327/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

35ης/09.11.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 327/2021   2ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Υποβολή πρότασης Δήμου Σικυωνίων με τίτλο  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022 του Πράσινου Ταμείου  (4410/22.06.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2021) καθώς και δέσμευση κάλυψης από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 9η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15345/05.11.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ. -Ζάρκος Δημ.
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Ρουμπέκας Γ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 04/11/2020 υπηρεσιακό σημείωμα που ακολουθεί:

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π. 4410/22.06.2021 (ΑΔΑ:67ΦΟ46Ψ844-10Ζ) Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης : Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο – 2020) για υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022, του Πράσινου Ταμείου, με την οποία καλούνται οι Δήμοι της Χώρας με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, όπως υποβάλουν προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
 2. Την υπ’ αριθ. 13/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου, με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 000,00€ (336.290,32€ + 80.709,68€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά σε εργασίες ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων, δημιουργία-αναβάθμιση παιδικών χαρών και αναβάθμιση προαύλειων χώρων σχολείων στις Κοινότητες Μποζικών, Καλιάνων, Κεφαλαρίου, Στενού, Αρχαίας Φενεού και Γκούρας του Δήμου Σικυωνίων.
 3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022 και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

 

Τίτλος Πρότασης:                             «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Προϋπολογισμός:                             417.000,00 €

Μέτρο 2:                                            «Σύνθετες Αστικές Αναπλάσεις»

Συνδυασμός Δράσεων:     2.1, 2.3 & 2.8 του Μέτρου 2 που αφορούν συγκεκριμένα:

2.1. : Αναδιαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων, χώρων πρασίνου, και υφιστάμενων δικτύων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, με έμφαση στη συμπλήρωση των φυτεύσεων.

2.3: Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών.

2.8: Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολειών, ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου στα σχολεία.

 

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση ενός και μοναδικού υποέργου :

 • Υποέργο 1: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,

προϋπολογισμού: 417.000,00€ (336.290,32€ + 80.709,68€ ΦΠΑ 24%).

 

 1. Την αναγκαιότητα κάλυψης επιπλέον ποσού του προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης του εν λόγω Χρηματοδοτικού Προγράμματος, το συνολικό ποσό ένταξης του Δήμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» όπως διαμορφώνεται ανά Μέτρο, σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.

Συγκεκριμένα για το Μέτρο 2:

Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο διαμορφώνεται από τον τύπο : Χ2=(200.00+Π)*0,8

όπου Π = ο Μόνιμος ή εναλλακτικά ο Πραγματικός de facto Πληθυσμός του Δήμου, βάσει της επίσημης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011.

Το τελικό ποσό ένταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του Οριστικού προϋπολογισμού του έργου για έργα του Μέτρου 2,

δηλαδή : Χ2=0,8* Προϋπολογισμός, συνεπώς  Προϋπολογισμός =Χ2/0,8.

Ως εκ τούτου, καθώς ο Μόνιμος Πληθυσμός του Δήμου Σικυωνίων ανέρχεται σε 22.794 (ΕΛΣΤΑΤ 2011), το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» για τον Δήμο Σικυωνίων είναι :

(200.000+22.794)*0,8 = 178.235,00 €

Για να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος με το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» ο προϋπολογισμός της υποβαλλόμενης πρότασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον :

Προϋπολογισμός   178.235,00 €/0,8 =222.793,75 €

Ο Δήμος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2021 μελέτη, έχει οριστικοποιήσει τον συνολικό προϋπολογισμό του προς υποβολή έργου σε 417.000,00 €, ο οποίος υπερβαίνει τον ελάχιστο προβλεπόμενο και επομένως δύναται να ενταχθεί στο εν λόγω Χ.Π. με το ποσό των   178.235,00 € (ανώτατο ποσό χρηματοδότησης). Το επιπλέον ποσό, όπως αυτό θα διαμορφωθεί κατά την συμβασιοποίηση του έργου με τον ανάδοχο (μετά τη διαγωνιστική διαδικασία και την πιθανή έκπτωση η οποία θα επιτευχθεί) θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Για να κριθεί η ωριμότητα της προαναφερθείσας προτεινόμενης πράξης του Δήμου Σικυωνίων είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης Δ.Σ. για την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού.

 

 1. Την αναγκαιότητα ορισμού ενός υπαλλήλου του Δήμου ως υπεύθυνου Πράξης στο πλαίσιο καθηκόντων του οποίου περιλαμβάνεται:

α)  Η σύνταξη και  υποβολή του αιτήματος Χρηματοδότης της Προτεινόμενης Πράξης.

β)  Η σύνταξη και  υποβολή, στην προθεσμία που προβλέπεται, του Συμφώνου Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ).

γ)   Η επικοινωνία με το Πράσινο Ταμείο και γενικότερα η ενημέρωσή του για την εξέλιξη του έργου όποτε αυτό ζητείται.

δ)  Η σύνταξη και υποβολή με τον τελικό λογαριασμό, έκθεσης ολοκλήρωσης έργου.

 1. Το γεγονός ότι η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Χήτα Αμαλία, δύναται να ορισθεί  υπεύθυνη της Πράξης, καθώς διαθέτει την ανάλογη εμπειρία σε προγράμματα χρηματοδότησης.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. Τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022, του Πράσινου Ταμείου, προϋπολογισμού: 000,00€ (336.290,32€ + 80.709,68€ ΦΠΑ 24%),.
 2. Την έγκριση της κάλυψης από ιδίους πόρους του Δήμου Σικυωνίων, του επιπλέον ποσού όπως αυτό θα διαμορφωθεί κατά την συμβασιοποίηση του έργου με τον ανάδοχο (μετά τη διαγωνιστική διαδικασία και την πιθανή έκπτωση η οποία θα επιτευχθεί), από τη διαφορά του Προϋπολογισμού Κατασκευής της πρότασης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», με το ποσό χρηματοδότησης από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022, του Πράσινου Ταμείου.
 3. Τον ορισμό της Χήτα Αμαλίας, αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως υπεύθυνης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • το ως άνω υπηρεσιακό σημείωμα,
 • Την με Α.Π. 4410/22.06.2021 (ΑΔΑ:67ΦΟ46Ψ844-10Ζ) Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης : Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο – 2020) για υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022, του Πράσινου Ταμείου, με την οποία καλούνται οι Δήμοι της Χώρας με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, όπως υποβάλουν προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
 • Την υπ’ αριθ. 13/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 417.000,00€ (336.290,32€ + 80.709,68€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά σε εργασίες ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων, δημιουργία-αναβάθμιση παιδικών χαρών και αναβάθμιση προαύλειων χώρων σχολείων στις Κοινότητες Μποζικών, Καλιάνων, Κεφαλαρίου, Στενού, Αρχαίας Φενεού και Γκούρας του Δήμου Σικυωνίων.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022, του Πράσινου Ταμείου, προϋπολογισμού: 417.000,00€ (336.290,32€ + 80.709,68€ ΦΠΑ 24%),.

 

Β. Δεσμεύεται για την κάλυψη από ιδίους πόρους του Δήμου Σικυωνίων, του επιπλέον ποσού όπως αυτό θα διαμορφωθεί κατά την συμβασιοποίηση του έργου με τον ανάδοχο (μετά τη διαγωνιστική διαδικασία και την πιθανή έκπτωση η οποία θα επιτευχθεί), από τη διαφορά του Προϋπολογισμού Κατασκευής της πρότασης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», με το ποσό χρηματοδότησης από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022, του Πράσινου Ταμείου.

 

Γ. Ορίζει την κα Αμαλία Χήτα, αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως υπεύθυνη του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 327/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.11.2021

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email