329/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 32ης /26.11.2019  ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  329/2019

 

Περίληψη:

Αποδοχή της με Α.Π.: 83385/22.11.2019 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί Τροποποίησης της αριθμ. πρωτ. 4832/4-22015 προγενέστερης απόφασης, σχετικά με την επιχορήγηση του Δήμου Σικυωνίων, με συνολικό ποσό 500.000,00€, από μεταβιβασθείσα πίστωση, για τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η  Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:30’ συνήλθε σε έκτακτη& κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ.14406/26.11.2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27  μέλη δηλαδή:

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Θελερίτης Γεώργιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Λέγγας Μάρκος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Τσιόγκας Νικόλαος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργ  
21. Μαστοράκης Δημήτριος 22. Κατσιμπούλας Αντώνιος  23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης  
25. Παπαβασιλείου Νικόλαος 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
         
Α π ό ν τ ε ς:   Ουδείς
 

Πρόεδροι  Κοινοτήτων

Παρόντες: ουδεις      
Απόντες :  1. Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου)

 

2. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
12. Παναγόπουλος (Πανοράματος 13. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

14. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 17. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 22.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 23. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
28. Κοτσίρης Β. (Στενού) 29. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 30.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 31. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
32. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 33. Σκούπας Α. (Μποζικών) 34. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 35. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
36. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

     
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 Θέμα 2ο

  • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος  Σκαρμούτσος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη του Συμβουλίου, για το έκτακτο & κατεπείγων της παρούσας συνεδρίασης και του

2ου θέματος αυτής με τίτλο: «Αποδοχή της με Α.Π.: 83385/22.11.2019 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί Τροποποίησης της αριθμ. πρωτ. 4832/4-22015 προγενέστερης απόφασης, σχετικά με την επιχορήγηση του Δήμου Σικυωνίων, με συνολικό ποσό 500.000,00€, από μεταβιβασθείσα πίστωση, για τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγων του θέματος .

  • Το Συμβούλιο ο μ ό φ ω ν α αποφασίζει για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του 1ου  θέματος  αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 §5 του ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 74 § 5 του ν. 4555/2018.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 26-11-2019 εισήγηση του τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 26.11.2019

 

Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγήτρια: Α. Χήτα

Προς :

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ:       «Αποδοχή της με Α.Π.: 83385/22.11.2019 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί Τροποποίησης της αριθμ. πρωτ. 4832/4-22015 προγενέστερης απόφασης, σχετικά με την επιχορήγηση του Δήμου Σικυωνίων, με συνολικό ποσό 500.000,00€, από μεταβιβασθείσα πίστωση, για τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων».

 

Έχοντας Υπόψη:

[Α]   Την υπ’ αριθμ. 4832/04.02.2015 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΧΝ-ΩΩΠ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με συνολικό ποσό 11.000.000,00 €, από μεταβιβασθείσα πίστωση, για τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων.

[Β]   Το με Α.Π.: 11677/30.09.2019 αίτημα του Δήμου Σικυωνίων περί σύμφωνης γνώμης για την Τροποποίηση της υπόψη Επιχορήγησης.

[Γ]    Την με Α.Π.: 83385/22.11.2019 (ΑΔΑ:ΩΠΖ346ΜΤΛ6-ΚΟ0) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Τροποποίησης της αριθμ. πρωτ. 4832/4-22015 προγενέστερης απόφασης, σχετικά με την επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με συνολικό ποσό 11.000.000,00€, από μεταβιβασθείσα πίστωση, για τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και την διάθεση αυτής για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου και ιδιαίτερα για την ανάπτυξη εξοπλισμού βιοαποβλήτων».

[Γ]    Το γεγονός ότι η υλοποίηση της προμήθειας έργου κρίνεται απολύτως αναγκαία, διότι αναμένεται μα ανακουφίσει σημαντικά το μείζον ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο είναι  άρρηκτα συνδεδεμένο τόσο με τη δημόσια υγεία, όσο και με την προστασία του περιβάλλοντος.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της με Α.Π.: 83385/22.11.2019 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί «Τροποποίησης της αριθμ. πρωτ. 4832/4-22015 προγενέστερης απόφασης, σχετικά με την επιχορήγηση του Δήμου Σικυωνίων, με συνολικό ποσό 500.000,00€, από μεταβιβασθείσα πίστωση, για τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» και τη διάθεσή αυτής για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου και ιδιαίτερα για την ανάπτυξη εξοπλισμού βιοαποβλήτων».

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Με βάσει τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την αριθμ. 4832/04.02.2015 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΧΝ-ΩΩΠ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
  • το με Α.Π.: 11677/30.09.2019 αίτημα του Δήμου Σικυωνίων
  • την με Α.Π.: 83385/22.11.2019 (ΑΔΑ:ΩΠΖ346ΜΤΛ6-ΚΟ0) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
  • την 25-11-2019 εισήγηση του τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Σικυωνίων,    –  και
  • τη διαλογική συζήτηση ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

  • Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα
  • Α. Αποδέχεται το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 5 του ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 §5 του ν. 4555/2018.

 

Β.  Εγκρίνει και αποδέχεται, την  αριθ.  83385/22.11.2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. 4832/4-22015 προγενέστερη απόφαση του , σχετικά με την επιχορήγηση του Δήμου Σικυωνίων, με συνολικό ποσό 500.000,00€, από μεταβιβασθείσα πίστωση, για τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» και τη διάθεσή αυτής για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου και ιδιαίτερα για την ανάπτυξη εξοπλισμού βιοαποβλήτων».

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  329/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26.11.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email