326/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

30/06.11.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 326/2020   Θέμα 1ο : Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του   έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 6η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11309/02.11.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο υπάλληλος Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες: 1. Λέγγας Μάρκος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 30/10/2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 30/10/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης:

9573/28.09.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

20PROC007382744 2020-09-28

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ»

 

 

Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:      α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

β. Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9573/28.09.2020 διακήρυξη του έργου του θέματος.

δ. Η υπ’ αριθμ. 241/2020 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

Σήμερα, την 30/10/2020, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ», προκειμένου να προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά οι οικονομικοί φορείς.

Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, εμφανίστηκαν σήμερα στο Δημαρχείο Σικυωνίων τα τακτικά  μέλη κ. Μαστέλλου Γεωργία (Πρόεδρος), κ. Πέππας Ευθύμιος (μέλος), κ. Τσέκος Παναγιώτης (μέλος), κ. Παπαβασιλείου Νικόλαος (μέλος), κ. Βυτινιώτης Γεώργιος(μέλος) και  το αναπληρωματικό μέλος κ. Μαστοράκος Λεωνίδας . Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη, προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία, όπως αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος και έχει ήδη κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες:

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ  22/10/2020 14:07:29
2  Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ με δ.τ. ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ  25/10/2020 18:37:01
3  ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.  26/10/2020 09:29:53
4  Κ/Ξ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  26/10/2020 09:37:10
5 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ HELLASOD AE 26/10/2020 10:09:10
6 Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ) 2107712891 domhkat@gmail.com 26/10/2020 10:12:14
7 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 26/10/2020 10:18:03
8 Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 26/10/2020 11:03:27

 

Ακολούθως, η Ε.Δ. κοινοποίησε τον ακόλουθο πίνακα προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Παράλληλα  τον ανάρτησε στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 169534 Κ/Ξ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 49,00 %
2 169768 Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 47,66 %
3 169629  ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ HELLASOD AE 43,78 %
4 169723 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 43,26 %
5 169363 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ 41,00 %
6 168713 Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ με δ.τ. ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ 29,24 %
7 169772 Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ) 2107712891 domhkat@gmail.com 10,00 %
8 169654 ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε. 3,00 %

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Ακολούθως, έγινε έλεγχος, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο άρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και  διαπιστώθηκε ότι :

 • Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ », υπέβαλε εγγυητικές επιστολές, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 21.700€ (είκοσι μία χιλιάδων επτακοσίων ευρώ) ήτοι μικρότερες του ποσού που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 15.1 της Διακήρυξης, που ανέρχεται στο ποσό των 22.500€ (είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) και ως εκ τούτου  απορρίπτεται από την διαγωνιστική διαδικασία .
 • Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ)» υπέβαλε εγγυητική επιστολή που ανέρχεται στο ποσό των 8.144,00€ (οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ) ήτοι μικρότερη του ποσού που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 15.1 της Διακήρυξης, που ανέρχεται στο ποσό των 22.500€ (είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) και ως εκ τούτου απορρίπτεται από την διαγωνιστική διαδικασία .
 • Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.» δεν υπέβαλε καμία εγγυητική επιστολή και ως εκ τούτου απορρίπτεται από την διαγωνιστική διαδικασία .

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο των λοιπών εγγυητικών επιστολών που υποβλήθηκαν ως προς τα στοιχεία που αναγράφονταν σε αυτές και επικοινώνησε, όπου απαιτούνταν, με τους εκδότες των  υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών των οικονομικών φορέων, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Επίσης, έλαβε υπόψη ότι η υποχρέωση προσκόμισης πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα των ανωτέρω επιστολών που κατατέθηκαν.

 

Ακολούθως, ο κατάλογος μειοδοσίας με τις αποδεκτές προσφορές διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 169768 Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 47,66 %
2 169629  ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ HELLASOD AE 43,78 %
3 169723 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 43,26 %
4 169363 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ 41,00 %
5 168713 Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ με δ.τ. ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ 29,24 %

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ », με μέση έκπτωση 47,66 %.

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Μαστέλλου Γεωργία

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Πέππας Ευθύμιος

ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών

 

2.  Μαστοράκος Λεωνίδας

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

 

3. Τσέκος Παναγιώτης

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

4. Παπαβασιλείου Νικόλαος

Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Πελοποννήσου

5. Βυτινιώτης Γεώργιος

Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.Πελοποννήσου

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την 1/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ» (CPV: 45212224-2) π/υ (1.128.592,57€ + 270.862.22 ΦΠΑ 24%) 399.454,79€
 • την 97/2019 (6Ε3ΜΩ1Θ-ΓΚ7) απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω μελέτη του έργου μετά των τεύχων δημοπράτησης.
 • Την 163/2019 (Ψ3ΧΦΩ1Θ-ΤΣΗ) απόφαση ΔΣ σύμφωνη γνώμη υποβολής αιτήματος στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 600.000,00€ και ταυτόχρονη δέσμευση κάλυψης του επιπλέον ποσού των 799.454,79€ από ιδίους πόρους.
 • Την 91647/20.12.2019 (6Ρ2846ΜΤΛ6-ΖΦΑ) Απόφαση ΥΠΕΣ περί Ένταξης της Πράξης στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, με ποσό χρηματοδότησης 600.000,00€.
 • την 380/2019 (ΩΤ60Ω1Θ-ΦΨ3) απόφαση ΔΣ αποδοχή της ως άνω χρηματοδότησης,
 • Την 226/2020 (6ΙΞΖΩ1Θ-ΔΜΜ) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος & π/υ
 • Την 195/2020 (6534Ω1Θ-ΠΩ9) απόφαση ΔΣ που ενέκρινε την 226/2020 απόφαση ΟΕ,
 • Τον ΚΑ 61.7326.003 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους με τίτλο «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου» για το έτος 2020 ποσού 1.065.585,65€ και για το έτος 2021 ποσού 333.869,14€ το οποίο θα εγγραφεί κατά την κατάρτιση του π/υ έτους 2021 και αναλυτικά:
 • ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ =  000,00€
 • Έκτακτη επιχορ. ΥΠΕΣ COVID-19= 352,60€
 • ΥΠΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020 = 500,00€
 • ΥΠΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 =    000,00€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019= 496,61€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=   937,00€
 • ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ=     299,44€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021= 869,14€ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ)
 • το 20REQ007291468 2020-09-10 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 340/8856/10.09.2020 (9ΓΕΩΩ1Θ-ΛΦ6)(20REQ007293867 2020-09-10) ΑΑΥ.
 • την 241/2020 (6ΤΟ8Ω1Θ-ΚΘΜ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης & συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού,
 • την 9573/28.09.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ:20PROC007382744 2020-09-28,
 • την 9574/28.09.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:20PROC007382832 2020-09-28,
 • την 9575/28.09.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: 6Θ3ΧΩ1Θ-ΑΣΠ,
 • το από 30.10.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 1ο/06.02.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ» (CPV: 45212224-2) με αρ. μελέτης 1/2019 της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ 1.399.454,79€ (1.128.592,57€ + 270.862.22 ΦΠΑ 24%).

 

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου, το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ », με μέση έκπτωση 47,66 %.

 

Γ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Δ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην 1η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία (προσωρινός ανάδοχος), περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 326/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.11.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email