32η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 8.Οκτωβρίου.2021

 

32η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη  12η Οκτωβρίου 2021

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

Ø  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο
Ø  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Τρίτη 12η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.30’πμ σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.           Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση του 3ου & 4ου ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Π/Υ της «Προμήθειας Τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών του Προσώπων».
2.           Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
3.           Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ» 
4.           Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»
5.           ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
6.           Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (200/2021 ΑΟΕ) για την ανανέωση της σύμβασης και του λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων.
7.           Αποδοχή ή μη Δωρεάς Μελέτης με τίτλο «Παροχή Κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με τη στείρωση & περίθαλψη αδέσποτων ζώων» από την «ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ».
8.           Έγκριση της 185/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της αρ. πρωτ. 13026/05.10.21 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Σικυωνίων.
9.           Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης εξόφλησης.
10.        Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί εξωδικαστικού συμβιβασμού ή μη με ΜΠΕΡΕΒΕΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΥΘΥΜΙΑ.
11.        Εξωδικαστικός συμβιβασμός ή μη με ΚΟΥΤΡΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ κατόπιν γνωμοδότησης.
12.        Εξωδικαστικός συμβιβασμός ή μη με ΔΕΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ κατόπιν γνωμοδότησης.
13.          Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
14.          Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

Print Friendly, PDF & Email