317/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                            ορθή επανάληψη                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 17ης/25.07.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 317/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 168/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Αποδοχή ποσού για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Α΄ Τριμήνου του έτους 2016   και Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους “.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 11038/21-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Κελλάρη Ιωάννα Αποχώρησε  στο τέλος του 5ου θέμ.
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Φιακάς Παναγιώτης Αποχώρησε   στο τέλος του 10ου θέμ.  
3 Μαυραγάνη Κυριακή         15 Καρακούσης Ευάγγελος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
4. Θελερίτης Γεώργιος   16 Δομετίου Βασίλειος Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ.
5 Αλεξόπουλος Βασίλειος             17 Σπανός Κωνσταντίνος                 Αποχώρησε   στο τέλος του 9ου θέμ.
6 Κουτρέτσης Σπυρίδων                     Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ. 18 Γεώργας Χρήστος  
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Λαλιώτης Γεώργιος    
8 Μυττάς Ιωάννης       20 Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε   στο τέλος του 1ου θέματος
9 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
10 Ζάρκος Δημήτριος         22 Μπακόλιας Παναγιώτης  
11 Πανάγου Αθανάσιος   Αποχώρησε   στο τέλος του 17ου θέμ. 23 Νανόπουλος Βασίλειος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
12 Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Χρυσικός Παύλος     2 Σκαρμούτσος Νικόλαος   3 Μπούρης Ευάγγελος   4 Κελλάρης Βασίλειος
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 31ο

Στο 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση της αριθ. 168/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:Αποδοχή ποσού για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Α΄ Τριμήνου του έτους 2016 και Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέμα τι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προτείνει την τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου και την αποδοχή ποσού για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Α΄ Τριμήνου του έτους 2016, σύμφωνα με την από 14/07/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 168/2016 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 7Ι3ΓΩ1Θ-Ω6Ν)
  • την από 14/07/2016 (σε ορθή επανάληψη) εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, ως έχει την αριθ. 168/2016(σε ορθή επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή ποσού για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Α΄ Τριμήνου του έτους 2016 και Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» .

2. Α π ο δ έ χ ε τ α ι το ποσό των 1.446,30 € από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 20218/29.06.2016 (ΑΔΑ: ΩΨΕΝ465ΦΘΕ-Ψ3Β) απόφασή του, για την κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Α΄ Τριμήνου του έτους 2016,και εγγράφει ως έσοδο στον Κ.Α. 06.00.0619.005 με τίτλο «Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)»

3. Μ ε τ α φ έ ρ ε ι δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. 02.10.6232.003   με   τίτλο «Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», πίστωση ποσού 1.446,30€ ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.785,20 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) με την αρίθμ. 182/2016 (σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 73Β2Ω1Θ-ΟΓΞ) η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2020/50979/14-06-2016 (ΑΔΑ: 6Ω5ΝΟΡ1Φ-ΝΛ1) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.231,50 €.

4. Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί  τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως κάτωθι:

1) Από Κ.Α. 02.10.6232.003   με     τίτλο «Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», ποσού 7.231,50€ , μεταφέρει πίστωση     1.446,30 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα, διαμορφώνοντας την στο ποσό των 5.785,20 €.

Μεταφέρει

1.446,30 €

μέσω Αποθεματικού

1.1) Στον Κ.Α. 02.00.6111.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων», πίστωση ποσού 1.446,30 € ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση των   13.563,10 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 15.009,40 €.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 317/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26 Ιουλίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email