324/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 28ης/31.08.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 324/2018

Περίληψη : Επί της αριθ. 14/2018 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Περί συζητήσεως της Αλεξάνδρας συζ. Χρήστου Γιαννούλα».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 31η Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ.8920/27.08.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μυττάς Ιωάννης       3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Πανάγου Αθανάσιος
5 .Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Λαλιώτης Γεώργιος  
13 Θελερίτης Γεώργιος 14. Κελλάρης Βασίλειος 15. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1 Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5 . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Κελλάρη Ιωάννα  
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10 . Μπακόλιας Παναγιώτης 11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Γεώργας Χρήστος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11 Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Πανάγου   Αθαν. (μετά τη συζήτηση του 13ου θέματος)

Νανόπουλος Βασ.   (μετά τη συζήτηση του 18ου θέματος)

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 4o

       Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξηςμε τίτλο: «Επί της αριθ. 14/2018 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Περί συζητήσεως της Αλεξάνδρας συζ. Χρήστου Γιαννούλα»,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Την από 19-6-2018 αίτηση της κ. Αλεξάνδρας Γιαννούλα συζ. Χρήστου ιδιοκτήτρια του καταστήματος με την επωνυμία «ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ» που βρίσκεται επί του πεζόδρομου της οδού Κλεισθένους και Μαυρούλια στη Δ.Κ. Κιάτου και με την οποία ζητά της επιτραπεί με Κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η τοποθέτηση σταθερής κατασκευής με ανοιγοκλεινόμενες περγότεντες κρεμαστού τύπου (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αίτηση σχέδιο μακέτα).

Β. Την από 22-6-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας (η οποία αναγράφεται στην παρακάτω απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

Γ. Την αριθ. 14/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   6 / 17-07-2018

 

                                                                 Αριθμός Απόφασης: 14 / 2018

 

 

ΘΕΜΑ: 3ΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Περί συζητήσεως της αιτήσεως της Αλεξάνδρας συζ. Χρήστου

                                                                 Γιαννούλα.»

 

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Iουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7238/13-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   6 –  ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης         Τσιάνος           (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας             (Μέλος)

2.- Ιωάννης         Μυττάς               (Μέλος)                        

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος     (Μέλος)                        

4.- Βασίλειος       Δομετίου             (Μέλος)

5.- Παύλος           Χρυσικός             (Μέλος)

6.- Κων/νος        Σαρχάνης       (Αντιπρόεδρος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   3ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί συζητήσεως της αιτήσεως της Αλεξάνδρας συζ. Χρήστου Γιαννούλα.» ανέφερε τα εξής:

   H κ. Αλεξάνδρα συζ. Χρήστου Γιαννούλα του γένος Βασιλείου Μιχαλόπουλου, ιδιοκτήτρια του καταστήματος με την επωνυμία «ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ» που βρίσκεται επί της οδού Κλεισθένους 2 και Μαυρούλια στο πεζόδρομο Κιάτου, μας υπέβαλε την με αριθ. πρωτ. 6175/19-6-2018 αίτησή της, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, σχετικά με την σταθερή κατασκευή με ανοιγοκλειόμενες πέργοντες κρεμαστού τύπου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας υπέβαλε την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ. 27423-60104

Fax   27420-23562

Κιάτο, 22/06/2018  

       ΠΡΟΣ: 1) την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

                         2) τη Δημοτική Κοινότητα

                           Σικυώνος – Κιάτου

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

σχετικά με αίτημα της κας Αλεξάνδρας συζ. Χρήστου Γιαννούλα, ιδιοκτήτριας του καταστήματος με την επωνυμία «ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ», που βρίσκεται επί της οδού Κλεισθένους 2 και Μαυρούλια στο Κιάτο, για έκδοση κανονιστικής απόφασης, προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια τοποθέτησης σταθερής κατασκευής με ανοιγοκλεινόμενες   περγοτέντες κρεμαστού τύπου

Έχοντας υπόψη

 

 1. Την υπ’ αρ. 6175/19-6-2018 αίτηση της κας Γιαννούλα Αλεξάνδρας,
 2. Το συνημμένο στην ανωτέρω αίτηση σχέδιο – μακέτα, στο οποίο παρουσιάζεται η αιτούμενη κατασκευή,
 3. Το Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α’/9.4.2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».
 4. Την υπ’ αρ. 162/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σικυωνίων «Έγκριση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σικυωνίων» (ΑΔΑ: 7ΞΒΔΩ1Θ-ΞΜΗ)

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Τη μη έγκριση του αιτήματος της κας Γιαννούλα Αλεξάνδρας, για τους κάτωθι λόγους:

 1. Για κοινόχρηστο χώρο που ανήκει στην κυριότητα του Δήμου, η κατασκευή σταθερών κατασκευών δεν επιτρέπεται. Το άρ. 20 «Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους» του ν. 4067/2012 επιτρέπει μόνο συγκεκριμένα είδη κατασκευών, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται η αιτηθείσα παρέμβαση.
 2. Ο Δήμος Σικυωνίων, με την υπ’ αρ. 162/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει ήδη εγκρίνει Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων, στον οποίο ρητά αναφέρεται ότι «δεν επιτρέπεται στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο η τοποθέτηση σταθερών κατασκευών […]»

Πέραν των ανωτέρω και επειδή η αιτούσα ζητά την σταθερή κατασκευή προκειμένου οι καπνίζοντες πελάτες να επισκέπτονται το κατάστημά της κατά τους χειμερινούς μήνες, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρ. 17 §5 του Ν. 3868 (ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2010), το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού απαγορεύεται πλήρως σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κέντρων διασκέδασης, εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, «σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον», προδιαγραφή που δεν συνάδει με το είδος της αιτούμενης κατασκευής.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε σχετικά, ώστε να εισαχθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

              

 

 

 

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ3

                                                                              

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την υπ’ αριθ. 6175/19-6-2018 αίτηση της κ. Αλεξάνδρα συζ. Χρήστου Γιαννούλα.

3.-   Την από 22-6-2018   εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την υπ’ αρ. 162/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σικυωνίων «Έγκριση Κανονισμού

       Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σικυωνίων» (ΑΔΑ: 7ΞΒΔΩ1Θ-ΞΜΗ)

6.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Γνωμοδοτεί – συναινεί και δεν   εγκρίνει   το αίτημα της κας Αλεξάνδρα συζ. Χρήστου Γιαννούλα, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης και

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                            Τα   Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18-7- 2018

Ο   Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία ,
 • την από 19-6-2018 αίτηση της κ. Αλεξάνδρας Γιαννούλα
 • την από 22-6-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
 • την αριθ. 14/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής -και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

  

    

 

 

Δεν εγκρίνει, το από 19-06-2018 αίτημα της κ. Αλεξάνδρας Γιαννούλα, σύμφωνα :

 • με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4067/2012 περί «Κατασκευές σε Δημόσιους Κοινόχρηστους Χώρους», επιτρέπει συγκεκριμένα είδη κατασκευών, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται η αιτηθείσα παρέμβαση.
 • και την αριθ.162/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί, «Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων», με τον οποίο «δεν επιτρέπεται στον παραχωρούμενο Κοινόχρηστο Χώρο η τοποθέτηση σταθερών κατασκευών» .

ως εκ τούτου η κ. Αλεξάνδρα Γιαννούλα, δύναται να επανέλθει με νέο αίτημα το οποίο θα συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 324/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31.08.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email