32/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 4ης /8. 2. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   32/2023

Περίληψη: Χορήγηση παράτασης  Μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενο στη συμβολή των οδών Α. Κοβατζή & Λυκούργου στο Κιάτο .

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η   του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.2900/3-2-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Θελερίτης Γεώργιος  4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης 
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                          15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16.Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κων/νος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης  20. Παπαβασιλείου Νικόλαος
21.  Χουσελάς  Ευάγγελος      
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Τσολάκος Γεώργιος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Κατσιμπούλας Αντώνιος 6. Νανόπουλος Βασίλειος  
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)    
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)      

    

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση των πρακτικών.

 

9ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 9ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Χορήγηση παράτασης  Μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενο στη συμβολή των οδών Α. Κοβατζή & Λυκούργου στο Κιάτο», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος  το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την  αριθ. 2/2023 απόφαση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπ. Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ» Α.Ε.,  η οποία έχει ως ακολούθως:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΝΕΜΕΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 15715203700

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 1/03-02-2023 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμων Σικυωνίων Νεμέας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.»

Αριθμός Απόφασης 2/2023

ΘΕΜΑ: Αποδοχή και παράταση της από 05-02-2018 σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου.

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 03η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμων Σικυωνίων Νεμέας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.» κατόπιν εξουσιοδότησης του μέλους του Δ.Σ. κ. Γεώργιου Τσολάκου, μετά της με αριθ. πρωτ. 2/31-01-2023 έγγραφης πρόσκλησής του η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα -9- μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.    Τσολάκος Γεώργιος Πρόεδρος 1.   Παπαλαμπροπούλου- Μέλος
2.    Γεωργούλια Κωνσταντίνα Μέλος      Μπασανιώτη Ελένη  
3.    Καραχοντζίτης Νικόλαος »    
4.    Νικολόπουλος Σωτήριος »    
5.    Κουκουλάκη Αγγελική »    
6.    Παπαγεωργίου Δημήτριος »    
7.    Μαστοράκης Δημήτριος »    
8.    Δαρσινός Αναστάσιος »    

Θέμα  2ο

Ο κ. Γεώργιος Τσολάκος στη συνέχεια της συνεδρίασης και εισηγούμενος 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την από 31-01-2023 εισήγησή του ως εξής:

ΘΕΜΑ: Αποδοχή και παράταση της από 05-02-2018 σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου, ευρισκόμενου στη συμβολή των οδών Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου στη Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων.

Έχοντας υπόψη:

 • Το αριθ. 288/30-12-2021 καταστατικό του «Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Σικυωνίων Νεμέας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.».
 • Tην αριθ. 2/2022 απόφαση του «Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Σικυωνίων Νεμέας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.», με την οποία υποβλήθηκε αίτημα στο Δήμο Σικυωνίων για την παραχώρηση στην εταιρεία της διαχείρισης των ενεργών μισθώσεων.
 • Την αριθ. 175/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, με την οποία εγκρίθηκε η παραχώρηση διαχείρισης ενεργών μισθώσεων του Δήμου Σικυωνίων στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Δήμων Σικυωνίων Νεμέας Α.Ε.-Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπ. Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ ΑΕ» και ειδικότερα αυτή του ακινήτου (8,50 τ.μ.) που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου στη Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων.
 • Την αριθ. πρωτ. 101924/27-09-2022 διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.
 • Την από 05η-02-2018 (αριθ. πρωτ. 1175) συναφθείσα Σύμβαση Επαγγελματικής Μίσθωσης Ακινήτου μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Κωνσταντίνου Κόνδη του Παναγιώτη (μισθωτής), για το αναφερόμενο ακίνητο, σύμφωνα με την οποία ο αναφερόμενος μίσθωσε το δημοτικό ακίνητο για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών, ήτοι από 05/02/2018 έως 04/02/2023, με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για ισόχρονο χρονικό διάστημα, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων.
 • Την από 28-09-2022 αίτηση του ως άνω αναφερόμενου μισθωτή, περί παράτασης της μίσθωσης του εν λόγω ακινήτου για πέντε (5) επιπλέον έτη, σύμφωνα με την από 05-02-2018 συναφθείσα σύμβαση.
 • Το αριθ. πρωτ. 1345/27-01-2023 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων με το οποίο διαβιβάζεται στην «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.» ο φάκελος μίσθωσης του ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου στη Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων, προκειμένου να ασκηθεί από την εταιρεία η διαχείριση του ακινήτου.
 • Το γεγονός ότι ο μισθωτής τηρεί τους όρους της αριθ. πρωτ. 1175/05-02-2018 σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου, σύμφωνα με το αναφερόμενο έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.

Εισηγείται

Τη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμων Σικυωνίων Νεμέας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.», για την αποδοχή της από 05-02-2018 σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Κωνσταντίνου Κόνδη του Παναγιώτη (μισθωτής) για την ακίνητο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου στη Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων και την έγκριση περαιτέρω παράτασης της αναφερόμενης σύμβασης για χρονικό διάστημα πέντε (5) επιπλέον ετών από τη λήξη της, ήτοι έως 04-02-2028. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της 05ης-02-2018 αναφερόμενης συναφθείσας Σύμβασης Επαγγελματικής Μίσθωσης Ακινήτου.

Κιάτο, 31 Ιανουαρίου 2023

Τσολάκος Γεώργιος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

– την εισήγηση του κ. Τσολάκου Γεώργιου

– το αριθ. 288/30-12-2021 καταστατικό του Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Σικυωνίων Νεμέας  Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.»,

– τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις,

και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει  Oμόφωνα

Αποδέχεται την από 05-02-2018 συναφθείσα σύμβαση επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Κωνσταντίνου Κόνδη του Παναγιώτη (μισθωτής), για το ακίνητο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου στη Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων και εγκρίνει την περαιτέρω παράταση της αναφερόμενης σύμβασης για χρονικό διάστημα πέντε (5) επιπλέον ετών από τη λήξη της, ήτοι έως 04-02-2028. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της 05ης-02-2018 συναφθείσας Σύμβασης Επαγγελματικής Μίσθωσης Ακινήτου.

Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές του ενέργειες

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΝΕΜΕΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.»

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα ,   – και
 • τη διαλογική συζήτηση ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

 

Α.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την Χορήγηση παράτασης της από 5/2/2018 επαγγελματικής μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (το οποίο με την αριθ. 175/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής παραχωρήθηκε η διαχείριση ενεργών μισθώσεων του Δήμου Σικυωνίων στον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ» Α.Ε.) ευρισκόμενο  στη συμβολή των οδών Αστέρη  Κοββατζή & Λυκούργου, στην Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) επιπλέον ετών από τη λήξη της προαναφερθείσας σύμβασης, ήτοι έως 04-02-2028 .

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση  στον  Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπ. Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ» Α.Ε. για τις δικές της ενέργειες

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 32/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8 – 2 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email