316/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 44ο/12-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 316/2018

 

Περίληψη: Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες των Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» σύμφωνα με την περίπτωση δ1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:30’ μ.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11313/12-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας την Επιτροπή ότι η προαναφερθείσα γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών και άμεσης διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τις δασικές πυρκαγιές 23ης Ιουλίου 2018 στις ανωτέρω Τ.Κ. της Δ.Ε. Σικυωνίων και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.

            Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες των Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» σύμφωνα με την περίπτωση δ1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87)», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εξέθεσε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω ήτοι:

Κατά την 23η Ιουλίου 2018, εκδηλώθηκαν στο Δήμο μας -σημαντικής έκτασης και δυναμικής- δασικές πυρκαγιές, που είχαν ως αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές και καταστροφές οι Τοπικές Κοινότητες Μικρού Βάλτου, Λαλιωτίου και Μεγάλου Βάλτου της Δ.Ε. Σικυωνίων, του Δήμου μας.

Κατόπιν σχετικού εγγράφου του Δήμου μας με Α.Π. 7814/26.07.2018 προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 216770/1191/14.08.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι ανωτέρω Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας έχοντας η απόφαση αυτή ισχύ τριών (3) μηνών ήτοι 23.07.2018 έως και 23.10.2018.

Εν συνεχεία και κατόπιν της σύνταξης του Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕ) για φυσικές καταστροφές, υποβληθεί αίτημα του Δήμου μας προς το ΥΠ.ΕΣ. για έκτακτη χρηματοδότηση συνολικού ποσού 1.874.200,00 € προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες, που προέκυψαν λόγω πυρκαγιών της 23ης Ιουλίου 2018.

Το ΥΠ.ΕΣ. με την υπ’ αριθμ. 50289/19.09.2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ τη 20η.09.2018 και ΑΔΑ:Ω46Μ465ΧΘ7-ΗΙ3), ενέκρινε τελικώς την χρηματοδότηση του Δήμου μας με το ποσό των 200.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας».

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως:

 • των διατάξεων του άρθρου 72 δ1 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4555/2018:: «[…]δ1) αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, […].
 • των διατάξεων του άρθρου 32 της 2 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».
 • των διατάξεων του άρθρο 54 7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61».
 • των διατάξεων του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) περί του διατάκτη Ο.Τ.Α. α’ βαθμού,
 • των διατάξεων του άρθρου 206 § 1 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας.
 • Την εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν και να διαχειρισθούν άμεσα οι συνέπειες που προέκυψαν στις ως άνω αναφερόμενες Τ.Κ. του Δήμου μας από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 για να αποκατασταθεί η ομαλότητα, σε όσο το δυνατό σύντομο χρονικό διάστημα, με την εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται στην περίπτωση δ1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Λαμβάνοντας υπόψη:

          την υπ’ αριθμ. 300/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9ΠΘ8Ω1Θ-ΤΧ6) σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Σικυωνίων», από πιστώσεις ΣΑΕ 055.

          την υπ’ αριθμ. 377/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΝ4ΝΩ1Θ-8ΝΓ) σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περί έγκρισης της αριθ. 300/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

          την υπ’ αριθμ. 30/2018 μελέτη που εκπονήθηκε από τη Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας συνολικού προϋπολογισμού € 74.400,00 (με ΦΠΑ 24%).

          το από ΔΥ/10.10.2018 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας με ΑΔΑΜ:18REQ0038161172018-10-10.

          την υπ’ αριθμ. 323/12.10.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου μας, αποφασίστηκε η έγκριση των ανωτέρω δαπανών και η διάθεση των ανωτέρω εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων με ΑΔΑ:6Φ4ΒΩ1Θ-ΩΗ3 & ΑΔΑΜ:18REQ003830722 2018-10-12.

          την αρ. πρωτ. 11309/12-10-2018 πρόσκληση υποβολής προσφορά του Δήμου μας, η οποία επισυνάπτεται και στην οποία περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία διαπραγμάτευσης (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση).

          την αρ. πρωτ. 11311/12-10-2018 προσφορά της εταιρείας ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΟΕ, η αμοιβή της οποίας -κατά την προσφορά της- ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

          το γεγονός πως στον Κ.Α. 02.64.6662.002 του προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχει αδιάθετη πίστωση ποσού #74.400,00# € με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες των Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005.

Τονίζεται ότι, οι προς προμήθεια ποσότητες είναι η κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες για την αντιμετώπιση των επειγουσών και έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 στις Τοπικές Κοινότητες Μικρού Βάλτου, Λαλιωτίου και Μεγάλου Βάλτου της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων, λαμβάνοντας υπόψη και τη χρηματοδότηση του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών με Α.Π. 50289/19.09.2018 για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών.

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

α. οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, τα οποία περιγράφονται παραπάνω σύμφωνα με τα οποία δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

β.σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨       τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨       τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),

¨       την υπ’ αριθ. 30/2018 μελέτη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,

¨       τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες του Δήμου μας,

¨       την υπ’ αριθμ. 323/12.10.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, λόγω αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών και άμεσης διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τις δασικές πυρκαγιές 23ης Ιουλίου 2018 στις ανωτέρω Τ.Κ. της Δ.Ε. Σικυωνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Β. Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες των Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα και περιστάσεις που δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

Γ. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες των Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων», ως έχει συνταχθεί αρμοδίως, με CPV: 14210000-6, 14211000-3, 14210000-6 και 44111200-3 συνολικούπροϋπολογισμού € 74.400,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Δ. Αναθέτει απευθείας κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ1 του Ν. 3852/2010 την «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες των Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων»στην εταιρεία ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΟΕ, έδρα ΘΕΣΗ ΠΕΤΜΕΖΑ ΜΟΥΛΚΙΟΥ στο ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τ.Κ. 20200, με Α.Φ.Μ. 999169924 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τηλ. 27420-22075, αντί του ποσού των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ και μηδέν Λεπτών #74.400,00# € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά της.

Ε. Καθορίζει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης έως την 23η -10-2018 όπου και λήγει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης των ως άνω αναφερόμενων Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων.

ΣΤ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Οι προς προμήθεια ποσότητες είναι η κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες για την αντιμετώπιση των επειγουσών και έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 στις Τοπικές Κοινότητες Μικρού Βάλτου, Λαλιωτίου και Μεγάλου Βάλτου της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων. Λαμβάνοντας υπόψη και τη χρηματοδότηση του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών με Α.Π. 50289/19.09.2018 για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών.

Η σχετική δαπάνη συνολικού ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ και μηδέν Λεπτών #74.400,00# € θα βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 02.64.6662.002 με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες των Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005 με Α.Α.Υ. 323/2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 316/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12-10-2018

Print Friendly, PDF & Email