32/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης/06.02.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 32/2018

Περίληψη : Έγκριση τροποποιημένου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.30′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, μετά την με                                       αριθμ. πρωτ. 1152/02.02.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                         Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Ζάρκος Δημήτριος 14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Λαλιώτης Γεώργιος   16. Γεώργας Χρήστος
17.Πανάγου Αθανάσιος 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
Απόντα
1. Χρυσικός   Παύλος   2. Φιακάς Παναγιώτης   3.Καρακούσης Ευάγγελος 4. Σπανός Κωνσταντίνος
5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες: 1. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Σαρχάνης Κ. κατά την συζήτηση του 15ου θέματος ΗΔ.

Γεώργας Χ. μετά τη συζήτηση του 26ου θέματος της ΗΔ.

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 29ου θέματος της Η.Δ.

Αλεξόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος της Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 23ο

Στο 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση τροποποιημένου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το εν θέματι σχέδιο το οποίο ακολουθεί:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ

«Περιφέρειας Πελοποννήσου»

και

«Δήμου Σικυωνίων»

για το έργο

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

[ΤΡΙΠΟΛΗ 2018]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Στην Τρίπολη, σήμερα …………………………… 2018, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

 1. την Περιφέρεια Πελοποννήσουπου εδρεύει στην Τρίπολη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη,
 1. το Δήμο Σικυωνίων, που εδρεύει στο Κιάτο, Γ. Γενημματά 2, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Σταματόπουλο Σπυρίδωνα,

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και συγκεκριμένα το άρθρο 100 όπως αυτό ισχύει σήμερα,
 2. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»,
 3. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
 4. Την υπ’ αριθμ. 15/278/24-07-2017 (ΑΔΑ: 625Κ7Λ1-7ΡΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου έγκρισης 3ης τροποποίησης του ενταγμένου έργο στη ΣΑΕΠ 526 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό έργου 2014ΕΠ52600017 με την οποία χρηματοδοτείται το 10ο υποέργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,
 5. Την υπ’ αριθμ. …… (πρακτικό ………) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων (ΑΔΑ: ………………….), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης και            
 6. Την υπ’ αριθμ. ……………. (πρακτικό ….) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ……………, με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης,

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με την υπ’ αριθμ.15/278/24-07-2017

απόφασή του, ενέκρινε την χρηματοδότηση του υποέργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με προϋπολογισμό και πίστωση 270.000,00 €, το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

Η αναγκαιότητα του έργου συνιστάται στην αντιμετώπιση καθιζήσεων, υποχώρησης πρανών και λοιπών βλαβών του επαρχιακού οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων με την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στις θέσεις που αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω και αποτελούν ευθύνη συντήρησης του Δήμου Σικυωνίων.

 1. Τ.Κ. Διμηνιού, τοιχίο αντιστήριξης διαστάσεων 15,00m (μήκος)*5,50m (μέσο ύψος ανωδομής), επί της επαρχιακής οδού Κιάτου-Διμηνιού (θέση εκκλησία) για την αντιστήριξη της οδού, δεδομένου ότι παρουσιάζει εκτεταμένη καθίζηση. Επιπλέον έχουν αποκολληθεί και μεγάλοι όγκοι βραχωδών με κίνδυνο για τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.
 2. Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, τοιχίο αντιστήριξης διαστάσεων 60,00m (μήκος)*2,50m (μέσο ύψος ανωδομής), στην είσοδο της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου επί της Επαρχιακής οδού. Στο σημείο αυτό υπάρχει έντονη διάβρωση του πρανούς σε βαθμό που να καθιστά την οδό επικίνδυνη για την διέλευση οχημάτων.
 3. Τ.Κ. Μεσινού, τοιχίο αντιστήριξης διαστάσεων 27,00m (μήκος)*4,00m (μέσο ύψος ανωδομής), στην είσοδο της Τ.Κ. Μεσινού επί της Επαρχιακής οδού. Στο σημείο αυτό υπάρχει έντονη διάβρωση του πρανούς σε βαθμό που να καθιστά την οδό επικίνδυνη για την διέλευση οχημάτων.
 4. Τ.Κ. Καστανιάς, τοιχίο αντιστήριξης διαστάσεων 10,00m (μήκος)*2,50m (μέσο ύψος ανωδομής), στη θέση «Βρύση Καλού» επί της Επαρχιακής οδού. Στο σημείο αυτό υπάρχει έντονη διάβρωση του πρανούς σε βαθμό που να καθιστά την οδό επικίνδυνη για την διέλευση οχημάτων.
 5. Τ.Κ. Καστανιάς, τοιχίο αντιστήριξης διαστάσεων 20,00m (μήκος)*2,50m (μέσο ύψος ανωδομής), στη θέση «Μπιθαρά Ν.».

