33/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης/21-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης :33/2017

Θέμα : Πρόταση για τον καθορισμό αριθμού αδειών, ύψους & τρόπου τελών είσπραξης για την άσκηση Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου στο Δήμο Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την                         αριθ. 2081/16.02.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα Απόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
Πρόεδρος 1. Πανάγου Αθανάσιος  
 1. Ρουμπέκας Γεώργιος
(Αποχώρησε μετά το 22ο θέμα ΗΔ) 2. Χρυσικός   Παύλος    
 1. Μαυραγάνη Κυριακή
Γραμματέας 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος  
 1. Μυττάς Ιωάννης
  4. Γεώργας Χρήστος    
 1. Τσιάνος Ιωάννης
     
 1. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
     
 1. Μπούρης Ευάγγελος
     
 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης          
     
 1. Φιακάς Παναγιώτης  
     
 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος          
     
 1. Κελλάρη Ιωάννα  
     
 1. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
     
 1. Δομετίου Βασίλειος
     
 1. Σπανός Κωνσταντίνος
     
 1. Θελερίτης Γεώργιος  
     
 1. Καρακούσης Ευάγγελος
     
 1. Ζάρκος Δημήτριος  
     
 1. Λαλιώτης Γεώργιος    
(Αποχώρησε μετά το 4ο θέμα ΗΔ και επέστρεψε στο 26ο θέμα ΗΔ)  
 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
     
 1. Μπακόλιας Παναγιώτης  
     
 1. Κελλάρης Βασίλειος
     
 1. Ραυτόπουλος Γεώργιος
     
 1. Νανόπουλος Βασίλειος
(Αποχώρησε μετά το 2ο θέμα ΗΔ)    
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες Παρόντες Απόντες
1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 1. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 1. Σκούπας Α. (Μποζικών) 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 2. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
3. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)   3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  8. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)   8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  9. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
      10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
      11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
      12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
      13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
      14. Καλαντζής Π. (Γονούσας)
      15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
      16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
      17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
      18. Κοτσίρης Β. (Στενού)
      19. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
      20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Α’

(προ ημερήσιας διάταξης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε τη συζήτηση του θέματος: Πρόταση για τον καθορισμό αριθμού αδειών, ύψους & τρόπου τελών είσπραξης για την άσκηση Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου στο Δήμο Σικυωνίων,και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος την από 20/02/2017 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας η οποία έχει ως εξής:

Δήμος Σικυωνίων                                                                                                                                                     Κιάτο   20-02-2017

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ, ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΤΕΛΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ».

Σας γνωρίζουμε ότι:

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264 / 2014 (ΦΕΚ 118 Α’) άρθρο 22 παρ. 3 (συν. 1), ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Β) Τα ανωτέρω καθορίστηκαν με την αριθμ. 2607 / 2015 απόφαση κου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας (συν. 2) ύστερα από την αριθμ. 134/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (συν. 3).

Γ) Για τη χορήγηση των αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για τα έτη 2015 και 2016, ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες (προκηρύξεις, προεγκρίσεις, εγκρίσεις κ.λ.π.) από τη Π.Ε. Κορινθίας, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 4264 / 2014 (ΦΕΚ 118 Α’) άρθρο 22 παρ. 2 (συν. 1).

Δ) Η άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δεν χορηγήθηκε διότι δεν εκδηλώθηκε σχετικό ενδιαφέρον.

Κατόπιν τούτων και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου, χορηγούνται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν σε ορισμένες κατηγορίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264 / 2014 (ΦΕΚ 118 Α’) άρθρο 22 παρ. 1 (συν. 1), σε δικαιούχους φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος,

2. Από το έτος 2011 έως σήμερα δεν χορηγήθηκε σε δημότη μας καμία άδεια υπαίθριου εμπορίου,

3. Θεωρούμε πως η χορήγηση των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και θα διευκολύνει το έργο των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας,

4. Στις προκηρύξεις για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που έγιναν από τη Π.Ε. Κορινθίας, ύστερα από την πρόταση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, δεν περιλαμβάνονταν δικαιολογητικό που να πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοικος του Δήμου μας και

5. Θα πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες:

εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να προτείνει προς το κο Περιφερειάρχη τον καθορισμό για το Δήμο μας και για το έτος 2017:

Ι) Δέκα πέντε (15) αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου,

ΙΙ) Ύψος τέλους καταβολής ανά άδεια άσκησης 200 €,

ΙΙΙ) Το τέλος ανά άδεια θα καταβάλλεται από τον δικαιούχο πριν την χορήγηση της οριστικής άδειας.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • τις διατάξεις του άρθρο 22 § 1, 2 & 3 του Ν. 4264 / 2014 (ΦΕΚ 118 Α’),
 • την από 20/02/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

2.Προτείνειστον οικείο Περιφερειάρχη τον καθορισμό για το Δήμο Σικυωνίων και για το έτος 2017:

            Ι) Δέκα πέντε (15) αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου,

            ΙΙ) Ύψος τέλους καταβολής ανά άδεια άσκησης 200 €,

            ΙΙΙ) Το τέλος ανά άδεια θα καταβάλλεται από τον δικαιούχο πριν την χορήγηση της οριστικής                      άδειας.

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθ. 33/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Φεβρουαρίου 2017

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email