323/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 31ης/05.09.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 323/2017

Περίληψη : Συνδιοργάνωση με την Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας, για τη διεξαγωγή 2ου Rally Regularity ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2017, την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 στην πόλη του Κιάτου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00′ μεσημβρινή, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. 14534/05.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Καρακούσης Ευάγγελος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20 . Γεώργας Χρήστος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Κελλάρης Βασίλειος  
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 14. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συνδιοργάνωση με την Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας, για τη διεξαγωγή 2ου Rally Regularity ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2017, την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 στην πόλη του Κιάτου, υπενθύμισε το κατεπείγον της συνεδρίασης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο Ομόφωνααποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του 1ου θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

    

Ακολούθως ο Πρόεδροςέθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την από 05/09/2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της μέριμνας για την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών τους, έχουν την ευχέρεια, κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου και εφόσον υπάρχει σχετική πίστωση εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τους, να διαθέτουν πιστώσεις για τη συμμετοχή τους σε τοπικές εορτές, καθώς και για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή τη συμμετοχή τους σε ανάλογες εκδηλώσεις, που οργανώνουν άλλοι φορείς, οι οποίες αφενός μεν σχετίζονται με την εδαφική τους περιφέρεια, αφετέρου δε συμβάλλουν στην προώθηση των ανωτέρω ενδιαφερόντων και συμφερόντων των δημοτών τους.

Σύμφωνα με γενική αρχή του δημοσιολογιστικού δικαίου, που απορρέει από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της νομιμότητας που διέπει τη δράση των διοικητικών οργάνων και συνάγεται τόσο από τις προϊσχύσασες διατάξεις αυτού, όσο και από αυτές που τώρα ισχύουν (άρθρο 27 και 38 Ν. ΣΙΒ/1852, άρθρα 1, 26, 28 παρ.3 του Ν.Δ. 321/1969, άρθρα 3, 13 και 40 του Ν.Δ. 496/1974, άρθρο 1 παρ. 2α του Π.Δ. 465/1975, άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 1265/1972, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 968/1979 και Ν. 4270/2014) για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., πέραν της υπάρξεως πιστώσεως στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους, απαιτείται επιπλέον να προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου, πρέπει να προκύπτει από τα δικαιολογητικά της συγκεκριμένης δαπάνης ότι αυτή ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα της υπηρεσίας που την πραγματοποιεί ή ότι συντελεί, άμεσα ή έμμεσα, στην πιο αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών της και δεν υπερβαίνει το από τις ειδικές περιστάσεις επιβαλλόμενο μέτρο. 

Στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» υπάρχει αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10.000,00€ , η οποία έχει διατεθεί μέχρι σήμερα ως εξής:

1) Συμμετοχή του Δήμου στην Αθλητική εκδήλωση «Αγωνιστική Διάσχιση Ζήρειας 2017», με το ποσό 1.860,00€ (Α.Δ.Σ.: 148/2017 & Π.Α.Υ. 243/2017)
2) Συνδιοργάνωση του Δήμου μας με τον Εμπορικό Σύλλογο ΚΙΑΤΟΥ στο φεστιβάλ πολιτισμού και γαστρονομίας «KiatoValkanFestival 2017» με το ποσό 2.300,00€ (Α.Δ.Σ.: 180/2017 & Π.Α.Υ. 255/2017)

3) Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην διεξαγωγή αγώνων «Τριάθλου στη Λίμνη Δόξα 2017», με το ποσό 1.700,00€ (Α.Δ.Σ.: 244/2017 & Π.Α.Υ. 282/2017)

Με επιστολή της η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας ζητά από τον Δήμο μας την συμμετοχή του στην διεξαγωγή 2ου Rally Regularity ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2017, την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 στην πόλη του ΚΙΑΤΟΥ.

Προκειμένου να υλοποιηθεί από το Δήμο μας η συνδιοργάνωση με τηνΑγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας, της διεξαγωγή του 2ου Rally Regularity ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2017, την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 στην πόλη του ΚΙΑΤΟΥ, προτείνεται η λήψη της σχετικής απόφασης από την οποία θα προβλέπεται:      

1. Το ύψος της δαπάνης που θα καλυφθεί από το Δήμο μας, γνωρίζοντάς σας ότι στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» όπως προαναφέραμε, υπάρχει υπολειπόμενη διαθέσιμη πίστωση ποσού 4.140,00 €.

2. Η δαπάνη η οποία θα καλυφθεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, και θα αφορά κάλυψη ενός μέρους των εξόδων τα οποία είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή της εκδήλωσης και ειδικότερα την προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες ομαλής διεξαγωγής του αγώνα.

Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να συμμετέχουμε με το ποσό των 700,00 €.

3. Η ψήφιση και διάθεση της σχετικής πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006.

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 311/2017

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το με αρ. πρωτ. 14521/05.09.2017 αίτημα,
  • την από 05/09/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

             πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

1. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και το ανωτέρω θέμα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι   το τεκμηριωμένο αίτημα δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, μετά το αρ. πρωτ. 14521/05-09-2017 σχετικό αίτημα, για συνδιοργάνωση του Δήμου Σικυωνίων με την Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας, στη διεξαγωγή του 2ου RallyRegularity ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2017 την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 με αφετηρία την πόλη του Κιάτου (Δημαρχείο) & τερματισμό στον οικισμό Καρτέρι της Τ.Κ. Καστανιάς ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων.

3. Π α ρ α χ ω ρ ε ί της αίθουσα Θεάτρου του Δημαρχείου για τις ανάγκες του κέντρου-γραμματείας του αγώνα.

Το ύψος της δαπάνης που θα καλυφθεί από το Δήμο μας, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, θα αφορά κάλυψη ενός μέρους των εξόδων τα οποία είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή της εκδήλωσης και ειδικότερα την προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες ομαλής διεξαγωγής του αγώνα.

4. Ψ η φ ί ζ ε ι πίστωση ποσού 700,00€ η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων οικ. έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 02.00.6441 με   τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» που υπάρχει υπολειπόμενη διαθέσιμη πίστωση ύψους 4.140,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 και την αρ. 311/05.09.2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης που έχει εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, καθώς και την βεβαίωση της ίδιας Υπηρεσίας, η οποία ακολουθεί:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Βεβαιώνεται ότι: 
α) η ανωτέρω δαπάνη ύψους επτακοσίων ευρώ (700,00 €), είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης του ΚΑΕ 02.00.6441 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης.
 
β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016. 
 
Καταχωρήθηκε με ΑΑ 311/2017 στο Βιβλίο Εγκρίσεων & με ΑΑ 318/2017 Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
 
Ο Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών
(Τ.Υ.)
Βοϊδήλας Δημοσθένης

5. Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για τη διέλευση οχημάτων από διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων,                     εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. μετά το αρ. πρωτ. 2501/18/184-α/25.08.2017 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Κιάτου στο οποίο κοινοποιούμε την παρούσα.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 323/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5 Σεπτεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email