32/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης/09-02-2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 32/2017

Θέμα : Παραχώρηση του Αμφιθεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, για την πραγματοποίηση χοροεσπερίδας με σκοπό την οικ. ενίσχυση για την 4/ήμερη εκδρομή των μαθητών της                     Β’ τάξης του 1ου & 2ου ΓΕΛ Κιάτου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την                         αριθ. 1599/06.02.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αν. (Πρόεδρος)
 2. Ρουμπέκας Γ. (Αντιπρόεδρος)
 3. Μαυραγάνη Κ. (Γραμματέας)
 4. Μυττάς Ιωάννης
 5.    Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 8. Αλεξόπουλος Βασίλειος              
 9. Φιακάς Παναγιώτης  
 10. Χρυσικός Παύλος          
 11. Πανάγου Αθανάσιος
 12. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
 13.    Δομετίου Βασίλειος
 14. Κελλάρη Ιωάννα  
 15. Ζάρκος Δημήτριος  
 16. Γεώργας Χρήστος    
 17. Κελλάρης Βασίλειος
 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 19. Μπακόλιας Παναγιώτης  
 20. Νανόπουλος Βασίλειος
     
       
       
       
       
   Απόντα
 1. Θελερίτης Γεώργιος
 2. Μπούρης Ευάγγελος
 3. Καρακούσης Ευάγγελος
 4. Σπανός Κωνσταντίνος
 5. Ραυτόπουλος Γεώργιος  
 6. Λαλιώτης Γεώργιος  
 7. Σκαρμούτσος Νικόλαος
     
       
Παρόντες πρόεδροι Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου)
 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
 4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
     
       
Απόντες πρόεδροι Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
 1. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
 3. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
 4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
 7. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
 8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
 9. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
     
       
       
Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
1.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)      
  Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
 1. Ρήγας Ι. (Βελίνας)
 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
 3. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
 4. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
 5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
 6. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
 7. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
 8. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
 9. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
 10. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
 12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
 13. Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
 14. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
 15. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
 16. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
 17. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
 18. Σκούπας Α. (Μποζικών)
 19. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
 20. Καλαντζής Π. (Γονούσας)
 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
     
       
       
       
       
       

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Θέμα 2ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, υπενθύμισε στο σώμα το κατεπείγον της συνεδρίασης και πρότεινε τη συζήτηση του θέματος: Παραχώρηση του Αμφιθεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, για την πραγματοποίηση χοροεσπερίδας με σκοπό την ενίσχυση της 4/ήμερης εκδρομή των μαθητών της Β’ τάξης του 1ου & 2ου ΓΕΛ Κιάτου μετά από αίτηση του συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 11ου & 2ου ΓΕΛ Κιάτου και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης και του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος την αρ. 3/2017 σχετική με το θέμα απόφαση

του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης με την οποία γνωμοδοτεί, κατά πλειοψηφία, θετικά για την εν λόγω παραχώρηση.

Με την αρ.507/2016 προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. παραχωρήθηκε ο ίδιος χώρος στους ίδιους φορείς και για τον ίδιο σκοπό ενίσχυσης της Γ’ Τάξης των δύο ΓΕΛ Κιάτου, χωρίς να δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αρ. 3/2017 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης,
 • την αρ. 507/2016 προηγούμενη απόφαση Δ.Σ.,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

2.Παραχωρεί το Αμφιθέατρο του 1ου ΓΕΛ Κιάτου, στου Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων                             του 1ου & 2ου ΓΕΛ Κιάτου, για την πραγματοποίηση χοροεσπερίδας, με σκοπό την ενίσχυση της 4/ήμερης εκδρομής των μαθητών της Β’ τάξης του 1ου & 2ου ΓΕΛ Κιάτου το Σάββατο 11/02/2017, σύμφωνα και με την αρ. 03/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης και τα όσα περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθ. 32/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10 Φεβρουαρίου 2017

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email