317/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 29ης/25.08.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 317/2017

Περίληψη : Αποδοχή ποσού 186.700,00 € από έσοδα του «Τέλους Διαφήμισης Κατηγορίας Δ’» και ποσού 186.700,00€ από τα χρηματικά διαθέσιμα του λογαριασμού «Φόρος Ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων» μετά την με αριθ. πρωτ. 26847/07-08-2017 (ΑΔΑ:6002465ΧΘ7-2ΗΛ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Παρασκευή , 25 Αυγούστου 2017 και ώρα 17:30 μ.μ. συνήλθε υπό την Προεδρία του   κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 13937/25-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Καρακούσης Ευάγγελος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20 . Γεώργας Χρήστος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Κελλάρης Βασίλειος  
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Νανόπουλος Βασίλειος .  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 14. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

ενημερώνοντας το Συμβούλιο για το κατεπείγων της Συνεδρίασης λόγω καταληκτικών ημερομηνιών,

προτείνοντας τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αποδοχή ποσού 186.700,00 € από έσοδα του «Τέλους Διαφήμισης Κατηγορίας Δ’» και ποσού 186.700,00€ από τα χρηματικά διαθέσιμα του λογαριασμού «Φόρος Ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων» μετά την με αριθ. πρωτ. 26847/07-08-2017 (ΑΔΑ:6002465ΧΘ7-2ΗΛ) ,

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

   Το Συμβούλιο ομόφωνααποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

    

   Ακολούθως ο Πρόεδροςέθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την εν θέματι απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία, κατανέμεται   στο Δήμο Σικυωνίων το πόσο των 186,700,00 € από το χρηματικό διαθέσιμο του λογαριασμού Τελών Διαφήμισης Κατηγορίας Δ’ και το ποσό των 186.700,00 από το χρηματικό διαθέσιμο του   λογαριασμού Φόρου Ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων, Συνολικό Αποδοτέο στο Δήμο Σικυωνίων το ποσό των 373.400,00€ .

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την με αριθ. πρωτ. 26847/07-08-2017 (ΑΔΑ:6002465ΧΘ7-2ΗΛ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

             πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

  1. 1.Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και το ανωτέρω θέμα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της   § 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
  1. 2.Α π ο δ έ χ ε τ α ι, την κατανομή Συνολικού Αποδοτέου ποσού 373.400,00 €, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 26847/07-08-2017 (ΑΔΑ:6002465ΧΘ7-2ΗΛ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και συγκεκριμένα :
  • το ποσό των από το χρηματικό διαθέσιμο του λογαριασμού:«Τελών Διαφήμισης κατηγορίας Δ’ »,   – και
  • το ποσό των από το χρηματικό διαθέσιμο του λογαριασμού «Φόρος Ζύθου υπέρ  

             Δήμων και Κοινοτήτων» .

Τα ανωτέρω ποσά θα διατεθούν στο Δήμο Σικυωνίων για την κάλυψη είτε λειτουργικών του δαπανών είτε για επενδυτικές του δραστηριότητες και έργα και θα αποδοθούν με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων .

  1. 3.Η παρούσα κοινοποιείται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για δικές τους ενέργειες .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 317/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 25 Αυγούστου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email