320/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/26.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 320/2021   13ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί εξωδικαστικού συμβιβασμού ή μη με ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟ .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14326/22.10.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σπυρίδων -Τσολάκος Γεώργιος -Σώκος Δημήτριος -Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1. -Σωτηρόπουλος Ιωάν. -Λέγγας Μάρκος -Ζάρκος Δημήτριος  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 14102/20.10.21 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Σικυωνίων, που ακολουθεί,

Θέμα : «Εισήγηση για την Εξωδικαστικό  Συμβιβασμό  για την ιδιοκτησία με ΚΑ 060701, ΟΤ 102 στην Π.Ε. άρθρου 13 Κιάτου, Δήμου Σικυωνίων» 

Με την αριθ. 13083/05-10-2021 αίτησή του ο κ. Βυτινιώτης Αντώνιος του Χαρίλαου και της Βασιλικής, ζητά να ληφθεί η σχετική απόφαση για Εξωδικαστικό Συμβιβασμό όσον αφορά την εισφορά του που προκύπτει από την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήματα σύμφωνα με την τιμές μονάδος γης όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την υπ΄αρ. 306/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Συκιωνίων :  «Περί καθορισμού τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1337/1983  και περιλαμβάνουν ιδιοκτησίες που οφείλουν εισφορά σε χρήμα κατόπιν μετατροπής της γης».

Σύντομο Ιστορικό :

Σύμφωνα με τον κυρωμένο πίνακα Πράξης Εφαρμογής (ΑΔΑ: 6ΛΓΠ7Λ1-ΦΞ9) των περιοχών της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1337/83 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων, η ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 060701 που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 102, έχει αρχικό εμβαδόν 712,49τμ, και τελικό εμβαδόν μετά την Κύρωση  717.05τμ.

Η ιδιοκτησία σύμφωνα με τους υποβληθέντες τίτλους που συνοδεύουν την Κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής περιοχών Άρθρου 13, ανήκει :

 1)στον Βυτινιώτη Αντώνιο του Χαρίλαου κατά ποσοστό 24% , σύμφωνα  με τις υπ΄αρ. 9808/31-8-2005, 9809/31-8-2005 γονικές παροχές ψιλής κυριότητας με παρακράτηση της επικαρπίας και με τις υπ΄αρ. 10178/29-12-2006  & 10179 /29-12-2006 γονικές παροχές της επικαρπίας,

2)  στον Θεοδώρου Χρήστο του Αναστασίου κατά ποσοστό 38%, με το υπ΄αρ. 6091/14-2-1990 συμβόλαιο

3) στην Κουτρέτση Νίκη του Αργυρίου κατά ποσοστό 38%, με το υπ. αρ. 6091/14-2-1990 συμβόλαιο.

Κατά συνέπεια, για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του κ. Βυτινίωτη Αντώνιου του Χαρίλαου και της Βασιλικής, όσον αφορά  το ποσοστό 24% της συνιδιοκτησίας του  με ΚΑ 060701  και αποκλειστικά για τα 35,03 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε 35,03*152,80 =5.352,58 ευρώ €.

Επισημαίνεται ότι οι λοιπές οφειλές της ιδιοκτησίας που αφορούν σε προσκύρωση εδαφικής λωρίδας (προσκύρωση προς τρίτους ΟΤΑ) και αντιστοιχούν σε 1,1τ.μ. δεν είναι δυνατόν να εξοφληθούν με την ίδια διαδικασία.

    

Επισυνάπτονται :

·        Αίτηση

·        Πίνακα Πράξης Εφαρμογής

·        Απόσπασμα Σχεδίου  

·        Συμβόλαια

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

 

Παπαβασιλείου  Βασίλειος

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • το αρ. πρωτ. 14102/20.10.21 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει την δικηγόρο κα Κωνσταντίνα Γεωργούλια προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των θεμάτων που προκύπτουν από το αρ. πρωτ. 14102/20.10.21 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αρ. πρωτ. 13083/05.10.2021 αίτηση του Βυτινιώτη Αντώνιου.

 

Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 320/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email