319/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

29/29.10.2020

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 319/2020   Θέμα 3o: Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 29η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:30’μμ  συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου                 κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11062/29.10.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντες: 1.Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτρ. 3.Ζάρκος Δημήτριος 4.Ρουμπέκας Γεώρ.
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Λέγγας Μάρκος    

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος υπενθύμισε  ότι η παρούσα συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, για τη συμβασιοποίηση του έργου εντός προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει για το κατεπείγον της συνεδρίασης.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 27/10/2020 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 27/10/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 232/13.01.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

20PROC006152672 2020-01-13

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

 

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».

 

Σχετ:       (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 232/13.01.2020 διακήρυξη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».

(4) Η υπ’ αριθμ. 286/2019 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου

(5) Η υπ’ αριθμ. 103/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 65ΗΦΩ1Θ-8ΩΜ) περί έγκρισης πρακτικού προσωρινού

αναδόχου.

(6) Το υπ’ αριθμ. 4261/01.06.2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος «VASARTIS SA»  να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(7) Η υπ’ αριθμ. 4627/11.06.2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «VASARTIS SA», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

(8) Η υπ’ αριθμ. 170/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω87ΙΩ1Θ-5Τ2) περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

(9) Το υπ’ αριθμ. 6439/24.07.2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος «GEOGENESIS A.E.»  να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(10) Η υπ’ αριθμ. 6616/29.07.2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «GEOGENESIS A.E.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

(11) Το υπ’ αρ. 6885/04.08.2020 έγγραφο του Δ. Σικυωνίων περί παράτασης χρόνου ισχύος των προσφορών και των εγγυήσεων συμμετοχής.

(12) Η υπ’ αρ. 7226/11.08.2020 υποβολή δικαιολογητικών παράτασης ισχύος της εταιρείας «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A.E.»

(13) Η υπ’ αριθμ. 217/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΚΡΑΩ1Θ-Θ38) περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

(13) Το υπ’ αριθμ. 7426/17.08.2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A.E.»  να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(14) Η υπ’ αριθμ. 7745/24.08.2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A.E.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

Στο Κιάτο σήμερα, την 27η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A.E.», για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη της Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά), στη συνεδρίαση προσήλθαν οι Μυττά Ιωάννα, Κόλλια Γεωργία, Τσολάκος Γεώργιος, Βυτινιώτης Γεώργιος. Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

 

Ο προσωρινός ανάδοχος «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A.E.», υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας. Σημειώνεται ότι στην σύνταξη του παρόντος πρακτικού λήφθηκε υπόψη το από 30.01.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής δάνειας εμπειρίας μεταξύ της «ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «Μ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Κατά συνέπεια, στο παρόν πρακτικό η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει επίσης εάν ο φορέας με την επωνυμία «Μ.Τ. Α.Τ.Ε.», στις ικανότητες του οποίου προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού  κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

 

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή).

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 6860/04.06.2020 (01/01)

(ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

2209/04.06.2020 (01/01)

(ΣΙΑΒΕΛΗ ΑΝΝΕΤΑ)

2210/04.06.2020 (01/01)

(ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΝΑΙ 2211/04.06.2020 (01/01)

(ΣΙΑΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ)

6883/04.06.2020 (01/01)

(ΤΡΟΧΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

10342/03.07.2020 (01/01)

(ΤΣΙΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

1124/02.07.2020 (01/01)

(ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ)

22970/02.07.2020(01/01)

(ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ)

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 67974784/14.01.2020 (ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝ. ΚΑΤ. Α.Ε.)

69125168/19.08.2020 (ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝ. ΚΑΤ. Α.Ε.)

67967221/10.01.2020 (ΜΤ Α.Τ.Ε.)

69098730/10.08.2020 (ΜΤ Α.Τ.Ε.)

67813872/11.12.2019 (Κ/ΞΙΑ)

68884423/06.07.2020 (Κ/ΞΙΑ)

67905598/23.12.2019 (Κ/ΞΙΑ)

69083745/05.08.2020 (Κ/ΞΙΑ)

67814708/11.12.2019 (Κ/ΞΙΑ)

68879971/03.07.2020 (Κ/ΞΙΑ)

67969555/13.01.2020 (Κ/ΞΙΑ)

68899981/07.07.2020 (Κ/ΞΙΑ)

67988403/16.01.2020 (Κ/ΞΙΑ)

68924919/13.07.2020 (Κ/ΞΙΑ)

68897104/07.07.2020 (Κ/ΞΙΑ)

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 537357/16.10.2019 & 180028/07.04.2020

(ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝ. ΚΑΤ. Α.Ε.)

