317/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 28ης/31.08.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 317/2018

Περίληψη : Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων (Γ’ Κατανομή)

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 31η Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ.8920/27-8-2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μυττάς Ιωάννης       3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Πανάγου Αθανάσιος
5 .Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Λαλιώτης Γεώργιος  
13 Θελερίτης Γεώργιος 14. Κελλάρης Βασίλειος 15. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1 Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5 . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Κελλάρη Ιωάννα  
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10 . Μπακόλιας Παναγιώτης 11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Γεώργας Χρήστος
       
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
       
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11 Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Πανάγου   Αθαν. (μετά τη συζήτηση του 13ου θέματος)

Νανόπουλος Βασ.   (μετά τη συζήτηση του 18ου θέματος)

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Α’

(Προ Ημερήσιας Διάταξης)

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσι ος Λεονάρδου, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το Α’ θέμα προ ημερησίας διάταξης με τίτλο: «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων (Γ’ Κατανομή) και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

     Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

       Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την αριθ. 10/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   5 / 27- 8 – 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   10 / 2018

Περίληψη:«3ην Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και

                     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού 67.020,00 »

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27ην Αυγούστου έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 17/23-8-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασιλική         Μπουζιάνη – Τσαντίλα   (Πρόεδρος)     1.- Γεώργιος          Κουκουμέλης         Μέλος                                       2.- Δήμητρα         Βυτινιώτη                         Μέλος           2.- Αναστασία         Καλλιώρα               Μέλος                

3.- Κων/νος           Κελλάρης                        «                   3.- Ιωάννης           Σωτηρόπουλος       Μέλος                                                                                        

4.- Βασίλειος         Μπόκιας                           «                   4.- Παλαιολόγος   Δούρος                   Μέλος                                                        

5.- Παναγιώτης     Κατσούλας                         «

   Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.  

    

Θέμα     1ο (εκτός   Ημερήσιας διάταξης)

Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα   Βασιλική εξέθεσε ότι έχουμε ένα (1) θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης και πρέπει με απόφασή μας να αποφασίσουμε σχετικά.

Στη συνέχεια τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αποφάσισαν ομόφωνα την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

   Στη συνέχεια η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντίλα Βασιλική εισηγούμενη το 1ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού 67.020,00 €   (Γ΄ Κατανομή)   έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

         Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 43897/24-08-2018 με ΑΔΑ: 78ΙΡ465ΧΘ7-2Δ7 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής ,Δ/νση Οικον. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ. Α., κατανεμήθηκε το ποσό των 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 σε όλους τους Δήμους της χώρας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Γ΄ Κατανομή).

       Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανέφερε πως για τον Δήμο μας, κατανεμήθηκε το ποσό των   εξήντα επτά χιλιάδων είκοσι ευρώ (67.020,00) και πρέπει με απόφασή μας να κάνουμε τη σχετική κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

   Ακολούθως η Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-1011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

2.- Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2018 ως (Γ΄ Κατανομή)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

Α.-   Κατανέμει το ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων είκοσι ευρώ (67.020,00) το οποίο προέρχεται από έσοδο ΚΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έτους 2018,   (3η Κατανομή) στις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ως κατωτέρω:

           Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/ βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 33.510,00
     
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/ βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 33.510,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 67.020,00

               Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

                         Η   Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

         Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική                                                                   1.- Π. Κατσούλας

                                                                                                                                 2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 3.- Κ. Κελλάρης

                                                                                                                                  4.- Δ. Βυτινιώτη  

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27-8-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Β. Την από 31-8-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

         Με τις διατάξεις του άρθρου 203 κ.ε. του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι» και οι οποίες έχουν εφαρμογή από 19.07.2018 (άρθρα 210 παρ. 2 και 283), το Υπουργείο Εσωτερικών προσάρμοσε την νομοθεσία των Δήμων που αντίκειται στις διατάξεις του Ν. 4270/2014 και του Π.Δ. 80/2016, αντικαθιστώντας την περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, καταργώντας παράλληλα την περιπτ. ε΄της παρ. 1 του άρθρου 86 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006), επιφέροντας σημαντικές δημοσιονομικές προσαρμογές, ορίζοντας πλέον ότι «Ο Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης».

         Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής του Δημάρχου δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.

         Τέτοιες εξειδικευμένες πιστώσεις που χρήσουν κατανομής με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχουν σε πολλούς Κ.Α.Ε. του Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου μας, και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Παράλληλα καταργούνται και οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 158 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και των άρθρων 11 – 16 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.

         Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140 (δαπάνες μετακίνησης), της παραγράφου 3 του άρθρου 158 (πιστώσεις που διατίθενται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου) και του άρθρου 202 (επιχορηγήσεις και βοηθήματα) του Ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 (έξοδα κίνησης), του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 (επιχορήγηση πολιτιστικών φορέων) του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

         Στην συγκριμένη περίπτωση στον Κ.Α.Ε 02.00.6711 έχει εγγραφεί συνολική εξειδικευμένη πίστωση για απόδοση στις σχολικές επιτροπές προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους ποσό 242.680,00€ .

Μέχρι σήμερα έχει διατεθεί ποσό 134.040,00€ και παραμένει αδιάθετο ποσό 108.640,00€ .

         Με την αριθ. 43897/24-08-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των 67.020,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Γ΄ Κατανομή).

         Επειδή όμως η ανωτέρω πίστωση δεν θα διατεθεί σε έναν μόνο δικαιούχο, απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση αυτής με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα αποφασισθεί η κατανομή της στις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, ήτοι Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών ύστερα από απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, με καθορισμό του συγκεκριμένου ποσού που θα διατεθεί σε κάθε μία από τις σχολικές επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα ορίζει ονομαστικά τις σχολικές επιτροπές (το οποίο νοείται συνολικά δεν θα υπερβαίνει την κατανομή που γίνεται με απόφαση Υπουργού Εσωτερικών), ώστε στη συνέχεια ο Δήμαρχος με την Α.Α.Υ. να εγκρίνει την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης και να διαθέσει την σχετική εξειδικευμένη πίστωση. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται πριν την ΑΑΥ του Δημάρχου, και μνημονεύεται στο σκεπτικό αυτής («έχοντας υπόψη»).

         Προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές αναλήψεις υποχρέωσης από τον Δήμαρχο απαιτείται αρχικά από το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να ορίζει το ποσό που αναλογεί σε κάθε σχολική επιτροπή.

                                                         Κιάτο   31 Αυγούστου   2018

                                           Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος                                                 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος            

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                                                     της Δ/νσης Οικονομικών

       και Προμηθειών                                                            Θεόδωρος Ασημακόπουλος

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

                                    

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά,

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την αριθ. 10/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
  • την από 31-8-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου , και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

1. Αποδέχεται, το έκτακτο & κατεπείγον του ανώτερου θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Εγκρίνειτην Γ’ Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών των Σχολικών Μονάδων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, έτους 2018, συνολικού ποσού 67.020,00 όπως ανά Σχολική Επιτροπή αναφέρεται παρακάτω :

           Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/ βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 33.510,00
     
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/ βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 33.510,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 67.020,00

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 317/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31.08.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email