319/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 17ης/25.07.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 319/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 174/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016”.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 11038/21-07-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Κελλάρη Ιωάννα Αποχώρησε   στο τέλος του 5ου θέμ.
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Φιακάς Παναγιώτης Αποχώρησε   στο τέλος του 10ου θέμ.  
3 Μαυραγάνη Κυριακή           15 Καρακούσης Ευάγγελος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
4. Θελερίτης Γεώργιος   16 Δομετίου Βασίλειος Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ.
5 Αλεξόπουλος Βασίλειος             17 Σπανός Κωνσταντίνος                 Αποχώρησε   στο τέλος του 9ου θέμ.
6 Κουτρέτσης Σπυρίδων                     Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ. 18 Γεώργας Χρήστος  
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Λαλιώτης Γεώργιος    
8 Μυττάς Ιωάννης       20 Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε   στο τέλος του 1ου θέματος
9 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
10 Ζάρκος Δημήτριος         22 Μπακόλιας Παναγιώτης  
11 Πανάγου Αθανάσιος   Αποχώρησε   στο τέλος του 17ου θέμ. 23 Νανόπουλος Βασίλειος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
12 Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Χρυσικός Παύλος     2 Σκαρμούτσος Νικόλαος   3 Μπούρης Ευάγγελος   4 Κελλάρης Βασίλειος
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 33ο

Στο 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της αριθ. 174/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016”, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέμα τι   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προκύπτει η τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την από 21/07/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αριθ. 174/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω8ΞΙΩ1Θ-ΚΒΨ),
  • την από 21/07/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι, ως έχει την αριθ. 174/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016” και τροποποιεί τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016, του Δήμου Σικυωνίων, επειδή τα μισθώματα είναι υποχρεωτική δαπάνη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4270/2014, για την πληρωμή των μισθωμάτων των Σχολικών Κτιρίων έτους 2016, ως εξής:

1) Από Κ.Α. 02.00.6312.001 με τίτλο «Φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών», ποσού 12.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, μεταφέρει     πίστωση 4.854,30€, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 7.145,70 €

Μεταφέρει

6.293,84 €

μέσω αποθεματικού

1.1) Στον Κ.Α. 02.15.6232.001 με τίτλο «Μισθώματα Σχολικών Κτιρίων (Άρθρο 94 παρ. 4 περ. 16 Ν. 3852/2010)», πίστωση 6.293,84 € ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του των 4.642,92 € και διαμορφώνοντας αυτή   συνολικά στο ποσό των 10.936,76 €.
2) Από Κ.Α. 02.90.9111 με   τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 10.785.20 – 12.500,00 – 4.000,00 – 34.480,00= 26.431,60 + 4.854,30) 31.285,90 € , μεταφέρει πίστωση 6.293,84 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 24.992,06€ (26.431,60+4.854,30=31.285,90 – 6.293,84)
Η κάλυψη της παραπάνω δαπάνης γίνεται από ιδίους πόρους, και μετά την κατανομή των μισθωμάτων από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα τροποποιείται ανάλογα ο προϋπολογισμός, έτσι ώστε το παραπάνω ποσό των 6.293,84€ να διατεθεί για άλλες δαπάνες του Δήμου μας.

               

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 319/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26 Ιουλίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email