325/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

35ης/09.11.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 325/2021   Α’ θέμα προ ημερησίας διάταξης   

Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο

«Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου του ΔΕ Σικυωνίων»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 9η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15345/05.11.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ. -Ζάρκος Δημ.
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Ρουμπέκας Γ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 08/11/2021 υπηρεσιακό σημείωμα που ακολουθεί:

 

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4674/2020 ορίζονται τα εξής:

«…..1. Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή εντός της οποίας αυτές παρέχονται».

Στην υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Σικυωνίων είναι τοποθετημένοι 2 εργάτες πρασίνου, από τους οποίους, το ένα άτομο έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να απουσιάζει αρκετά συχνά με αναρρωτικές άδειες αλλά και όταν βρίσκεται στην υπηρεσία να απασχολείται μόνο με βοηθητικές εργασίες πρασίνου οι οποίες δεν επιβαρύνουν την κατάσταση της υγείας του. Το παραπάνω προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες συντήρησης των χώρων πρασίνου της Δ.Ε. Σικυωνίων. Οι χώροι αυτοί είναι πλατείες, πάρκα, δενδροστοιχίες, χώροι πρασίνου των κοιμητηρίων, αλσύλλια, κτλ. και οι εργασίες αφορούν κλαδέματα, ζιζανιοκτονία (με μηχανικά μέσα), κοπή γκαζόν, φυτεύσεις, ποτίσματα, επισκευή μικροβλαβών στα αρδευτικά συστήματα, υποστυλώσεις φυτών, περιποίηση στις μπορντούρες, καθαριότητα των χώρων πρασίνου κτλ.

Συμπερασματικά, επειδή υπάρχει αναγκαιότητα εκτέλεσης εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου της Δ.Ε. Σικυωνίων

 

Εισηγούμεθα

 

Η εργασία με τίτλο: «εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Ε. Σικυωνίων», να εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν.4674/2020 και τον Ν. 4412/2016.

Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά στις εργασίες συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου της Δ.Ε.. Σικυωνίων οι οποίες δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν από το υπάρχον προσωπικό που υπηρετεί στην υπηρεσία πρασίνου του Δήμου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε  πλατείες, πάρκα, δενδροστοιχίες, χώρους πρασίνου των κοιμητηρίων, αλσύλλια, κτλ. εντός της Δ.Ε. Σικυωνίων. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή του συμφωνητικού από τον ανάδοχο είτε μέχρι περαιώσεως του συμβατικού αντικειμένου εφόσον αυτό προηγηθεί του έτους, οπότε και θα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες με πρόγραμμα της υπηρεσίας.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη σχετική απόφασή σας.

 

 

Η προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος

και Ποιότητας Ζωής

 

Πέτρου Βασιλική

ΠΕ9-Γεωπόνος

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως ισχύει,
  • το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018,                         * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών, με ίδια μέσα και τίτλο «Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου του ΔΕ Σικυωνίων».

Γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4674/2020, εγκρίνει τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, των ως άνω εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και καθορίζει:

α) το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών, στις εργασίες συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου της ΔΕ Σικυωνίων οι οποίες δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν από το υπάρχον προσωπικό που υπηρετεί στην υπηρεσία πρασίνου του Δήμου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε  πλατείες, πάρκα, δενδροστοιχίες, χώρους πρασίνου των κοιμητηρίων, αλσύλλια, κτλ. εντός της ΔΕ Σικυωνίων.

 

β) τη  διάρκεια της σύμβασης σε (1) έτος από την υπογραφή του συμφωνητικού με τον ανάδοχο, είτε μέχρι περαιώσεως του συμβατικού αντικειμένου εφόσον αυτό προηγηθεί του έτους, οπότε και θα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες σύμφωνα με πρόγραμμα της υπηρεσίας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 325/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.11.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email