32/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της     8 / 30-07-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης  32  / 2019

 

ΘΕΜΑ: 1ο  «Έγκριση  και διάθεση  πιστώσεων  για  την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών   για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και  εξουσιοδότηση του  Προέδρου  για τις περαιτέρω  ενέργειες .»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  30ην  Ιουλίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη   και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 214/30-7-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                              1.- Β.  Kελλάρης                Μέλος

2.- Γ. Κουκουμέλης            Μέλος                                  2.- Ν.  Σκαρμούτσος             «

3.- Δ.  Ασβεστόπουλος                                                  3.-Α.   Λούτα                         «

4.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                       4 .-Εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Α.  Λεονάρδου                  «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

  —————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ     1ον

 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  1ον θέμα

της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση  και διάθεση  πιστώσεων  για  την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων

οφειλών   για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και  εξουσιοδότηση του  Προέδρου  για τις

περαιτέρω  ενέργειες» έθεσε υπόψη των μελών  πως  η παρούσα συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω

καταληκτικών  ημερομηνιών.

 

Ακολούθως ο πρόεδρος ανέφερε στα μέλη της Σχολικής Επιτροπής, πως  η Ανεξάρτητη  Αρχή Δημοσίων  Εσόδων  μας

απέστειλε ατομική ειδοποίηση καταβολής – υπερημερίας που έχει ως εξής:

 

 

και πρέπει  με απόφασή μας  να   διαθέσουμε τις παραπάνω  πιστώσεις,  όπου άμεσα  θα μπορούμε να προβούμε σε

εξόφληση  των εν λόγω  οφειλών,  όπου θα  εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής , αφού

προηγουμένως κάνουμε σχετική ρύθμιση  των οφειλών εντός τριάντα ημερών  για την  αποφυγή των προσαυξήσεων.

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

 

Η Σχολική Επιτροπή

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Την ατομική ειδοποίηση  καταβολής υπερημερίας με  αριθμό  πρωτοκόλλου 38031/23-07-2019

 

 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  της  Σχολικής  Επιτροπής .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Κρίνει την συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα

 

1.- Εγκρίνει  τη  διάθεση  των  παρακάτω  οφειλόμενων  πιστώσεων   που  έχει  η Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης  ως   κάτωθι, με την προϋπόθεση  υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης.

 

 

 

2 .- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  φροντίσει για την   πληρωμή  των  εν λόγω  οφειλών.

 

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    32  / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

 

Ζάρκος     Δημήτριος

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  30-07-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email