328/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

29η/4.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

328/2022

  6ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 4η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15330/30.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. – Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. – Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 27.9.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
  • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
  • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 27.9.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου.

 

Α. εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2022, ως κάτωθι:

02.30.7323.001

-κατάργηση έργου-

 

Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                           

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

€   100.000,00
02.30.7323.013

-κατάργηση  έργου-

 

Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

(πλην Κοινοτήτων ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ, ΓΚΟΥΡΑΣ & ΜΟΣΙΑΣ)       

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

 

€    23.916,39
02.30.7323.014

-μείωση ποσού-

Οδοποιία  Κοινοτήτων ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ και ΨΑΡΙΟΥ   

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

 

€    62.370,00

μείωση ποσού

κατά 630,00€

από 63.000,00

02.30.7323.012

-μείωση ποσού-

Οδοποιία  Κοινότητας ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ                       

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

 

€    68.051,20

μείωση ποσού

κατά 1.388,80€

από 69.440,00€

02.30.7412.002

-μείωση ποσού-

Εκπόνηση Μελετών                                                                                                                                              €   264.695,13

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

-ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΆΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ=103.067,48€

€  264.695,13

μείωση ποσού

κατά 103.000,00€

από 367.695,13€

 

02.30.7323.016

-νέο  έργο-

 

Οδοποιία  Κοινοτήτων ΦΕΝΕΟΥ και ΣΤΕΝΟΥ

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=52.435,19€

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=10.000,00€

 

 

€   62.435,19
02.30.7323.017

-νέο  έργο-

 

Οδοποιία  Κοινοτήτων ΓΟΝΟΥΣΑΣ και ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

 

€   73.500,00
02.30.7323.018

-νέο  έργο-

 

Οδοποιία  Κοινότητας ΜΑΤΙΟΥ                                                                                                                           €     23.000,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

 

€   23.000,00

 

02.30.7323.019

-νέο  έργο-

 

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                           €     50.000,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

 

€   50.000,00

 

02.30.7326.011

-αύξηση ποσού-

Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ                      

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=20.000,00€

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=20.000,00€

 

€   40.000,00

αύξηση ποσού

κατά 20.000,00€

από 20.000,00€ 

 

Β. τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

 

1 Από Κ.Α. 02.30.7323.001 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΟΣ»,  ποσού  100.000,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022 με το ποσό των 100.000,00€ μειώνουμε κατά 100.000,00€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση. 1 Στον Κ.Α. 02.30.7323.016 με τίτλο «Οδοποιία  Κοινοτήτων ΦΕΝΕΟΥ και ΣΤΕΝΟΥ»  ποσό  62.435,19€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 με το ποσό των 52.435,19€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ με το ποσό των 10.000,00€
2 Από Κ.Α. 02.30.7323.013 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΟΥ (πλην Κοινοτήτων ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ, ΓΚΟΥΡΑΣ & ΜΟΣΙΑΣ)» ποσού  23.919,39€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022  μειώνουμε κατά 23.916,39€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση. 2 Στον Κ.Α. 02.30.7323.017 με τίτλο «Οδοποιία  Κοινοτήτων ΓΟΝΟΥΣΑΣ και ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ»  ποσό  73.500,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 .
3 Από Κ.Α. 02.30.7323.012 με τίτλο «Οδοποιία Κοινότητας ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ» ποσού  69.440,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022, μειώνουμε κατά 1.388,80€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 68.051,20€ 3 Στον Κ.Α. 02.30.7323.018 με τίτλο «Οδοποιία  Κοινότητας ΜΑΤΙΟΥ»  ποσό  23.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021.
4 Από Κ.Α. 02.30.7323.014 με τίτλο «Οδοποιία  Κοινοτήτων ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ και ΨΑΡΙΟΥ» ποσού  63.000,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022 μειώνουμε κατά 630,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 62.370,00€ 4 Στον Κ.Α. 02.30.7323.019 με   τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ»  ποσό  50.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021.

 

5 Από Κ.Α. 02.30.7412.002 με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών» ποσού  367.695,13€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 με το ποσό των 264.627,65€ και από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών με το ποσό των 103.067,48€ μειώνουμε κατά 103.000,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 264.695,13€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 με το ποσό των 161.627,65€ και από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών με το ποσό των 103.067,48€ 5 Στον Κ.Α. 02.30.7326.011 με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ»  πίστωση ποσού 20.000,00€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021,  ενισχύοντας την υπάρχουσα πίστωση του ποσού των 20.000,00€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 40.000,00€

 

  Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις (100.000,00 + 23.916,39  + 1.388,80 +  630,00 + 103.000,00)  συνολικού ποσού 228.935,19€ μέσω αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

 

**************************************************************************

 

1 Από Κ.Α. 02.45.7112.001 με τίτλο «Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες επέκτασης κοιμητηρίων» ποσού  10.000,00€ προερχόμενη από ανταποδοτικά τέλη  μειώνουμε κατά 10.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση και το μεταφέρουμε μέσω του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα: 1 Στον Κ.Α. 02.45.6262.004 με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ»  πίστωση ποσού 10.000,00€ προερχόμενη από ανταποδοτικά τέλη,  ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 20.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 30.000,00€  προερχόμενο από ανταποδοτικά τέλη.

 

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 328/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 4.10.2022

ο προεδρεύων

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email