600066/13.11.2019 & 630265/21.07.2020

(ΜΤ Α.Τ.Ε.)

1217/13.09.2019 & 675/11.06.2020 (Κ/ΞΙΑ)

1391/11.09.2019 & 475/13.04.2020 (Κ/ΞΙΑ)

1015/12.09.2019 & 308/26.03.2020 (Κ/ΞΙΑ)

1517/01.22.2019 & 368/30.03.2020 (Κ/ΞΙΑ)

33/15.01.2020 (Κ/ΞΙΑ)

632/14.07.2020 (Κ/ΞΙΑ)

516/08.05.2020 (Κ/ΞΙΑ)

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 33/09.01.2020 & 616/06.07.2020

20185/27.12.2019 & 20181/27.12.2019 & 20180/27.12.2019 & 20182/27.12.2019 & 20183/27.12.2019 & 5437/04.06.2020 & 3991/03.04.2020 & 3990/03.04.2020 & 3988/03.04.2020 & 3987/03.04.2020 & 4026/08.04.2020

Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501689/27.09.2019

136560/16.03.2020

519568/07.10.2019

136552/16.03.2020

565244/29.10.2019

210102/23.04.2020

482400/17.09.2019

565338/29.10.2019

236464/05.05.2020

266700/13.05.2020

472656/16.06.2020

514575/23.06.2020

530894/26.06.2020

661704/29.07.2020

171/11.08.2020

170/11.08.2020

138/18.09.2019

137/18.09.2019

587716/07.11.2019

589643/07.11.2019

486105/18.09.2019

486101/18.09.2019

473975/13.09.2019

488645/19.09.2019

471340/12.09.2019

3121/03.01.2020

1/03.01.2020

194/11.08.2020

526517/25.06.2020

144/11.06.2020

90/16.06.2020

163765/30.03.2020

163761/30.03.2020

163764/30.03.2020

264/15.07.2020

229363/30.04.2020

155656/26.03.2020

163775/30.03.2020

156967/26.03.2020

418/24.07.2020

Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταβολή φόρων / εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 31.01.2020 & Υ.Δ. 21.08.2020 ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υ.Δ. 30.01.2020 & Υ.Δ. 19.08.2020 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 31.01.2020 & Υ.Δ. 21.08.2020 ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υ.Δ. 30.01.2020 & Υ.Δ. 20.08.2020 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 126/04.06.2020

 

Πρωτοδικείο ΑΙΓΙΟΥ
21169/09.07.2020 Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 126/04.06.2020

 

Πρωτοδικείο ΑΙΓΙΟΥ
225642/15.07.2020 Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη θέση σε εκκαθάριση με δικαστική απόφαση,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 126/04.06.2020 & 127/04.06.2020

 

Πρωτοδικείο ΑΙΓΙΟΥ
225642/15.07.2020 Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 126/04.06.2020

 

Πρωτοδικείο ΑΙΓΙΟΥ
225642/15.07.2020 Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη θέση σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1156301.1692081/20.08.2020 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
1150453.1683256/12.08.2020 ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης (ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝ. ΚΑΤ. Α.Ε.)

 

Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης (ΜΤ Α.Τ.Ε.)

Α.Α.Δ.Ε.
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 31.01.2020 & Υ.Δ. 21.08.2020 ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υ.Δ. 30.01.2020 & Υ.Δ. 19.08.2020 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 2745/5619/18.12.2019

453/Β/5619/11.06.2020

29952/3651/24.12.2019

17575/3651/04.08.2020

29952/26578/24.12.2019

29952/26341/24.12.2019

29952/59686/24.12.2019

29952/50273/24.12.2019

17575/59686/04.08.2020

17575/26578/04.08.2020

17575/26341/04.08.2020

17575/50273/04.08.2020

Τ.Ε.Ε.
122/19.12.2019

41/27.05.2020

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
Β1196Α/06.08.2020 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πιστοποιητικό ονομαστικοποίησης μετοχών [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 1156301.1692081/20.08.2020 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
1150453.1683256/12.08.2020 ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων (μετοχολόγιο) [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (31.01.2020 & 21.08.2020) ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A.E.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

(30.01.2020 & 19.08.2020)

ΜΤ Α.Τ.Ε.
Περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης [περ. δ της παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 31.01.2020 & Υ.Δ. 21.08.2020 ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υ.Δ. 30.01.2020 & Υ.Δ. 19.08.2020 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης ]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/11781/23.10.2018 (ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.)

