323/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

29η/4.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

323/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Αποδοχή απόφασης ένταξης έργων

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

συνολικού π/υ 6.605.000,00€ και εγγραφή

στο τεχ. πρόγραμμα & π/υ τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 4η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15330/30.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. – Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. – Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής

1]την από 30.9.2022 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με αριθ. πρωτ. 5474/23.12.2021 (ΑΔΑ:943Θ4653ΠΓ-9Ν3) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης – Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» – Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. πρωτ. 531/24.02.2022 (99ΜΕ4653ΠΓ-ΚΔΑ), 757/18.03.2022 (ΨΝΘΟ4653ΠΓ-995) και 786/18.03.2022 (ΨΠ734653ΠΓ-2ΗΖ)αποφάσεις.
 2. Τις Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής προτάσεων και ακολούθως τις Αιτήσεις Στήριξης που υπέβαλε ο Δήμος,  στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 και κατά περίπτωση:
 • Την υπ’ αριθμ. 16/2022 (ΑΔΑ: 62Η9Ω1Θ-ΡΕ6) Απόφαση Οικονομικής, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ-ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%),  σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την  με αριθ. πρωτ. 3304/11.03.2022 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 • Την υπ’ αριθμ. 34/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΩΠΩ1Θ-4ΙΙ) Απόφαση Οικονομικής, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΣ-ΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%),  σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την  με αριθ. πρωτ. 3305/11.03.2022 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 • Την υπ’ αριθμ. 18/2022 (ΑΔΑ: ΨΤ1ΝΩ1Θ-ΡΞΙ) Απόφαση Οικονομικής, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 835.000,00€ (673.387,10€ + 161.612,90€ ΦΠΑ 24%),  σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την  με αριθ. πρωτ. 3306/11.03.2022 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 • Την υπ’ αριθμ. 20/2022 (ΑΔΑ: 644ΦΩ1Θ-Φ6Τ) Απόφαση Οικονομικής, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ-ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%),  σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την  με αριθ. πρωτ. 3307/11.03.2022 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 • Την υπ’ αριθμ. 24/2022 (ΑΔΑ: 6ΟΠΘΩ1Θ-5ΟΖ) Απόφαση Οικονομικής, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%),  σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την  με αριθ. πρωτ. 3308/11.03.2022 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 • Την υπ’ αριθμ. 22/2022 (ΑΔΑ: ΨΨ8ΡΩ1Θ-ΖΒΛ) Απόφαση Οικονομικής, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%),  σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την  με αριθ. πρωτ. 3309/11.03.2022 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 • Την υπ’ αριθμ. 26/2022 (ΑΔΑ: 6ΨΜ9Ω1Θ-2ΣΔ) Απόφαση Οικονομικής, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ & ΠΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%),  σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την  με αριθ. πρωτ. 3310/11.03.2022 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 • Την υπ’ αριθμ. 30/2022 (ΑΔΑ: 66ΒΧΩ1Θ-8ΥΕ) Απόφαση Οικονομικής, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 430.000,00€ (346.774,19€ + 83.225,81€ ΦΠΑ 24%),  σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την  με αριθ. πρωτ. 3311/11.03.2022 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 • Την υπ’ αριθμ. 32/2022 (ΑΔΑ: ΨΛΚ5Ω1Θ-Π27) Απόφαση Οικονομικής, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΖΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%),  σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την  με αριθ. πρωτ. 3312/11.03.2022 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 • Την υπ’ αριθμ. 26/2022 (ΑΔΑ: 6ΨΜ9Ω1Θ-2ΣΔ) Απόφαση Οικονομικής, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 340.000,00€ (274.193,55€ + 65.806,45€ ΦΠΑ 24%),  σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την  με αριθ. πρωτ. 3313/11.03.2022 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 1. Την με αριθ. πρωτ. 4128/29.09.2022 (ΑΔΑ:ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών περί Ένταξης των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος II αυτής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στη δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής :

[Α]    Για την αποδοχή της με αριθ. πρωτ. 4128/29.09.2022 (ΑΔΑ:ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών περί Ένταξης των κάτωθι Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 6.605.000,00€, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4 : «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ):

