32/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   8    /  5  –  12  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    32  /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 1oν   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Περί   εγκρίσεως  Κανονισμού Άρδευσης της Κοινότητας Στυμφαλίας»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  5ην  Δεκεμβρίου έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  19203/1-12-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   6  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς                     (Πρόεδρος)                     1.-  Σταμάτιος    Γκούμας                       (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης               (Αντιπρόεδρος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος                (Μέλος)

4.- Αντώνιος     Κατσιμπούλας              (Μέλος)

5.- Δημήτριος   Σώκος                           (Μέλος)

6.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα   (Μέλος)

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σ. Καρατζάς  Πρόεδρος Κοινότητας Στυμφαλίας

Ουδείς                                                    2.- Αναστ. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας

                                                                               Σικυώνος-Κιάτου.

 

——————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   1ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 1ον θέμα  της   ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Περί   εγκρίσεως  Κανονισμού Άρδευσης της Κοινότητας Στυμφαλίας» ανέφερε τα εξής:

 

Υπάρχει εισήγηση σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα   του νέου κανονισμού άρδευσης  της  Κοινότητας Στυμφαλίας  και πρέπει με απόφασή  μας να τον εγκρίνουμε.

 

Ακολούθως,    το μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  κ. Κατσιμπούλας Αντώνιος  εξέθεσε ότι,   επειδή δεν μου έχει αποσταλεί  η σχετική εισήγηση  του εν λόγω κανονισμού  με την πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  όπως προβλέπεται  από τις σχετικές διατάξεις και δεν έχω μελετήσει τον εν λόγω κανονισμό, προτείνω την αναβολή του θέματος  για την επόμενη συνεδρίαση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Τον   από 27-10-2022   νέο κανονισμό  άρδευσης της Κοινότητας Στυμφαλίας.

 4.-    Το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκε   έγκαιρα  το μέλος της Επιτροπής Α. Κατσιμπούλας.

5.-    Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

 Την αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση, διότι δεν είχε παραλάβει εγκαίρως  το σχέδιο του Νέου Κανονισμού Άρδευσης της Κοινότητας Στυμφαλίας το μέλος της Επιτροπής κ. Κατσιμπούλας  Αντώνιος.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    32 / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο   5-12-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email