32/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

7η/28.02.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   14ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

32/2023

  Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– άσκησης ή μη  ένδικων μέσων

κατά της Α428/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (2ο τμήμα) (αγωγή ΜΠΟΓΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3278/24.2.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μαστοράκης Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για παροχή -γνωμοδότησης- περί της άσκησης ή μη  ένδικων μέσων κατά της Α428/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (2ο τμήμα) αναφορικά με αγωγή ΜΠΟΓΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την Α428/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (2ο τμήμα)
  • την 97/28-2-2023 ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Ορίζει τη δικηγόρο Κατσαβού Αντιγόνη προκειμένου να παρέχει στο Δήμο Σικυωνίων                     -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της κατά της Α428/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (2ο τμήμα) αναφορικά με αγωγή ΜΠΟΓΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Για την ανωτέρω γνωμοδότηση απαιτείται (1) ώρα εργασίας, με την δαπάνη για την αμοιβή δικηγόρου να ανέρχεται στο ποσό των 99,20€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 32/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.02.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email