316/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/26.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 316/2021   9ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εκτέλεσης π/υ

Γ’ τριμήνου 2021 του ΝΠΔΔ  «Η ΜΗΚΩΝΗ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14326/22.10.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: -Σταματόπουλος Σπυριδων -Τσολάκος Γεώργιος -Σώκος Δημήτριος -Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: -Σωτηρόπουλος Ιωάννης -Λέγγας Μάρκος 1.                 -Ζάρκος Δημήτριος  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών , τα εξής:

1] την εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του π/υ του ΝΠΔΔ  «η Μηκώνη».

2] την 130/08.10.2021 (Ω83ΩΟΚΣ8-62Λ) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «η Μηκώνη» με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω έκθεση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • τα ανωτέρω συνημμένα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ελέγχει & Εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις εκτέλεσης π/υ Γ’ τριμήνου 2021                                            του ΝΠΔΔ «η Μηκώνη» όπως προελέγχτηκαν και παρουσιάζονται στην 30/08.10.2021 (ΨΔΤΚΟΚΣ8-ΝΛ5)  απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ και την εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου 2021, ως έχουν συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 316/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email