 1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ – ΜΕΣΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035982272, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%). Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) που περιλαμβάνει τις εργασίες για την βελτίωση της βατότητας της αγροτικής οδού Γκούρας-Μεσινού, συνολικού μήκους 752,00μ. ευρισκόμενης εντός διοικητικών ορίων της Κοινότητας  Γκούρας.
 2. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035985273, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%). Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) που περιλαμβάνει τις εργασίες για την βελτίωση της βατότητας της αγροτικής οδού Μοσιάς-Ματίου, συνολικού μήκους 287,00μ. ευρισκόμενης εντός διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Μοσιάς και Ματίου.
 3. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035986072, συνολικού προϋπολογισμού 835.000,00€ (673.387,10€ + 161.612,90€ ΦΠΑ 24%). Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) που περιλαμβάνει τις εργασίες για την βελτίωση της βατότητας της αγροτικής οδού Κλημεντίου-Καισαρίου, συνολικού μήκους 387,00μ. ευρισκόμενης εντός διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Κλημεντίου και Καισαρίου.
 4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035986676, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%). Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) που περιλαμβάνει τις εργασίες για την βελτίωση της βατότητας της αγροτικής οδού Καλλιάνων-Κεφαλαρίου, συνολικού μήκους 643,00μ. ευρισκόμενης εντός διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Καλλιάνων και Κεφαλαρίου.
 5. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035988885, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%). Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) που περιλαμβάνει τις εργασίες για την βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών της Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου, συνολικού μήκους 031,00μ. ευρισκομένων εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου.
 6. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035989073, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%). Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) που περιλαμβάνει τις εργασίες για την βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών των Κοινοτήτων Κρυονερίου και Σουλίου, συνολικού μήκους 340,00μ. ευρισκομένων εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Κρυονερίου και Σουλίου.
 7. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035989271, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%). Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) που περιλαμβάνει τις εργασίες για την βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών των Κοινοτήτων Λαλιωτίου και Πασίου, συνολικού μήκους 479,00μ. ευρισκομένων εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Λαλιωτίου και Πασίου.
 8. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035992882, συνολικού προϋπολογισμού 430.000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%). Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) που περιλαμβάνει τις εργασίες για την βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών της Κοινότητας Βελίνας, συνολικού μήκους 488,00μ. ευρισκομένων εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Βελίνας.
 9. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035995470, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%). Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) που περιλαμβάνει τις εργασίες για την βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών των Κοινοτήτων Γονούσας, Παραδεισίου και Μποζικών, συνολικού μήκους 113,00μ. ευρισκομένων εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Γονούσας, Παραδεισίου και Μποζικών.
 10. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035996279, συνολικού προϋπολογισμού 340.000,00€ (274.193,55€ + 65.806,45€ ΦΠΑ 24%). Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) που περιλαμβάνει τις εργασίες για την βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών των Κοινοτήτων Λαύκας, Καστανιάς και Στυμφαλίας, συνολικού μήκους 903,00μ. ευρισκομένων εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Λαύκας, Καστανιάς και Στυμφαλίας.

 

 [Β]   Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση των Πράξεων.

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

 

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

2] το από 4.10.2022   υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
 • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
 • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • το από 4.10.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • την 63358/28-9-2022 (60Β346ΜΤΛ6-5ΛΗ) απόφαση ΥΠΕΣ.
 • Τη δήλωση του κ. Ζαχαρόπουλου ότι «ψηφίζω το θέμα αλλά να αξιοποιηθούν για να καλυφθούν πραγματικές ανάγκες βατότητας των αγροτικών δρόμων»
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται την με αριθ. πρωτ. 4128/29.09.2022 (ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών περί Ένταξης των Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 6.605.000,00€ στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4 : «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Β. εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2022, ως κάτωθι:

02.64.7341.022

-Νέο έργο-

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ – ΜΕΣΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0035982272 (ΣΑΕ 082/1)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΤΟΣ 2022=          34,48

ΕΤΟΣ 2023= 333.321,84

ΕΤΟΣ 2024= 333.321,84

ΕΤΟΣ 2025= 333.321,84

€ 1.000.000,00
02.64.7341.023

-Νέο έργο-

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0035985273 (ΣΑΕ 082/1)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΤΟΣ 2022=          34,48

ΕΤΟΣ 2023= 333.321,84

ΕΤΟΣ 2024= 333.321,84

ΕΤΟΣ 2025= 333.321,84

€ 1.000.000,00
02.64.7341.024

-Νέο έργο-

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0035986072 (ΣΑΕ 082/1)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΤΟΣ 2022=          34,48

ΕΤΟΣ 2023= 278.321,84

ΕΤΟΣ 2024= 278.321,84

ΕΤΟΣ 2025= 278.321,84

  €   835.000,00
02.64.7341.025

-Νέο έργο-

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0035986676 (ΣΑΕ 082/1)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΤΟΣ 2022=          34,48

ΕΤΟΣ 2023= 333.321,84

ΕΤΟΣ 2024= 333.321,84

ΕΤΟΣ 2025= 333.321,84

€ 1.000.000,00
02.64.7341.026

-Νέο έργο-

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0035988885 (ΣΑΕ 082/1)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΤΟΣ 2022=          34,48

ΕΤΟΣ 2023= 166.655,17

ΕΤΟΣ 2024= 166.655,17

ΕΤΟΣ 2025= 166.655,18

€    500.000,00
02.64.7341.027

-Νέο έργο-

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0035989073 (ΣΑΕ 082/1)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΤΟΣ 2022=          34,48

