32/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                              

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                 ΑΔΑ:ΨΠΙ8ΟΚ3Ξ-1ΧΗ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                      

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 10/23-9-2020 έκτακτης και κατεπείγουσας δημόσιας  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

   Αριθμός Απόφασης  32/2020

 

Περίληψη:. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  των παρακάτω Σχολικών μονάδων:

 • Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου
 • 7ο Νηπιαγωγείο Κιάτου

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23 Σεπτεμβρίου του έτους  2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 240/22-9-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι:

            

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                             Κουτρέτσης  Σπυρίδων
 2. Δομετίου Βασίλειος   Γκούμας Σταμάτιος
 3. Τσαμαντά Ελένη
 4. Πάτσιου Ιωάννα       Αθανασούλη Ελένη
 5. Βαφειαδάκης Αριστείδης     Μπόκιας Βασίλειος
 6. Καλφαντή Βασιλική
 7. Ρουμελιώτη Βασιλική
 8. Ζάρκος Ευάγγελος
 9. Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική
 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος    εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  των παρακάτω Σχολικών μονάδων

 • Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου
 • 7ο Νηπιαγωγείο Κιάτου πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 1. Το αριθμ. πρωτ: Φ.20.3/473/22-9-2020 έγγραφο της  Διευθύντριας του  Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.
 2. Το αριθμ. πρωτ:162/22-9-2020 έγγραφο της Προϊσταμένης  του  7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.

 

                                   Η   Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω  εκτεθέντα.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Θεωρεί το θέμα έκτακτο και κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
 2. Κατανέμει τα εξής ποσά:
 • Των τριών χιλιάδων (3.000,00)€ για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών της σχολικής μονάδας του   Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου
 • Των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (500,00)€ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας του  7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.
 1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  32/2020  και υπογράφεται ως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Πάτσιου Ιωάννα
 3. 3. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 4. 4. Καλφαντή Βασιλική
 5. 5. Ρουμελιώτη Βασιλική
 6. 6.   Ζάρκος Ευάγγελος
 7.          7.   Μπουζιάνη Τσαντίλα Βασιλική

8   Σαρχάνης  Κωνσταντίνος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24-9-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email