329/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 28ης/31.08.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 329/2018

Περίληψη : Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Σικυωνίων, λόγω παραίτησης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 31η Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ.8920/27-8-2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μυττάς Ιωάννης       3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Πανάγου Αθανάσιος
5 .Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Λαλιώτης Γεώργιος  
13 Θελερίτης Γεώργιος 14. Κελλάρης Βασίλειος 15. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1 Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5 . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Κελλάρη Ιωάννα  
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10 . Μπακόλιας Παναγιώτης 11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Γεώργας Χρήστος
       
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
       
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11 Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Πανάγου   Αθαν. (μετά τη συζήτηση του 13ου θέματος)

Νανόπουλος Βασ.   (μετά τη συζήτηση του 18ου θέματος)

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 11ο

ημερήσιας διάταξης

Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ε τίτλο: Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Σικυωνίων, λόγω παραίτησης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 7650/23.07.2018 αίτηση-παραίτησης της Ευαγγελοπούλου Μαρίας από μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Σικυωνίων, λόγω φόρτου εργασίας και πρότεινε τον ορισμό της υπαλλήλου Χήτα Αμαλίας, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • το Π.Δ. 899/76 (ΦΕΚ Α’ 329),
  • τοΠ.Δ. 664/77 (ΦΕΚ Α’222),
  • το άρθρο 70 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87),
  • την 121/2015 (ΩΞΕ1Ω1Θ-3ΥΑ) ΑΔΣ (Κανονισμός λειτουργίας ΔΣ) όπως εγκρίθηκε με την 3337/92381/25.11.2015 (ΩΔΟ3ΟΡ1Φ-ΦΣΖ) απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
  • την 483/2015 (6ΨΥΦΩ1Θ-3ΓΜ) ΑΔΣ (Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας ΔΣ) όπως εγκρίθηκε με την 57/2125/18.01.2018 (ΩΠ37ΟΡ1Φ-86Χ) απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
  • την 229/2011 (4Α3ΚΩ1Θ-Ο) ΑΔΣ (Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής),
  • την 374/2014 (Ω9ΕΗΩ1Θ-Υ5Υ) ΑΔΣ (Συγκρότηση Επιτροπής) όπως τροποποιήθηκε με τις 354/2015 (7Ξ4ΜΩ1Θ-ΜΣΙ), 322/2016 (66ΥΤΩ1Θ-ΟΩΣ), 18/2018 (Ψ075Ω1Θ-ΜΓΗ) & 96/2018 (73ΒΩΩ1Θ-3Η5) όμοιες αποφάσεις,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

1.Αποδέχεται, την αίτηση παραίτησης της Ευαγγελοπούλου Μαρίας από μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων.

2.Ορίζει, την Χήτα Αμαλία ως μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων, με την ιδιότητα της Υπαλλήλου του Δήμου Σικυωνίων στο Αυτοτελές Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 96/2018 απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής.

  

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 329/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31.08.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email