 

Δ24/15417/23.12.2019 & Δ24/834/18.05.2020 (ΜΤ Α.Τ.Ε.)

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/11781/23.10.2018 (ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.)

 

Δ24/15417/23.12.2019 & Δ24/834/18.05.2020 (ΜΤ Α.Τ.Ε.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δήλωση περί του κύκλου εργασιών [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 21.08.2020 και συνυποβαλλόμενος πίνακας ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/13456/06.11.2019 (ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.)

 

Δ24/4520/05.06.2020 (ΜΤ Α.Τ.Ε.)

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρθρο 23.6 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.6 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/11781/23.10.2018 (ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.)

 

Δ24/15417/23.12.2019 & Δ24/834/18.05.2020 (ΜΤ Α.Τ.Ε.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Κατάλογος εκτελεσθέντων έργων [παρ. γ άρθρο 22.Δ Διακήρυξης] ΝΑΙ Κατάλογος της 14.02.2020 ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κατάλογος της 14.02.2020 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης [παρ. γ άρθρο 22.Δ Διακήρυξης] ΝΑΙ 22/06/2017, 22/06/2017 ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ – Γ.Γ.Δ.Ε. – Δ/ΝΣΗ Δ15
Γ23/595/20.03.2017 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
239499/22624/1874/22.06.2017, ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/594367/62669/4983/1758/24.12.2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΔΑΒΜΜ
30/07/2019 ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΙΓΙΟΥ
07/03/2019, 01/03/2018 Ι.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
08/01/2019 ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΞΤΕΕ
6398/20.05.2019 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ
8998/16.05.2019, 4141/03.03.2017, 3828/20.02.2018 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
19932/01.06.2020 Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
05/03/2018 ΟΙΚ. ΔΡΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
17/09/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.
7015/1358/25.01.2018 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
ΦΕΚ Σύστασης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1156301.1692081/20.08.2020 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
1150453.1683256/12.08.2020 ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

 

 

Αντίγραφο καταστατικού & τροποποιήσεις [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1156301.1692081/20.08.2020 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
1150453.1683256/12.08.2020 ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1156301.1692081/20.08.2020 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
1150453.1683256/12.08.2020 ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 27.01.2020 Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A.E.»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.01.2020 Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΤ Α.Τ.Ε.»
Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 27.01.2020 Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A.E.»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.01.2020 Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΤ Α.Τ.Ε.»

 

Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της Διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος είχε τη δυνατότητα να υποβάλλει, εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α), του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, προκειμένου να συμπληρώσει/ προσκομίσει τα δικαιολογητικά.

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεδομένου ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν υπέβαλλε αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και αποστέλλει αυτό στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων για την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A.E.»  , με μέση έκπτωση 36,93 %.

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Μυττά Ιωάννα

ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχ/κών

 

Κόλλια Γεωργία Τσολάκος Γεώργιος
ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Πελοποννήσου

 

Βυτινιώτης Γεώργιος

Εκπρόσωπος ΤΕΕ Πελοποννήσου

   

