318/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 17ης/25.07.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 318/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 171/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για ένταξη έργων ΘΗΣΕΑΣ».
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 11038/21-07-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Κελλάρη Ιωάννα Αποχώρησε   στο τέλος του 5ου θέμ.
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Φιακάς Παναγιώτης Αποχώρησε   στο τέλος του 10ου θέμ.  
3 Μαυραγάνη Κυριακή         15 Καρακούσης Ευάγγελος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
4. Θελερίτης Γεώργιος   16 Δομετίου Βασίλειος Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ.
5 Αλεξόπουλος Βασίλειος             17 Σπανός Κωνσταντίνος                 Αποχώρησε   στο τέλος του 9ου θέμ.
6 Κουτρέτσης Σπυρίδων                     Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ. 18 Γεώργας Χρήστος  
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Λαλιώτης Γεώργιος    
8 Μυττάς Ιωάννης       20 Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε   στο τέλος του 1ου θέματος
9 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
10 Ζάρκος Δημήτριος         22 Μπακόλιας Παναγιώτης  
11 Πανάγου Αθανάσιος   Αποχώρησε   στο τέλος του 17ου θέμ. 23 Νανόπουλος Βασίλειος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
12 Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Χρυσικός Παύλος     2 Σκαρμούτσος Νικόλαος   3 Μπούρης Ευάγγελος   4 Κελλάρης Βασίλειος
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 32ο

Στο 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της αριθ. 171/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για ένταξη έργων ΘΗΣΕΑΣ», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέμα τι   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προκύπτει η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος & του Προυπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την ένταξη έργων ΘΗΣΕΑΣ σύμφωνα με την από 14/07/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αριθ. 171/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 78ΨΠΩ1Θ-35Ξ),
  • την από 14/07/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι, ως έχει την αριθ. 171/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για ένταξη έργων ΘΗΣΕΑΣ» και τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα & Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016, του Δήμου Σικυωνίων, ως εξής:

  Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.001 με τίτλο «Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΔΡΑΣ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ”» εγγράφουμε πίστωση 15.805,98€ δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μεταφέρει

15.805,98 €

μέσω Αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.30.7322.024 με τίτλο «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Έδρας & Τ.Δ. (Ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός πεζόδρομου Κλεισθένους από την οδό Μαυρούλια έως την οδό Σικυώνος) ΘΗΣΕΑΣ -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση 15.805,98€ δημιουργώντας νέα πίστωση .
  Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.035 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκτέλεση του έργου “Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων των Δ.Δ. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» εγγράφουμε πίστωση 17.672,22 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μεταφέρει

17.672,22 €

μέσω Αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.15.7322.001 με τίτλο «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων των Δ.Δ.   Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση 17.672,22€ δημιουργώντας νέα πίστωση .
  Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.037 με τίτλο «Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για Master Plan – διερεύνηση πραγματοποίησης αναπτυξιακών επενδύσεων και βασικών υποδομών   ισόρροπης ανάπτυξης Δήμου ΦΕΝΕΟΥ» εγγράφουμε πίστωση 88.620,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μεταφέρει

88.620,00 €

μέσω Αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.30.7413.001 με τίτλο «Master Plan Για την διερεύνηση πραγματοποίησης   αναπτυξιακών επενδύσεων και βασικών υποδομών ισόρροπης ανάπτυξης Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ)-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση 88.620,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .
  Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.040 με τίτλο «Επιχορήγηση από   πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκπόνηση Μελέτης δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός καθαρισμός) στο ΤΔ Ματίου Α) Μελέτη Υδραυλικών Εργων Β) Μελέτη Μηχανολογική-Ηλεκτρολογική Γ) Μελέτη Περιβαλλοντική» εγγράφουμε πίστωση 10.636,61€ δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μεταφέρει

10.636,61€

μέσω Αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.25.7412.004 με τίτλο «Μελέτη δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και   Εγκατάστασης Επεξεργασίας   Λυμάτων (Βιολογικός καθαρισμός) στο ΤΔ Ματίου Α) Μελέτη Υδραυλικών Εργων Β) Μελέτη Μηχανολογική-ΗλεκτρολογικήΓ) Μελέτη Περιβαλλοντική Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) –ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση 10.636,61€ δημιουργώντας νέα πίστωση .
  Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.043 με τίτλο «Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκπόνηση της Μελέτης Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» εγγράφουμε πίστωση 13.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μεταφέρει

13.000,00 €

μέσω Αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.30.7412.007 με τίτλο «Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ   (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση 13.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .
  Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.044 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκπόνηση Μελέτης Οδοποιίας   από ΤΔ Πανοράματος ως Διάσελο Κυνηγού»   εγγράφουμε πίστωση 13.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μεταφέρει

13.000,00 €

μέσω Αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.30.7412.008 με τίτλο «Μελέτη Οδοποίας   από ΤΔ Πανοράματος ως Διάσελο Κυνηγού (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση 13.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .
 

Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.045 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκπόνηση Μελέτης Οδοποιίας από ΤΔ Φενεού ως Διασταύρωση Αγίου Νικολάου Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» εγγράφουμε πίστωση 13.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μεταφέρει

13.000,00 €

μέσω Αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.30.7412.009 με τίτλο «Μελέτη Οδοποιίας   από ΤΔ Φενεού ως Διασταύρωση Αγίου Νικολάου Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση 13.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .
  Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.047 με τίτλο «Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκπόνησηση της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ»   εγγράφουμε πίστωση 6.867,23 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μεταφέρει

6.867,23 €

μέσω Αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.15.7413.004 με τίτλο «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (Από ΣΑΤΑ 2010=27.099,99€) {Λόγω μη κατανομής της ΣΑΤΑ 2010 η εν λόγω χρηματοδότηση έχει ως εξής: (Από ΣΑΤΑ 2010=7.917,34€) + (Από ΣΑΤΑ 2009 Σικυωνίων = 17.542,22€)+ (Από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. Στυμφαλίας =1.640,43 €) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ» πίστωση 6.867,23€ ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση των 27.099,99€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 33.967,22€

προερχόμενη από ΘΗΣΕΑΣ με 6.867,23€ + ΣΑΤΑ 2010 με 27.099,99€) {Λόγω μη κατανομής της ΣΑΤΑ 2010 η εν λόγω χρηματοδότηση έχει ως εξής: (Από ΣΑΤΑ 2010 με 7.917,34€) + (Από ΣΑΤΑ 2009 Σικυωνίων με 17.542,22€) +(Από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. Στυμφαλίας με 1.640,43€)}.

  Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.053 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για Αναπλάσεις-διαμορφώσεις δημοσίων χώρων οικισμών Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» εγγράφουμε πίστωση 8.110,64 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μεταφέρει

8.110,64 €

μέσω Αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.30.7326.100 με τίτλο «Αναπλάσεις-διαμορφώσεις δημοσίων χώρων οικισμών Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ   (ΘΗΣΕΑΣ 2010) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση 8.110,64€ δημιουργώντας νέα πίστωση .
  Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.055 με τίτλο «Επιχορήγηση από Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού   ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-Αλέας» εγγράφουμε πίστωση 65.177,82 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μεταφέρει

65.177,82 €

μέσω Αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.70.7412.100 με τίτλο «Επιχορήγηση από Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-Αλέας» πίστωση 65.177,82€ ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση των 5.155,79 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 70.333,61€.-

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 318/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26 Ιουλίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email