323/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                          

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 28ης/31.08.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 323/2018

Περίληψη : Νέα Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε χρήμα στην Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου – Σφαγεία στην Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 31η Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ.8920/27.08.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μυττάς Ιωάννης       3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Πανάγου Αθανάσιος
5 .Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Λαλιώτης Γεώργιος  
13 Θελερίτης Γεώργιος 14. Κελλάρης Βασίλειος 15. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1 Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5 . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Κελλάρη Ιωάννα  
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10 . Μπακόλιας Παναγιώτης 11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Γεώργας Χρήστος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11 Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Πανάγου   Αθαν. (μετά τη συζήτηση του 13ου θέματος)

Νανόπουλος Βασ.   (μετά τη συζήτηση του 18ου θέματος)

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2o

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξηςμε τίτλο: «Νέα Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε χρήμα στην Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου – Σφαγεία στην Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την από 17-4-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας., (η οποία ακολουθεί στο σώμα της παρακάτω απόφασης της Ε.Π.Ζ.

Β. Την αριθ. 7/2018 απόφαση της Επιτροπής ποιότητας ζωής η οποία έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   4 / 17-04-2018

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   7 / 2018

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Έκδοση νέας πράξης   επιβολής εισφοράς σε χρήμα, στην

                                                                               Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου Σφαγεία στην Δημοτική

                                                                            Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου.»

 

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Απριλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3719/13-4-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Τσιάνος           (Πρόεδρος)                       1.-Κων/νος         Σαρχάνης       (Αντιπρόεδρος)

2.- Παύλος           Χρυσικός           (Μέλος)                           2.-Χρήστος         Γεώργας             (Μέλος)

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος     (Μέλος)                         3.- Ιωάννης         Μυττάς                 (Μέλος)

4.- Βασίλειος       Δομετίου             (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον   ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

     Ο Πρόεδρος εισηγούμενος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι, έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης στην παρούσα συνεδρίαση λόγω καταληκτικών ημερομηνιών για την «Έκδοση νέας πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα, στην Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου Σφαγεία στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα αποδέχθηκε την συζήτηση του παραπάνω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010.

   Στη   συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, για τη Έκδοση νέας πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα, στην Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου Σφαγεία στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου ανέφερε τα εξής:

   Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, μας υπέβαλε το από 17-4-2018 σχετικό έγγραφό του, που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 17/4/2018

Δ/νση: Τεχνικών Υπηρεσιών

               & Πολεοδομίας

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Γ. Μαστέλλου – Β. Παπαβασιλείου

Τηλ.: 27423 60105

Fax : 27420 23562

ΠΡΟΣ:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Δήμου Σικυωνίων

Κοινοποίηση : Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Εσόδων

Θέμα : «Εισήγηση για την Πράξη Επιβολής Εισφοράς στην Π.Ε. Κανελλοπούλου -Σφαγεία»    

Η Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου – Σφαγεία εντάχθηκε στο πολεοδομικό σχέδιο της πόλης του Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων με το υπ’ αριθμό Γ-63414/5-10-1989 Π.Δ. περί έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας 3 «Κανελλοπούλου – Σφαγεία » του οικισμού Κιάτου του Δήμου Σικυώνος Ν. Κορινθίας (Δ΄636/9-10-1989), το οποίο ακολούθως αναθεωρήθηκε με την οικ. 349/ 31-5-1995 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ400 Δ΄/16-6-1995).

Η Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Κανελλοπούλου – Σφαγεία έχει κυρωθεί με την υπ΄ αρ. 2230/23-4-1997 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Σικυώνος στον τόμο 288 και αριθμό 39, στις 07 -10-2004.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου εξέδωσε τις υπ΄ αριθμούς 178/2005 κατ την 61/2006 Αποφάσεις για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων και των επικειμένων αυτών που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά σε εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης.

Ο Δήμος Σικυωνίων παρακατάθεσε το ποσό των αποζημιώσεων γης επικειμένων και δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αρ. ΦΕΚ 573ΑΑΠ/26-11-2009. Οι πολίτες μετά από Δικαστική Αναγνώριση Δικαιούχου δύναται να εκταμιεύσουν το ποσό που τους αναλογεί.

Μετά την έκδοση των παρακάτω Δικαστικών Αποφάσεων :

Της υπ΄ αριθμό 69/2016 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά την Παναγιώτα Τότου του Κων/νου σύζυγο Μπραϊαν Μπακρόιντ,

της υπ΄αριθμό 70/2016 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά την Καλλιρρόη Λάζου – Γεωργίτση του Παναγιώτη,

της υπ΄αριθμό 71/2016 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά την Βαρβάρα Λάζου του Παναγιώτη,

της υπ΄αριθμό Α286/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά την Αγγελικής Ζακούρα του Ζαφειρίου,

της υπ΄αριθμό Α287/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά τον Ευαγγέλο Ζακούρα του Ζαφειρίου και

της υπ΄αριθμό Α288/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά την Αικατερίνη Ζακούρα, χήρας Παναγιώτη Σκούρα,

της υπ’ αριθμό 666/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά την Άννα Παπαδοπούλου του Ευσταθίου,

της υπ’ αριθμό Συμβολαίου 8857/22-02-2006 Αγοραπωλησίας της ψιλής κυριότητας οικοπέδου των Λορέντζου Σαλωνίκη του Δημητρίου & Ευαγγελίας σύζυγο Λορέντζου Σαλωνίκη το γένος Κοσμά και Μαρίας Καγεώργη

καλούμεθα να εκδώσουμε αφ΄ ενός νέα Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε Χρήμα, αφετέρου νέα Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε Χρήμα κατά μετατροπή υποχρέωσης εισφοράς σε γη, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.

 
Ο Διευθυντής της Τ.Υ.
Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας ζωής να αποφασίσει σχετικά.

   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της :

1.-Το από 17-4-2018 ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

2.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. Β . 1 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

1.- Tην   συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

2.-   Γνωμοδοτεί –   Εγκρίνει – Συναινεί θετικά αφ’ ενός στην έκδοση νέας Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε Χρήμα, αφετέρου και στην νέα Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε Χρήμα κατά μετατροπή υποχρέωσης εισφοράς σε γη, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου, που μας υποβλήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.

3.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                     Τα   Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 17-04- 2018

Ο   Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • Την ισχύουσα νομοθεσία ,
  • την από 17-4-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ,
  • την αριθ.7/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , -και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

     Εγκρίνει:Την αριθ. 7/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έκδοση νέας πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα, στην Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου Σφαγεία στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου» και συγκεκριμένα :

         α) την Έκδοση Νέας Πράξης Επιβολής Εισφοράς σε χρήμα – και

         β)  την Έκδοση Νέας Πράξης Επιβολής Εισφοράς σε χρήμα κατά μετατροπή υποχρέωσης εισφοράς σε γη, στην Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου – Σφαγεία της Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 323/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31.08.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email