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί:

Ι) Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» από το Δήμο Σικυωνίων (Κύριος του Έργου) ο οποίος δεν δύναται να το χρηματοδοτήσει, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης).

Ρητά αναφέρεται ότι η αρμοδιότητα συντήρησης οδών κατά την έννοια του Ν.3481/2006 παραμένει στον Δήμο Σικυωνίων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης του Έργου να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά)[1]:

 1. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων,
 2. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων,
 3. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου,
 4. Να χρηματοδοτεί τακτικά το Πρόγραμμα και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου,
 5. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή,
 6. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στο Δήμο Σικυωνίων.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης αναλαμβάνει:

 • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
 • Να καταρτίσει το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού.
 • Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
 • Να χρηματοδοτήσει και να εκτελέσει τις πληρωμές σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
 • Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

2.2. ο Δήμος Σικυωνίων ως Κύριος του Έργου, αναλαμβάνει:

 • Να συντάξει τις μελέτες (στατικές μελέτες – γεωλογικές μελέτες – μελέτες εφαρμογής – μελέτες παρακαπτήριων οδών κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου κ.λ.π) του έργου, συμπεριλαμβανομένων των τευχών δημοπράτησης πλην της διακήρυξης.
 • Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την χορήγηση αδειοδοτήσεων που τυχόν απαιτούνται για το εν λόγω έργο (π.χ. περιβαλλοντική αδειοδότηση, οικοδομική άδεια κ.λ.π.).
 • Να εξασφαλίσει τη γη που απαιτείται για την κατασκευή του έργου (συναίνεση παρόδιων ιδιοκτητών).
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει προσωπικό εφόσον απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου.
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 • Να διασφαλίσει τη λειτουργία – συντήρηση του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του .

ΆΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (270.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 526 έτους 2014, εις βάρος του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό έργου 2014ΕΠ52600017.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από τη Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στο Δήμο Σικυωνίων, στις 31-12-2020, με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί οι προαναφερόμενες μελέτες και οι σχετικές αδειοδοτήσεις εντός του τρέχοντος έτους.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Κόρινθο.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :

– τον /την ……… περιφ. σύμβ., ο οποίος/α ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή/τρια, τον/την ………… περιφ. σύμβ.,

– τον /την ……… περιφ. σύμβ., με αναπληρωτή/τρια τον/την ……………………………………. περιφ. σύμβ.,

– τον/την ………. Δημ. Σύμβ., με αναπληρωτή/τρια, τον/την ……………………………. Δημ. Σύμβ..

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, η πέραν των τριάντα ημερών παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Δήμο Σικυωνίων έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

9.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν υπάρξει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

9.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεταισε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 1. 1.Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

 1. 2.Για το Δήμο Σικυωνίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την 321/2017 (7Η35Ω1Θ-5ΘΨ) απόφαση ΔΣ, με την οποία εγκρίθηκε το αρχικό σχέδιο.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1. Εγκρίνει το τροποποιημένο Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων»,ως αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

2. Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Σικυωνίων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (άρθρο 5) το δημοτικό σύμβουλο                  Πανάγου Αθανάσιο, αναπληρούμενο από τον επίσης δημοτικό σύμβουλο Γεώργα Χρήστο.

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 32/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 06.02.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 


[1] Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες

Print Friendly, PDF & Email