33/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

3/04.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 33/2019   Θέμα: Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης (85/19.02.2019 κλήση του Δασάρχη Κορίνθου).

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2391/28.02.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 3ο

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης (85/19.02.2019 κλήση του Δασάρχη Κορίνθου), ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 04/03/2019 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου Γεωργούλια Κωνσταντίνας, δυνάμει της 32/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως                   «… πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης …» και πρότεινε τον ορισμό της δικηγόρου Πάνου Αικατερίνης.

 

Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την με αρ. πρωτ. 2206/25.02.2019 αίτηση του Δομετίου Β.,
  • την αρ. 85/19.02.2019 κλήση του Δασάρχη Κορίνθου,
  • την 32/2019 (6ΤΑΗΩ1Θ-1Υ3) απόφαση ΟΕ
  • την από 04/03/2019 γνωμοδότηση
  • την πρόταση του προέδρου,
  • την 164/2019 (6ΜΨ2Ω1Θ-Ζ91) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Α. Ορίζει ως συνήγορο υπεράσπισης του τέως Αντιδημάρχου Σικυωνίων Δομετίου Βασιλείου του Ιωάννη, τη δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου κα Αικατερίνη Πάνου προκειμένου να συντάξει έγγραφες εξηγήσεις και να τις καταθέσει για λογαριασμό του, στο Δασονομείο Κιάτου την                             6η Μαρτίου 2019  ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00’ μεσημβρινή, όπου πρόκειται να συζητηθούν τα όσα αναφέρονται στην αρ. 85/19.02.2019 κλήση του Δασάρχη Κορίνθου.

Β. Για τις ανάγκες σύνταξης των προαναφερθέντων εξηγήσεων κρίνεται ότι θ’ απαιτηθούν              1,5 ώρα εργασίας με την δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό των 148,80€ (164/2019 ΑΑΥ).

Δ. Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

Ε. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email