323/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/26.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 323/2021   16ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Ορισμός -δικαστικού επιμελητή- για επίδοση

γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14326/22.10.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σπυρίδων -Τσολάκος Γεώργιος -Σώκος Δημήτριος -Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1. -Σωτηρόπουλος Ιωάν. -Λέγγας Μάρκος -Ζάρκος Δημήτριος  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικαστικού επιμελητή  για την επίδοση πρωτότυπων Γραμματίων Σύστασης Παρακαταθήκης σε ιδιοκτήτες ακινήτου που είχε δεσμευτεί για Τελωνείο στο Ο.Τ. 59 του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου, μετά την μερική επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, ως προς τη διατήρηση πεζοδρόμου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 395/14157/20.10.2021 (ΨΜΜΙΩ1Θ-ΘΗ8) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει το δικαστικό επιμελητή Βρέντα Γεώργιο προκειμένου να επιδώσει πρωτότυπα  Γραμμάτια Σύστασης Παρακαταθήκης σε ιδιοκτήτες ακινήτου που είχε δεσμευτεί για Τελωνείο στο Ο.Τ. 59 του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου, μετά την μερική επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, ως προς τη διατήρηση πεζοδρόμου.

 

Η δαπάνη για την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή ανέρχεται στο ποσό των 155,00€ σύμφωνα με την 395/2021 ΑΑΥ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 323/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email