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • Την με αριθμ. πρωτ.: oικ. 1703/465/Α3/18.03.2019 (ΩΥΡΚ465ΧΙ8-ΘΦΔ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και δη της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ. περί Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης (Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός)» με κωδικό ΟΠΣ 5001387, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων.
 • Την υπ’ αριθμ 91/2019 (Ω797Ω1Θ-ΖΩΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της ανωτέρω απόφασης ένταξης.
 • την υπ’ αριθμ. 191/2019 (6ΘΡΕΩ1Θ-91Λ) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2019
 • την υπ’ αριθμ. 270/2017 (6ΓΧΞΩ1Θ-ΖΦΛ) απόφαση ΔΣ περί έγκρισης της ανωτέρω απόφασης και νομιμοποιηθείσα με την αριθμ. πρωτ. 260231/09.12.2019 (Ω4Κ7ΟΡ1Φ-1Ω2) απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 • Την υπ’ αριθμ. 1/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό των (1.935.483,87 + 464.516,13 ΦΠΑ 24%) 400.000,00€ (CPV:45212300-9) με την οποία εισηγείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου,
 • Το από Δ.Υ./17-12-2019 αίτημα αναγκαιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας με ΑΔΑΜ:19REQ006043012 2019-12-17,
 • Την από 7240/B3/1807/03.12.2019 σύμφωνη γνώμη του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την Προέκριση σχεδίου διακήρυξης & τευχών δημοπράτησης του Υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΣΜΟΣ)» Α/Α 1 της ομότιτλης πράξης με κωδικό MIS
 • Την 511/15447/18.12.2019 (6EΔΓΩ1Θ-ΒΔ8)(19REQ006062233 2019-12-18) ΑΑΥ.
Πολυετής υποχρέωση Έτος 2019 ΚΑ 64.7341.016 2.103.337,44
  Έτος 2020 ΚΑ 64.7341.016 296.662,56
 • την 286/2019 (ΩΠ92Ω1Θ-9ΡΝ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,
 • την 232/13.01.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC006152672 2020-01-13,
 • την 233/13.01.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC006152684 2020-01-13,
 • την 234/13.01.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: ΩΡ4ΑΩ1Θ-ΨΛΟ,
 • τo 1ο/06.02.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • την 103/2020 (65ΗΦΩ1Θ-8ΩΜ) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό, και κηρύχτηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «VASARTIS S.A.» με μέση έκπτωση 50,31%.
 • το 2ο/26.06.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 • την 170/2020 (Ω87ΙΩ1Θ-5Τ2) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό, απορρίφθηκε η προσφορά της «VASARTIS S.A.» και κηρύχτηκε ΝΕΟΣ προσωρινός ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «GEOGENESIS A.E με μέση έκπτωση 45,35%.
 • την Γ.Α.Κ. Α.Ε.Π.Π. 966/24-7-2020 προσφυγή της «VASARTIS S.A.»,
 • την 1124/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (5ο κλιμάκιο), η οποία ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που αποφασίζει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής .
 • την 260/2020 (67Ξ1Ω1Θ-6ΝΒ) απόφαση ΟΕ, μερική ανάκληση της 170/2020 απόφασης ΟΕ σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
 • το 3ο/05.08.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 • την 217/2020 (ΨΚΡΑΩ1Θ-Θ38) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό, απορρίφθηκε η προσφορά της «GEOGENESIS A.E.» και κηρύχτηκε ΝΕΟΣ προσωρινός ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση έκπτωση 36,93%.
 • την Γ.Α.Κ. Α.Ε.Π.Π. 1168/24-08-2020 προσφυγή «GEOGENESIS A.E.»
 • την 1321/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (5ο κλιμάκιο) η οποία ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που αποφασίζει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής .
 • την 302/2020 (ΩΔ59Ω1Θ-ΚΕΨ) απόφαση ΟΕ μερική ανάκληση της 217/2020 απόφασης ΟΕ σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
 • το 4ο/27.10.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, για τη συμβασιοποίηση του έργου εντός προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Β. Εγκρίνει το 4ο/27.10.2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΣΜΟΣ)»  (CPV:45212300-9) της αρ. 1/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ (1.935.483,87 + 464.516,13 ΦΠΑ 24%) 2.400.000,00€.

 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρου έργου στο μειοδότη οικονομικό φορέα που ακολουθεί με μέση έκπτωση 36,93% επί του συνολικού π/υ του έργου, που διαμορφώνεται στο ποσό των 1.513.581,68€ (1.220.630,39+292.951,29 ΦΠΑ 24%).

«ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με δ.τ.

«ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»

έδρα: ΧΙΛΙΑΡΧΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 4

25100-ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΦΜ: 999893049
ΔΟΥ : ΑΙΓΙΟΥ
info@antaios.gr
2691 0 61859

 

Δ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Ε. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 319/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                               Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29.10.2020

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Σωτ. Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email