328/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 32ης /26.11.2019  ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  328/2019

 

Περίληψη:

 

Αποδοχή της με Α.Π.: ΔΟΥ/5589/22.11.2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, περί Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας στη Θέση “ΠΛΑΚΑ” της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού», προϋπολογισμού 1.200.000,00€.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η  Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:30’ συνήλθε σε έκτακτη& κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ.14406/26.11.2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27  μέλη δηλαδή:

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Θελερίτης Γεώργιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Λέγγας Μάρκος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Τσιόγκας Νικόλαος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργ  
21. Μαστοράκης Δημήτριος 22. Κατσιμπούλας Αντώνιος  23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης  
25. Παπαβασιλείου Νικόλαος 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
         
Α π ό ν τ ε ς:   Ουδείς
 

Πρόεδροι  Κοινοτήτων

Παρόντες: ουδεις      
Απόντες :  1. Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου)

 

2. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
12. Παναγόπουλος (Πανοράματος 13. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

14. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 17. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 22.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 23. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
28. Κοτσίρης Β. (Στενού) 29. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 30.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 31. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
32. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 33. Σκούπας Α. (Μποζικών) 34. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 35. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
36. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

     
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 Θέμα 1ο

  • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος  Σκαρμούτσος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη του Συμβουλίου, για το έκτακτο & κατεπείγων της παρούσας συνεδρίασης και του

1ου θέματος αυτή με τίτλο: «Αποδοχή της με Α.Π.: ΔΟΥ/5589/22.11.2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, περί Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας στη Θέση “ΠΛΑΚΑ” της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού», προϋπολογισμού 1.200.000,00€»,  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών  και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγων του θέματος .

  • Το Συμβούλιο ο μ ό φ ω ν α αποφασίζει για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του 1ου  θέματος  αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 §5 του ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 74 § 5 του ν. 4555/2018.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Την με Α.Π.: ΔΟΥ/5589/22.11.2019 (ΑΔΑ:6ΟΒ2465ΧΘΞ-5ΩΔ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί Χρηματοδότησης  του Δήμου Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας,  για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας στη Θέση “ΠΛΑΚΑ” της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου  2014ΣΕ057100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ.

 

Β. Την από 25-11-2019 εισήγηση του τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 25.11.2019

 

Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγήτρια: Α. Χήτα

Προς :

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ:     «Αποδοχή της με Α.Π.: ΔΟΥ/5589/22.11.2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, περί Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας στη Θέση “ΠΛΑΚΑ” της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού», προϋπολογισμού 1.200.000,00€.

Έχοντας Υπόψη:

[Α]  Το με Α.Π.: 12138/11.10.2019 έγγραφο του Δήμου με το οποίο διαβιβάστηκε το αίτημα χρηματοδότησης προς την Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την άμεση αποκατάσταση της γέφυρας που κατέρρευσε στην θέση “ΠΛΑΚΑ” της Κοινότητας Μεσινού.

[Β]  Την με Α.Π.: ΔΟΥ/5589/22.11.2019 (ΑΔΑ:6ΟΒ2465ΧΘΞ-5ΩΔ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί Χρηματοδότησης  του Δήμου Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας,  για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας στη Θέση “ΠΛΑΚΑ” της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου  2014ΣΕ057100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ.

[Γ]   Το γεγονός ότι η υλοποίηση του έργου κρίνεται απολύτως αναγκαία, προκειμένου να αποκατασταθεί η επικοινωνία μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στην εν λόγω περιοχή καθώς και η επικοινωνία των κατοίκων του Ανατολικού και του Δυτικού τμήματος της Δ.Ε. Φενεού, η οποία έχει διακοπεί εξαιτίας της κατάρρευσης της γέφυρας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ισχύς της προαναφερθείσας απόφασης, εντός της οποίας πρέπει να συμβασιοποιηθεί η σχετική εργολαβία, ορίζεται σε 12 μήνες από την ανάρτησή της στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της με ΔΟΥ/5589/22.11.2019 (ΑΔΑ:6ΟΒ2465ΧΘΞ-5ΩΔ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί Χρηματοδότησης  του Δήμου Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας,  για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας στη Θέση “ΠΛΑΚΑ” της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Με βάσει τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την με Α.Π.: ΔΟΥ/5589/22.11.2019 (ΑΔΑ:6ΟΒ2465ΧΘΞ-5ΩΔ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών
  • την από 25-11-2019 εισήγηση του τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Σικυωνίων, –  και
  • τη διαλογική συζήτηση ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

  • Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα
  • Α. Αποδέχεται το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 5 του ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 §5 του ν. 4555/2018.

 

Β.  Εγκρίνει και αποδέχεται, την  αριθ. ΔΟΥ/5589/22.11.2019 (ΑΔΑ:6ΟΒ2465ΧΘΞ-5ΩΔ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία  χρηματοδοτείται ο Δήμος Σικυωνίων με το ποσό του, ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ,   για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας στη Θέση “ΠΛΑΚΑ” της Κοινότητας Μεσινού της Δημοτικής Ενότητας Φενεού».

 

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  328/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26.11.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email