ΕΤΟΣ 2023= 166.655,17

ΕΤΟΣ 2024= 166.655,17

ΕΤΟΣ 2025= 166.655,18

€    500.000,00
02.64.7341.028

-Νέο έργο-

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0035989271 (ΣΑΕ 082/1)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΤΟΣ 2022=          34,48

ΕΤΟΣ 2023= 166.655,17

ΕΤΟΣ 2024= 166.655,17

ΕΤΟΣ 2025= 166.655,18

€    500.000,00
02.64.7341.029

-Νέο έργο-

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0035992882 (ΣΑΕ 082/1)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΤΟΣ 2022=          34,48

ΕΤΟΣ 2023= 143.321,48

ΕΤΟΣ 2024= 143.321,48

ΕΤΟΣ 2025= 143.321,48

€    430.000,00
02.64.7341.030

-Νέο έργο-

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ  ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0035995470 (ΣΑΕ 082/1)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΤΟΣ 2022=          34,48

ΕΤΟΣ 2023= 166.655,17

ΕΤΟΣ 2024= 166.655,17

ΕΤΟΣ 2025= 166.655,18

€    500.000,00
02.64.7341.031

-Νέο έργο-

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0035996279 (ΣΑΕ 082/1)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΤΟΣ 2022=          34,48

ΕΤΟΣ 2023= 113.321,84

ΕΤΟΣ 2024= 113.321,84

ΕΤΟΣ 2025= 113.321,84

           €    340.000,00

 

Γ. τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

έσοδα έξοδα
1 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.022 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1  για την εκτέλεση του έργου {ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ – ΜΕΣΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ} με Κωδικό ΟΠΣ 0035982272» ποσό € 34,48 1 Στον Κ.Α. 02.64.7341.022  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ – ΜΕΣΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ} με Κωδικό ΟΠΣ 0035982272»  ποσό € 34,48  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.
2 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.023 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1  για την εκτέλεση του έργου { ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ} με Κωδικό ΟΠΣ 0035985273» ποσό € 34,48

 

2 Στον Κ.Α. 02.64.7341.023  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ,  ΔΗΜΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με   Κωδικό ΟΠΣ 0035985273» ποσό € 34,48 δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.

 

 

3 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.024 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1  για την εκτέλεση του έργου {ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ} με Κωδικό ΟΠΣ 0035986072» ποσό € 34,48

 

3 Στον Κ.Α. 02.64.7341.024  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ} με Κωδικό ΟΠΣ  0035986072» ποσό € 34,48  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.

 

 

4 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.025 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1  για την εκτέλεση του έργου {ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ} με Κωδικό ΟΠΣ 0035986676» ποσό € 34,48 4 Στον Κ.Α. 02.64.7341.025  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ} με Κωδικό ΟΠΣ 0035986676» ποσό € 34,48  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.

 

5 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.026 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1  για την εκτέλεση του έργου { ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ,   ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με   Κωδικό  ΟΠΣ  0035988885»  ποσό € 34,48 5 Στον Κ.Α. 02.64.7341.026  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ,   ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με   Κωδικό  ΟΠΣ  0035988885»ποσό € 34,48  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.
6 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.027 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1  για την εκτέλεση του έργου {ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με   Κωδικό  ΟΠΣ  0035989073»  ποσό                    € 34,48

 

6 Στον Κ.Α. 02.64.7341.027  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με   Κωδικό  ΟΠΣ  0035989073» ποσό € 34,48  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.
7 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.028 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1  για την εκτέλεση του έργου { ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ,  ΔΗΜΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με   Κωδικό  ΟΠΣ   0035989271»  ποσό € 34,48

 

7 Στον Κ.Α. 02.64.7341.028  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ,  ΔΗΜΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με   Κωδικό  ΟΠΣ   0035989271» ποσό € 34,48  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.

 

8 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.029 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1  για την εκτέλεση του έργου {ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με Κωδικό ΟΠΣ  0035992882»  ποσό € 34,48

 

8 Στον Κ.Α. 02.64.7341.029  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ,  ΔΗΜΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με  Κωδικό ΟΠΣ  0035992882» ποσό € 34,48  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.

 

9 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.030 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1  για την εκτέλεση του έργου { ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ  ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με Κωδικό ΟΠΣ  0035995470»  ποσό € 34,48 9 Στον Κ.Α. 02.64.7341.030  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ  ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με Κωδικό ΟΠΣ  0035995470» ποσό € 34,48  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.

 

10 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.031 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1  για την εκτέλεση του έργου {ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με Κωδικό ΟΠΣ  0035996279»  ποσό € 34,48

 

10 Στον Κ.Α. 02.64.7341.031  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με Κωδικό ΟΠΣ  0035996279» ποσό € 34,48  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.

 

  Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού  344,80€ μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

   

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 323/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 4.10.2022

ο προεδρεύων

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email