτησης  για προσωπικούς λόγους.  Το ποσό των (300,00)€ τριακοσίων ευρώ που είχε δώσει για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό  καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 7 των όρων διακήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και ο διαγωνισμός θεωρείται ότι απέτυχε οπότε και θα προβούμε στον επαναληπτικό διαγωνισμό.

 

Η  Σχολική   Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις  τοποθετήσεις  των μελών του και αφού έλαβε τα προαναφερόμενα

 

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, λαμβανομένης υπόψη της αναγκαιότητας λειτουργίας του σχολικού κυλικείου για την εξυπηρέτηση των μαθητών.
 2. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 214/31-7-2019 Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης της Σαρχάνη Ελένης του Ιωάννη  για προσωπικούς λόγους. Το ποσό των (300,00)€ τριακοσίων ευρώ που είχε δώσει για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό  καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 7 των όρων διακήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου. Κατόπιν τούτων ο διαγωνισμός που πραγματοποιήθηκε στις 23/7/2019 θεωρείται ότι απέτυχε, οπότε και θα προβούμε στον επαναληπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την αριθμ. 24/2019(ΑΔΑ:ΩΤΖ4ΟΚ3Ξ-ΦΒΕ) απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του6o Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 3. Η παρούσα κοινοποιείται στα μέλη της Επιτροπής διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου η οποία είχε συγκροτηθεί με την αριθμ. 05/2019(ΑΔΑ:ΨΓΗΚΟΚ3Ξ-ΑΘΤ) Απόφαση Προέδρου.

 

Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2019

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντίλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 2. Ντρίμερης Δημήτριος
 3. Βυτινιώτης Αλέξιος
 4. Πανάγου Αθανάσιος

Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 02-8-2019

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email