322/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/26.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 322/2021   15ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Ορισμός δικηγόρου -κατόπιν γνωμοδότησης- για άσκηση αγωγής & ασφαλιστικών μέτρων για αυθαίρετη κατάληψη κοινοτικού τσιμενταύλακα στην κοινότητα Κάτω Διμηνιού.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14326/22.10.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σπυρίδων -Τσολάκος Γεώργιος -Σώκος Δημήτριος -Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1. -Σωτηρόπουλος Ιωάν. -Λέγγας Μάρκος -Ζάρκος Δημήτριος  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την σχετική γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία «….. κατόπιν της διαπίστωσης από την Τεχνική Υπηρεσία …… πλέον της διάταξης του άρθρου 1094 Α.Κ. …… συνάγεται πως ο Δήμος Σικυωνίων δύναται ν’ ασκήσει το προβλεπόμενο εκ του ως άνω άρθρου ένδικο βοήθημα.»

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • το αρ. πρωτ. 11939/20.09.21 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ,
  • την 288/2021 (6Ρ6ΜΩ1Θ-38Β) απόφαση ΟΕ «ορισμού δικ. για γνωμοδότηση»
  • την σχετική γνωμοδότηση,
  • την 394/14156/20.10.2021 (ΩΖΜΟΩ1Θ-0ΦΠ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Την άσκηση αγωγής & ασφαλιστικών μέτρων για αυθαίρετη κατάληψη κοινοτικού τσιμενταύλακα στην κοινότητα Κάτω Διμηνιού, σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου.

 

Β. Ορίζει το δικηγόρο  Τασούλη Γαβριήλ προκειμένου  και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων να ασκήσει ασφαλιστικά μέτρα (αίτηση-παράσταση-σημείωμα & παράσταση-σημείωμα σε προσωρινή διαταγή) και αγωγή (σύνταξη αγωγής-προτάσεις-παράσταση & γνωστοποίηση μαρτύρων) για αυθαίρετη  κατάληψη κοινοτικού τσιμενταύλακα στην κοινότητα Κάτω Διμηνιού.

 

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

 

Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 808,48€ σύμφωνα με την 394/2021 ΑΑΥ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 322/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email