325/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

29η/4.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

325/2022

  3ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση π/υ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 4η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15330/30.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. – Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. – Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 26.9.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
  • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
  • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 26.9.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου.

 

Α. τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

 

1 Από Κ.Α. 02.10.6641.002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ}  ποσού   8.000,00€   μειώνουμε κατά 3.012,01€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.987,99€ (όσο και το τελικό ενταλθέν και πληρωθέν ποσό).

 

1 Στον Κ.Α. 02.70.6262.025 των εξόδων με   τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  ποσό  12.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.
2 Από Κ.Α. 02.10.6643.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ}  ποσού   6.000,00€   μειώνουμε κατά 40,75€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.959,25€ (όσο και το τελικό ενταλθέν και πληρωθέν ποσό).

 

2 Στον Κ.Α. 02.70.6262.026 των εξόδων με   τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσό  12.000,00€    δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.
3 Από Κ.Α. 02.30.6641.002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ}  ποσού 95.000,00€   μειώνουμε κατά 47.492,19€  προερχόμενο από ιδίους πόρους  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 47.507,81€ (όσο και το τελικό ενταλθέν και πληρωθέν ποσό). 3 Στον Κ.Α. 02.70.6262.027 των εξόδων με   τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»  ποσό  12.000,00€    δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.
4 Από Κ.Α. 02.35.6644.002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου)»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ}  ποσού   2.000,00€   μειώνουμε κατά 804,88€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.195,12€ (όσο και το τελικό ενταλθέν και πληρωθέν ποσό). 4 Στον Κ.Α. 02.00.6221.002 των εξόδων με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη (Αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος & με εκτύπωση του λογοτύπου του Δήμου για την διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου»  ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί ως Κωδικός Δεκτικός  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ,  ποσό  1.600,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους ενισχύοντας την υπάρχουσα πίστωση ποσού 4.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.600,00€
5 Από Κ.Α. 02.70.6641.002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ}  ποσού   5.000,00€   μειώνουμε κατά 1.347,13€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.652,87€ (όσο και το τελικό ενταλθέν και πληρωθέν ποσό). 5 Στον Κ.Α. 02.00.6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών»  πίστωση ποσού 14.426,96€ προερχόμενη από ιδίους πόρους  ενισχύοντας την διαμορφωμένη  πίστωση του ποσού των 184.913,43€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 199.340,39€  προερχόμενο από ιδίους πόρους.
  Μεταφέρει το συνολικό ποσό των 52.696,96€ (3.012,01 + 40,75 + 47.492,19 + 804,88 + 1.347,13) μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

6 Στον Κ.Α. 02.30.6266.009 με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη προγράμματος Verm (SOFTWARE)»  πίστωση ποσού 670,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους  ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 530,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.200,00€  προερχόμενο από ιδίους πόρους.

 

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 325/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 4.10.2022

ο προεδρεύων

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email