322/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

30/06.11.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 322/2020   Θέμα Α’: Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα  «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και υποβολή της πράξης  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ12 (6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 6η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11309/02.11.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο υπάλληλος Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες: 1. Λέγγας Μάρκος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 06/11/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα που ακολουθεί:

Έχοντας Υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Την με Α.Π.: 18215/29.09.2020 Πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον».
 3. Την υπ’ αριθμ. 21/2020 μελέτη του έργου «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων και σταθμών φόρτισης αυτών» του Τμήματος Κινητού Μηχανοκίνητου Εξοπλισμού της διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 694.793,17€, η οποία αφορά στην προμήθεια τριών -3- Van, δύο -2- SUV,  τεσσάρων -4- ανοικτών ανατρεπόμενων φορτηγών και ενός -1- αυτοκινούμενου σαρώθρου που θα εξυπηρετούν πάγιες λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων καθώς και επτά -7- σταθμών φόρτισης, οι οποίο θα χωροθετηθούν σε κλειστούς ελεγχόμενους χώρους στάθμευσης των εν λόγω οχημάτων του Δήμου.
 4. Την υπ’ αριθμ. 28/2020 μελέτη εργασίας «Υπηρεσίες Συμβούλου για Σύνταξη και Προετοιμασία Φακέλου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” της Πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”» της Τ.Υ. του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00€, η οποία αφορά στη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου για την υποβολής  της αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων.
 5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και δει στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

Τίτλος Πράξης:           «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης Δήμου Σικυωνίων»

Προϋπολογισμός:      700.993,17€ (565.317,07€ + 135.676,10€ ΦΠΑ 24%)

 

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από δύο -2- υποέργα και συγκεκριμένα:

1ο Υποέργο: «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων και σταθμών φόρτισης αυτών» προϋπολογισμού 694.793,17€ (560.317,07€ + 134.476,10€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για το Κύριο Υποέργο το οποίο είναι Προμήθεια πέντε -5- μικρών οχημάτων (3Van και 2SUV), 5 Μεγάλων Οχημάτων (4 φορτηγά ανατρεπόμενα και 1 σάρωθρο) και επτά -7- σταθμών φόρτισης των εν λόγω οχημάτων σε κλειστούς χώρους ιδιοκτησία του Δήμου μη προσβάσιμους για δημόσια χρήση.

2ο Υποέργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”» προϋπολογισμού 6.200,00€ (5.000,00€ + 1.200,00€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για Προπαρασκευαστικό Υποέργο του Κύριου Υποέργου, το οποίο αφορά σε υπηρεσίες από εξωτερικό πάροχο προκειμένου να υποβληθεί πλήρης φάκελος με τα προαπαιτούμενα της Πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο : «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/23.07.2020) με τις οποίες έγινε ενσωμάτωση της αριθμ. 2019/1161 Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης.06.2019  ΕΕ  σχετικά με προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικότερων οχημάτων οδικών μεταφορών,  προκειμένου να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ουδέτερη κλιματικά το 2050, μέσω της ανάληψης δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, μεταξύ άλλων και δια της ανάπτυξης καθαρότερων, οικονομικότερων και πιο υγιεινών μορφών ιδιωτικής και δημόσιας μεταφοράς.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου :

 

 1. περί αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 700.993,17€ (565.317,07€ + 135.676,10€ ΦΠΑ 24%), στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».
 2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

Ο αν. Προϊστάμενος

Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Ιωάννης Τσιοκάρας

Πτυχ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα της,
 • την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 (6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3),
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εγκρίνει την υποβολή  της πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 700.993,17€ (565.317,07€ + 135.676,10€ ΦΠΑ 24%),  στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

 

Ο Δήμος Σικυωνίων οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης ΑΤ12, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 322/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.11.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email