329/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 46ο/23-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 329/2018

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 12/Πρακτικό 6/30-05-2018 Απόφασης της Α΄ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11601/19-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ΟΥΔΕΙΣ
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 6.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 7.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 12/Πρακτικό 6/30-05-2018 Απόφασης της Α΄ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006» o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω ήτοι:

¨       την υπ’ αριθμ. 312/2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΩΡΖΠΩ1Θ-8ΡΣ) περί ορισμού του δικηγόρου του ΔΣ Αθηνών, κο Βασίλειο Τσατσάνη, για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή µη ενδίκων βοηθημάτων κατά της ως άνω απόφασης καθώς και

¨       την από ­­17η.10.2018 γνωμοδότηση του ως άνω δικηγόρου, ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων πως «…. θα έπρεπε να αναπεμφθεί η υπόθεση στον Συντονιστή, προκειμένου να κριθεί η προσφυγή στην ουσία της {…) και πως δεν χρειάζεται αίτηση αναστολής κατά της απόφασης, παρά μόνο Αίτηση Ακύρωσης αυτής ….».

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       την από ­­17η.10.2018 γνωμοδότηση του ως άνω δικηγόρου καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Να ασκηθεί αίτηση ακύρωσηςκατά της υπ’ αριθμ. 12/Πρακτικό 6/30-05-2018 Απόφασης της Α΄ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Β. Ορίζειως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων, τον δικηγόρο του ΔΣ Αθηνών κο Βασίλειο Τσατσάνη, προκειμένου να συντάξει και καταθέσει την αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. 12/Πρακτικό 6/30-05-2018 Απόφασης της Α΄ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 καθώς και να παρασταθεί και εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του Δήμου Σικυωνίων κατά τη συζήτηση αυτής οποτεδήποτε συζητηθούν ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

Γ. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Ε. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 329/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική
 5. 5.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 6. 6.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23-10-2018

Print Friendly, PDF & Email