326/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

29η/4.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

326/2022

  4ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση π/υ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 4η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15330/30.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. – Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. – Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 29.9.2022 σε ορθή επανάληψη  υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
  • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
  • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 29.9.2022 σε ορθή επανάληψη υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • την 63389/28-09-2022 (ΩΜΚΙ46ΜΤΛ6-ΨΡΟ) απόφαση ΥΠΕΣ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την με αριθμό πρωτοκόλλου 63389/28-09-2022 (ΩΜΚΙ46ΜΤΛ6-ΨΡΟ) απόφαση του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών  με θέμα «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους  Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2022» δυνάμει της οποίας κατανεμήθηκε στο Δήμο Σικυωνίων  το ποσό των 100.919,23€ από το Λογαριασμό του Υπουργείου με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» ως συμπληρωματική επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

 

Β. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ. ο οποίος δήλωσε ότι «δε συμφωνώ με την κατανομή των χρημάτων».

Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

1 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον                                Κ.Α.  06.00.0611.001 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» ποσό  100.919,23€  ενισχύοντας την διαμορφωμένη πίστωση του ποσού των 2.784.125,68€ προερχόμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.885.044,91€ 1 Στον Κ.Α. 02.20.6234.001 με τίτλο  «Μίσθωση οχημάτων για μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στον ΣΜΑ Σπαθοβουνίου»  ποσό  37.200,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Συμπλ/τική Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. από Κ.Α.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.
2 Από τον Κ.Α. 02.20.6641.002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ποσού 70.000,00€ την μειώνουμε κατά 27.643,96€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 42.356,04€ (όσο και το τελικό ενταλθέν και πληρωθέν ποσό).   Στον Κ.Α. 02.20.6234.002 με τίτλο  «Μίσθωση οχημάτων για μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ στον ΣΜΑ Σπαθοβουνίου»  ποσό  37.200,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Συμπλ/τική Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. από Κ.Α.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

 

  Μεταφέρει τα παραπάνω ποσά των 100.919,23€  + 27.643,96€ = 128.563,19€ μέσω  Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

  Στον Κ.Α. 02.20.6234.003 με τίτλο  «Μίσθωση οχημάτων για μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ στον ΣΜΑ Σπαθοβουνίου»  ποσό  37.200,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Συμπλ/τική Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. από Κ.Α.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ με το ποσό των 26.519,23€ και από ανταποδοτικά έσοδα με το ποσό των 10.680,77€

 

   Στον Κ.Α.  02.20.6721.005  με   τίτλο  «Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής  απορριμμάτων έτους 2022»  πίστωση ποσού  16.963,19€  προερχόμενη από Ανταποδοτικά έσοδα ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα  πίστωση του ποσού των 391.575,84€  προερχόμενη από ιδίους πόρους [Ανταποδοτικά] με το ποσό των 300.000,00€ και από Συμπλ/τική Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. από Κ.Α.Π. ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ με το ποσό των 91.575,84€ και διαμορφώνοντας  αυτή  συνολικά  στο ποσό των 408.539,03€ προερχόμενο από Ανταποδοτικά έσοδα με το ποσό των 316.963,19€  και από Συμπλ/τική Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. από Κ.Α.Π. ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ με το ποσό των 91.575,84€.

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 326/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 4.10.2022

ο προεδρεύων

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email