329/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 34ης/19.09.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 329/2017

Περίληψη :

Έκπτωση αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ

Τ. Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00′ μ.μ. συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 15102/14.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ:

   
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18. Νανόπουλος Βασίλειος      
ΑΠΟΝΤΑ:  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος 4.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
5. Αλεξόπουλος Βασίλειος   6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8.Καρακούσης Ευάγγελος  
9. Λαλιώτης Γεώργιος          
Πρόεδροι   Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)      
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.Φαρμακης Π. Σικυωνος Κιάτου 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 4. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
5.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 8. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 11. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 12. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου 2. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)      
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.Σταθακοπουλος   Κ. (Παραδεισίου) 3. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 4. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
5. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 6. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 7. Σκούπας Α. (Μποζικών) 8. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
9. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 10.Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 11. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 12. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
13. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 14. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 15. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 16. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
17. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 18. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 19. Κοτσίρης Β. (Στενού) 20.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
         
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία  
               

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Α’ (Προ ημερήσιας διάταξης)

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα με τίτλο: «Έκπτωση αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

       Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγων του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

       Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 14-9-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΚΙΑΤΟ   14-9-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                 ΠΡΟΣ

Ταχ. Δ/νση Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο                                                Το Δημοτικό Συμβούλιο  

Ταχ. Κώδικας   200 20

Πληροφορίες: Χασιώτης Τιμ.

Τηλέφωνο: 2742360107

Fax:2742023562

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση Κριμπά Χαράλαμπου του Ευαγγέλου, αναδόχου του έργου

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την από 2-8-2017 ένσταση του Κριμπά Χαράλαμπου του Ευαγγέλου αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» κατά της αριθ. 10938/7-7-2017 απόφασης έκπτωσής του από την Δ/σα Υπηρεσία του έργου,
  2. Το αριθ. 432/29-8-2017 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έκπτωσης του ανωτέρω εργολάβου,
  3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 και
  4. Το γεγονός ότι από την ημερομηνία της υποβολής ένστασης του αναδόχου κατά της έκπτωσής του, δεν υπάρχει ουδεμία πρόοδος στις εργασίες του έργου,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έκπτωση του Κριμπά Χαράλαμπου του Ευαγγέλου, αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».                                              

                                                          

                                                         Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τ.Ε.

Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 14-9-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                        πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

(Με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Τ.Κ. Ασπροκάμπου)

1. Θεωρεί, το ανωτέρω θέμα κατεπείγον λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις                          της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Κ η ρ ύ σ σ ε ι, τον ανάδοχο του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», κ. Κριμπά Χαράλαμπο έκπτωτο, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 329/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 20 Σεπτεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email