329/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

29η/4.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

329/2022

  7ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων-εξόδων

οικονομικού έτους 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 4η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15330/30.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. – Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. – Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 15312/30.09.2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο υποβλήθηκε προς έγκριση ο απολογισμός εσόδων-εξόδων του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2021, που όπως ανά γενική ανακεφαλαίωση από 01/01/2021 έως 31/12/2021 παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (A’197), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

μειοψηφούντων των κ.κ. Ζαχαρόπουλου Ν. & Μαστοράκη Δ.

 

Α. Εγκρίνει τον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ εσόδων-εξόδων του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης  γ’ παρ.1 άρθρο 72 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του ν.4735/2020 και ανά γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

 

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

από 01/01/2021 έως 31/12/2021

 

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Σ Ο ∆ Ω Ν
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝEI∆ΙΚΕΥΤΑ 2.354.723,06 2.468.549,47 4.773,94 1.162.157,62 1.301.617,91
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 26.021.558,29 8.773.480,99 0,00 8.744.743,13 28.737,86
ΤΑKTIKA 10.398.576,01 10.513.142,99 18.232,61 7.764.774,88 2.730.135,50
Χωρίς Ταµειακή Κατηγορία 11.982.783,72 0,00 0,00 0,00 0,00
           
Σύνολο Εσόδων: 50.757.641,08 21.755.173,45 23.006,55 17.671.675,63 4.060.491,27
           
 

 

 

 

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Ξ Ο ∆ ΩΝ
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝEI∆ΙΚΕΥΤΑ 534.803,40 455.666,77 455.666,77 0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 25.651.194,34 5.460.091,10 5.460.061,10 0,00
ΤΑKTIKA 12.201.105,69 6.138.021,93 6.138.021,93 0,00
Χωρίς Ταµειακή Κατηγορία 12.370.537,65 0,00 0,00 0,00
         
Σύνολο Εξόδων : 50.757.641,08 12.053.779,80 12.053.779,80 0,00
 

 

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διαμόρφωση: 1.618.450,41
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης είσπραξη: 1.618.450,41
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 5.617.895,83

 

  1. Η υποβολή του ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ έτους 2021 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έλεγχο και η τελική έγκριση, θα γίνει αφού καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από το κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. (ΠΔ 315/1999), οι οποίες αφού ελεγχθούν από τον ορισμένο Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και εγκριθούν με νέα Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, θα προωθηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με την προβλεπόμενη έκθεσή της, σύμφωνα με την §2 του άρθρ. 163 του Ν. 3463/2006 (Α’ 114).

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 329/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 4.10.2022

ο προεδρεύων

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email